วันที่ พฤหัสบดี สิงหาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

พลังสะอาดเพื่อสังคม...สหกรณ์เพื่อนช่วยเพื่อนมีหรือไม่? พลังงานที่ทั้งสะอาด ประหยัด ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ช่วยชาติ และเป็นคุณประโยชน์ที่ยั่งยืนแด่ลูกหลานในอนาคต

สหกรณ์เพื่อนช่วยเพื่อน (Friends Helping Friends Cooperative, Limited) กำลังค้นคว้าพลังงานทางเลือกใหม่ที่สามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงแทนน้ำมัน
เพื่อเป้าหมายดังนี้

๑.) ลดการพึ่งพาพลังงานจากปิโตรเลียม เช่น น้ำมันและถ่านหิน ซึ่งเป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป และเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากกระบวนการเผาไหม้ของน้ำมัน ที่ปล่อยก๊าซอันตรายต่างๆ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าก๊าซสองชนิดแรก เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect)๒.) ลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อพลังงาน เพราะในปัจจุบัน ประเทศเราต้องพึ่งพาพลังงานปิโตรเคมี ซึ่งมีทั้งส่วนที่นำเข้า และส่วนที่ถูกผูกขาด ราคาพลังงานดังกล่าวนับวันมีแต่จะสูงขึ้นๆ ประชาชนคนธรรมดาล้วนเดือดร้อนทั่วหน้า โดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเช่นนี้ หรือแม้แต่เศรษฐกิจอยู่ในช่วงขาขึ้นก็ตาม เพราะไม่ว่าพี่น้องประชาชนจะมีรายได้เพิ่มขึ้นมากเท่าใด สัดส่วนไม่น้อยของรายได้ก็จะต้องถูกใช้จ่ายเพื่อการซื้อพลังงานอยู่ดี ทั้งๆ ที่สัดส่วนรายได้ดังกล่าวนั้นควรเป็นไปเพื่อการดูแลสุขภาพตนเอง ดูแลครอบครัว เพื่อการศึกษาของบุตรหลาน และการใช้จ่ายเพื่อการกุศลต่างๆ

๓.) เพิ่มโอกาสในการเป็นเจ้าของพลังงานโดยภาคประชาชนอย่างทั่วถึงแท้จริง ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า ธุรกิจพลังงานในปัจจุบัน ถูกผูกขาดโดยกลุ่มทุนจำนวนหนึ่ง ผ่านระบบการถือครองหุ้นพลังงาน ซึ่งตามทฤษฎีแล้ว การถือครองหุ้นแบบธุรกิจมหาชน ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงหุ้น ถือครองหุ้น และอาจมีโอกาสออกสิทธิ์ออกเสียงได้ตามจำนวนหุ้นที่ถือครอง แต่ความจริงแล้วหุ้นธุรกิจส่วนมากกลับถูกถือครองโดยคนกลุ่มน้อยที่มีอำนาจและเงินทุน โดยเฉพาะหุ้นธุรกิจพลังงานนั้นถูกถือครองและกำหนดนโยบายโดยกลุ่มทุนซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อยของสังคม ทว่ากลับมีอำนาจในการตัดสินชะตาชีวิตของผู้คนส่วนมากผ่านกระบวนการธุรกิจพลังงาน ด้วยกลไกการกำหนดราคาพลังงาน โดยที่ประชาชนอย่างเราๆ ไม่อาจมีส่วนร่วมกำหนดชะตากระเป๋าเงินเราเองได้

    ปัญหาดังกล่าว สหกรณ์เพื่อนช่วยเพื่อน มีทางออกให้สังคม เนื่องจากเราทั้งหลายต่างเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและโลกเช่นเดียวกัน การจัดการพลังงานเพื่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่บุคคล สังคมส่วนรวม ประเทศชาติ และสิ่งแวดล้อม จึงควรเป็นไปภายใต้กรอบดังนี้

๑.) สร้างโอกาสในการพึ่งพาตนเองพลังงานให้มากที่สุด โดยการแสวงหาช่องทางการผลิตพลังงานเพื่อใช้สอยเองจากทรัพยากรที่หาได้ง่ายในประเทศ เพื่อลดต้นทุนการผลิตพลังงาน รวมถึงการลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ

๒.) แสวงหาแหล่งพลังงานที่สะอาด ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม มีความยั่งยืน เพื่อลดภาวะโลกร้อน และเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การดำรงชีวิตสำหรับลูกหลานในอนาคต

๓.) กระจายโอกาสในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าถือครองหุ้นส่วนด้านพลังงาน ผ่านการระดมทุนอย่างเปิดกว้าง เป็นธรรม ให้โอกาสอย่างเท่าเทียม และยุติธรรมในการตอบแทนผลประโยชน์ โดยไม่ยึดติดกับจำนวนเม็ดเงินที่นำมาระดมทุน หรืออำนาจอิทธิพลอื่นใดที่อาจครอบงำนโยบายองค์กรจนมิอาจดำรงความเป็นธรรมได้อย่างแท้จริง

