วันที่ อังคาร สิงหาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

กองทุนเพื่อเด็กรักป่าขุขันธ์ http://dekrakpakhukhan.siamvip.com/


            
          เวปไซด์      http://dekrakpakhukhan.siamvip.com/
กองทุนเพื่อเด็กรักป่าขุขันธ์    เป็นกองทุนที่ใช้ในการทำงานเพื่อการส่งเสริม    และปลูกจิตสำนึก  ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ  ให้กับเยาวชนไทย   ผ่านชุมนุมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  ของโรงเรียนขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ    โดยมี    อ.ทวีศิลป์   อสิพงษ์   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม     ซึ่งได้ดำเนินการจนเข้าสู่ปีที่ 11  ส่งผลให้มีเหล่าบรรดาศิษย์เก่า รุ่นต่อรุ่น ที่จบและไปศึกษาต่อ  จนมีงานทำในหน่วยงาน และสถานที่ต่างๆ  แต่กระนั้นก็ยังมีใจรักและคิดถึงในชุมนุม  ตลอดทั้งเห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมค่ายเด็กรักป่า  ซึ่งในปีหนึ่งๆ จะมีการจัดค่ายเด็กรักป่าให้กับน้องๆ โรงเรียนขุขันธ์ และได้ถือโอกาสรวมตัวกันของเหล่าบรรดารุ่นพี่ เพื่อมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ตัวเองได้พานพบมา  เข้าร่วมกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน   
            ด้วยข้อจำกัดของเวลา จึงทำให้รุ่นพี่บางคนไม่สามารถมาร่วมค่ายได้   แต่ก็ยังอยากมีส่วนร่วมในค่าย  กองทุนนี้จึงตั้งขึ้นเพื่อให้รุ่นพี่และผู้ที่มีจิตใจ รัก และหวงแหนในธรรมชาติ ร่วมบริจาคทุนเพื่อจัดกิจกรรม ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนดูแลธรรมชาติ สืบต่อไป

  วัตถุประสงค์
          1.เพื่อระดมทุนเปิดรับบริจาค จากศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไปที่เห็นความสำคัญต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ
          2.เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่มีเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม  ได้มีส่วนร่วมโดยผ่านการบริจาค
          3.เพื่อส่งเสริมให้ ทุกคนมีจิตสาธารณะ ช่วยกันสรรค์สร้าง จรรโลง สังคมไทยให้มีความรัก สามัคคี น่าอยู่ยิ่งขึ้นไป
          4.เพื่อร่วมมือกับส่วนราชการหรือองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

          เยี่ยมชมเวปไซด์  http://dekrakpakhukhan.siamvip.com/

โดย รณ-บางรัก

 

กลับไปที่ www.oknation.net