วันที่ อาทิตย์ ธันวาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ปฏิบัติตามคุณธรรมตามพระราชดำรัส เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ


ขอให้ประชาชนชาวไทย ที่รักประเทศชาติ

รักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ช่วยกัน

พากันประพฤติปฏิบัติตาม พระราชดำรัสฯ

ที่พระองค์ทรงตรัสไว้ เพื่อถวายเป็นพระราช

กุศลถวายพระองค์ ให้พระองค์ทรงมีพระชน

มายุยิ่งยืนยาน และปราศจากโรคาพยาธิ

ตาม.......

คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและน้อมนำ

มาปฏิบัติมีอยู่ สี่ ประการ  

     ประการแรก คือ การักษาความสัจ ความ

จริงใจต่อตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่

เป็นประโยชน์ และเป็นธรรม

     ประการที่สอง คือ การรู้จักข่มใจตนเอง

ฝึกใจตนเองให้ปฏิบัติอยู่ในความสัจความดี

นั้น

     ประการที่สาม คือ การอดทนอดกลั้น และ

อดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต

ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด

     ประการที่สี่ คือ การรู้จักละวางความชั่ว

ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของ

ตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง

     คุณธรรมสี่ประการนี้ ถ้าแต่ละคน

พยายามปลูกฝังและบำรุงให้เจริญงอกงาม

ขึ้นโดยทั่วหน้ากันแล้ว จะช่วยให้บังเกิด

ความสุข ความร่มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับ

ปรุงพัฒนาให้มั่งคงก้าวหน้าต่อไปได้ดัง

ประสงค์

     ฝากรูปปฏิบัติธรรม เมื่อ ๕ ธันวามหาราช

๕๑ ที่จัดถวายพระพรชัยมงคล และถวาย

เป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสที่พระองค์ทรงมีพระ

ชนมายุครบ ๘๑ พรรษา ๕ ธันวา ๕๑ (ใน

Photo Gallaly)ได้ร่วมอนุโมทนาบุญด้วย

กัน......สาธุ...สาธุ...สาธุ ขอให้ทุกท่านจง

ประสบกับคำว่า..ไม่...คือ..ไม่เจ็บป่วย...ไม่

จน..ด้วยกันเทอญ.

โดย วิสุทธิญาณรังสี

 

กลับไปที่ www.oknation.net