       การมีส่วนร่วมของประชาชนจะเกิดขึ้นได้ ก็ด้วยช่องทางการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์เพื่อนช่วยเพื่อนนั่นเอง ผ่านการซื้อหุ้นสหกรณ์ฯ ซึ่งเป็นการระดมทุนเพื่อให้สหกรณ์ฯนำเงินที่ได้ไปใช้ในกิจกรรมเพื่อการค้นคว้าวิจัยพลังงาน ตามกรอบคุณสมบัติดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเอง สำหรับการมีส่วนร่วมโดยการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯนั้น ทางสหกรณ์ฯไม่มีนโยบายกีดกันการเข้าเป็นสมาชิกของประชาชนไม่ว่าทางใดๆ ขอย้ำว่า "จำนวนเม็ดเงินที่ระดมทุนไม่ใช่อุปสรรค" ท่านใดประสงค์จะลงทุนการค้นคว้าวิจัยกับทางสหกรณ์ฯ ด้วยจำนวนเม็ดเงินที่มากก็ย่อมทำได้ หรือมีกำลังลงทุนน้อย ทางสหกรณ์ฯ ก็ไม่ขัดข้องที่จะเปิดโอกาสให้ท่าน เหนือกว่า "เงินทุน" นั้น เราต้องการ "จิตสาธารณะ" (public mind) ของทุกท่านที่เต็มใจลงทุนเพื่อส่วนรวม เพื่ออนาคตของลูกหลาน เพื่ออิสรภาพอันแท้จริงของประเทศชาติ

       สหกรณ์เพื่อนช่วยเพื่อน เป็นองค์กรที่มีเป้าหมายหลักเพื่อการกระจายทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรมสูงสุดแก่สมาชิก ซึ่งแนวทางนี้เป็นอุดมการณ์ของการทำงานแบบสหกรณ์อยู่แล้ว ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาพลังงานดังที่กล่าวมาข้างต้น สหกรณ์เพื่อนช่วยเพื่อน จึงมีแนวความคิดในการระดมทุนเพื่อการค้นคว้าวิจัยพลังงานที่สะอาด ประหยัด และยั่งยืนอย่างแท้จริงให้กับสังคมไทย การวิจัยพลังงานดังกล่าว สหกรณ์เพื่อนช่วยเพื่อน ได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานระดับนานาชาติที่มีประสบการณ์ในการค้นคว้าวิจัยมากว่า 30 ปี ทั้งนี้ การระดมทุนของสหกรณ์เพื่อนช่วยเพื่อน เป็นไปภายใต้เงื่อนไขดังนี้

๑.)  ผู้ร่วมทุน จะถูกจัดไว้ในกลุ่ม “สมาชิกสมทบ” นั่นคือ ไม่ว่าผู้ร่วมทุนจะนำเงินลงทุนมาในปริมาณมากเท่าใดก็ตาม แต่จะไม่สามารถมีสิทธิ์มีเสียงในการบริหารสหกรณ์ได้ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันิให้สหกรณ์ถูกครอบงำโดยกลุ่มทุน อย่างไรก็ดี ผู้ร่วมทุนจะได้รับสิทธิในการปันผลกำไรตามที่ระบุไว้ใน พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 60 เท่ากับว่า ผู้ร่วมทุนไม่ได้สูญเงินไปเปล่าๆ

๒.) เงินทุนที่ได้จากการระดมทุนดังกล่าว จะเป็นไปเพื่อการค้นคว้าวิจัยพลังงานสะอาด เพื่ออนาคตที่สดใส เป็นสำคัญ แน่นอนว่า การลงทุนทุกรูปแบบย่อมมีความเสี่ยง ไม่เว้นแม้แต่การลงทุนในรูปแบบของการฝากเงิน ดังนั้น ขอให้ท่านทั้งหลายตระหนักให้ดีว่า การนำเงินมาลงทุนเพื่อการวิจัยพลังงานกับสหกรณ์ฯ เรานั้น ท่านมีโอกาสที่จะสูญเงินลงทุนของท่านได้ แต่ขอให้ท่านรับรู้ไว้เถิดว่า เงินทุนที่สูญไปนั้น ไม่ได้สูญไปเพื่อความร่ำรวยส่วนตนของสหกรณ์ฯ ไม่ได้สูญเงินไปกับการเก็งกำไรดังที่ระบบทุนนิยมเสรีนิยมกระทำกัน และไม่ได้สูญไปกับความว่างเปล่าไร้ค่า แต่ความสูญเสียนั้น เกิดจากความล้มเหลวในงานวิจัยที่บุคลากรทุกฝ่ายของสหกรณ์ฯ ทุ่มเทแรงกายแรงใจและเวลา เพื่อความสมบูรณ์ผาสุกอันแท้จริงแก่ส่วนรวม

เมื่อท่านพิจารณาดีแล้ว เชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของชาติไทย เพื่ออิสรภาพอันแท้จริง เพื่อความสมบูรณ์ผาสุกอันยั่งยืน เพื่อลูกหลาน เพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่ออนาคตของชาติไทย


โดย พลังงานสีเขียว

 

กลับไปที่ www.oknation.net