วันที่ เสาร์ พฤษภาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ใช้เวลาก่อนเข้านอนkananun
19-08-2008, 12:29 AM

เมื่อเราทำงาน สิ่งใดเราก็ตั้งกำลังใจก่อนว่า งานที่เราทำเป็น สัมมาอาชีวะ หรือไม่ ?
และ หากงานที่เราทำทรงคุณประโยชน์ต่อส่วนรวมก็ให้เรายิ่งมุมานะ ทำด้วยความเพียร และ
ความมุ่งมั่นยิ่งขึ้นไปอีก ความทุกข์การกระทบใจใด ๆ เราก็นำมาใช้เป็นบทเรียนในธรรมของเรา
ในทุก ๆ อย่าง เห็นทุกข์ และ เห็นธรรมไปพร้อม ๆ กัน ทำตัวเหมือนดาบที่ยิ่งถูกกระหน่ำตี

ด้วย ความทุกข์ ปัญหา และ อุปสรรคทั้งปวง เราก็ยิ่งแกร่ง คมกล้า ทั้งด้วยบารมีกำลังใจ และ
วิปัสสนาฯดาบดี ๆ ถูกตี เป็นแสน ๆ ครั้ง เราเป็นดาบดีก็ย่อมพบความทุกข์อุปสรรค มากเป็นธรรมดา


ใช้เวลาก่อนเข้านอน

จับลมสบายก่อน > แผ่เมตตา > ทรงภาพพระ > ตั้งกำลังใจใน มรณานุสติ ว่าหากเราตายไป
ในคืนนี้เราจะไปไหน ? > ใช้มโนมยิทธิขึ้นไปบนพระนิพพานกราบพระท่าน > สำหรับท่านที่
กำลังใจเป็น สาวกภูมิ ก็ขอให้ตั้งใจว่าเราขออยู่บนพระนิพพานนี้ หากแม้เราตายไปในคืนนี้ก็ดี หรือ
ตายวันใดก็ดีเราขออยู่บนพระนิพพานนี้ กับ พระพุทธเจ้าท่าน >สำหรับท่านที่เป็น พุทธภูมิ ก็จงกราบ
พระพุทธเจ้าสมเด็จองค์ปฐม และ พระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ แผ่เมตตาอัปปมาณฌาน อธิฐานจิตว่า

" การที่ข้าพเจ้าจุติลงมาสร้างทศบารมีปรารถนาถึงซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณครั้งนี้ กายเนื้อของข้าพเจ้า
มีข้อจำกัดในการสร้างบารมี แต่ด้วยกำลังใจอันเป็น ปรมัตถบารมี ของข้าพเจ้านั้น ปรารถนา รื้อ
ขน
มวลหมู่สรรพสัตว์ไม่มีที่สุด ไม่มีประมาณ ให้ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพาน ด้วยพุทธบารมี ของพระพุทธ
เจ้าทุก ๆพระองค์ได้ทรงเป็นกำลังให้ข้าพเจ้าแยกอาทิสมานกายออกไปจำนวนมากมายมหาศาลยิ่ง
กว่าดวงดาวทั้งอนันตจักรวาล กระจายออกไป โปรด ไปสงเคราะห์ ไปช่วยเหลือ ไปสั่งสอนมวลหมู่
สรรพชีวิตทุก ๆดวงจิต ทั่วอนันตจักรวาล ทั้งสามไตรภพ ด้วยเทอญ

" จากนั้นก็แยกอาทิสมานกายออกไปโดยมีร่างหนึ่งทรงตัวไว้กับพระพุทธองค์บนพระนิพพาน "
จากนั้นก็ปล่อยกายเนื้อพักผ่อนไปตามประสามันไปกายจริง เราออกไปสร้างความดี อย่างไม่รู้จัก
เหน็ดเหนื่อยหยุดพัก ทำมันทั้งทางโลกทางธรรม อะไรขึ้น ชื่อว่า ความสุข ความดี เราทำให้เพื่อส่วน
รวมเอาไว้เสมอ คืนนี้ และ คืนต่อ ๆ ไป พบกันข้างบนครับ

ขอให้ทุก ๆ ท่านทรงกำลังใจได้สูงสุดในความดีในภูมิธรรมแห่งตนได้เจริญยิ่งขึ้นไป
ไม่ถอยกลับมีแต่สูงขึ้นไปจนถึงที่สุดแห่งทุกข์ คือ พระนิพพาน ด้วยเทอญ

พระวิสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ พระมหากรุณาธิคุณ * 보살
AbsTention From Allevil CultivaTion oF The wholesoMe , PuriFicaTion Of The HearT
------- 

โดย สาวิกา

 

กลับไปที่ www.oknation.net