วันที่ อาทิตย์ พฤษภาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ฝึกจิตของเราให้ตั้งมั่นอยู่ในจิตใจที่ดีงามเอาไว้Kananun
29-08-2006, 03:18

เราจะมาคุยกันเรื่อง จิตใจ รวมทั้ง ผลของสภาพแวดล้อม และ อารมณ์ในแง่ลบรอบ ๆ ตัวเรา
ที่ทำให้จิตใจ ของเรารู้สึกกระทบใจ และ เกิดความหงุดหงิดไม่สบายใจตามไปด้วยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น
เป็นปรกติ ธรรมดา ของมนุษย์ ปุถุชนทั่วไป ครับ แต่เรามีวิธีแก้ไขจิตใจของเราให้เป็นสุข และ รับผล
กระทบเหล่านี้ให้น้อยลงได้โดยการ
ฝึกจิตของเราให้ตั้งมั่นอยู่ในจิตใจที่ดีงามเอาไว้ จนเป็น
หนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของเรา และ ยิ่งเชื่อมั่นมากเท่าไรจิตใจเรา ก็จะยิ่งมั่นคงสงบนิ่ง ไม่สั่น
ไหวกับสิ่งที่มากระทบใจมากขึ้นเท่านั้น ใช้พลังของ เมตตาพรหมวิหาร 4 ให้เป็นเครื่องคุ้มครอง
---- 
 จิตใจเรา ให้เต็มเปี่ยมด้วยปิติสุขอยู่เสมอ
เพียงเท่านี้ ก็จะไม่มีที่ว่างสำหรับ ความคิดในแง่ลบ
---------------------------- 
เพาะบ่มธรรมมะ และ ความดีให้เกิดขึ้นจากภายในจิตใจของเราเอง ให้มีความเจริญงอกงาม
ในธรรมยิ่ง ๆ ขึ้น จากภายในจิตด้วย เช่นกัน อย่าให้เป็นเพียงธรรมมะ หรือ ความดีที่คนอื่นบอกว่า
นั่นดี นี่ดี โดยที่เราเองไม่ได้สัมผัสด้วยใจว่าความดี นั้น ดี อย่างไรก่อเกิดมาจากภายใน จิตใจ
ของเราเองจริง ๆ เพราะหากเป็นอย่างนั้นความดี หรือ คุณธรรมนั้นจะไม่ตั้งมั่น หรือ จีรังยั่งยืน
------------------------- 
เหมือนธรรมมะที่งอกงามจากภายใน จิตใจอัน บริสุทธิ์
ตั้งมั่น มั่นคง ไม่หวั่นไหว ต่ออารมณ์กระทบใจใด ๆ
---------------------------- 

ใช้สติพิจารณาเลือกรับ เลือกเสพข่าวสาร ข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ ต่อความไพบูลย์ของจิตใจ
หากเป็นข่าว เป็นเรื่องเป็นอารมณ์ที่กระทบใจ แล้วทำให้จิตใจเราเศร้าหมองก็จงใช้ อุเบกขา
ความวางเฉยในสิ่งกระทบนั้นเสีย รักษาใจเราเองไว้อย่าให้เศร้าหมองเหล่านี้เป็นข้อแนะนำเล็ก
น้อย ร่วมในการปฏิบัติครับ ขอให้เราระลึกไว้ว่าเมื่อเราตั้งใจทำความดีก็ย่อมมีอุปสรรคในรูป
แบบต่าง ๆ เข้ามาบ้างเป็นธรรมดา แต่ขอให้คิดว่า ดาบที่ดีนั้นย่อมต้องถูกตีถูกกระทบ
จึงจะสำเร็จเป็นดาบที่ดีมีความคมกล้าครับ
---------------------------- 

ขอให้ทุกท่าน อย่าท้อถอย ในการปฏิบัติเพื่อความดีครับ
--------------------------------------- 
พระวิสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ พระมหากรุณาธิคุณ *보살
AbstenTion From Allevil , CultivaTion oF The WholesoMe , PuriFicaTion Of The HearT
--------------------------------------- 

โดย สาวิกา

 

กลับไปที่ www.oknation.net