วันที่ อาทิตย์ มิถุนายน 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

พัฒนาครูก่อนที่จะพัฒนาคน(ผู้เรียน)


    เมื่อวันที่ 9-12 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมานี้ คุณครู กศน.ภูกระดึง เมืองเลย ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดทำแผนการเรียนรู้หลักสูตร กศน.2551 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาครูผู้ใช้หลักสูตร กศน.2551 ให้เป็นนักจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เป็นครูผู้สอนแบบมืออาชีพ และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพที่จะเป็นเครื่องมือในการสร้างหรือพัฒนาคน(ผู้เรียน)ให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษานำพาไปสู่กระบวนการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนอย่างมีคุณภาพต่อไป
    ตลอดหลักสูตรการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ คุณครูที่เข้าร่วมประชุมทุกครได้รับองค์ความรู้ และแระสบการณ์ในการดำเนินการงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งได้แชร์ประสบการณ์และข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยกระบวนการ คิดเป็น นำไปสู่กระบวนดำเนินการแบบมีส่วนร่วม เพื่อหาจุดยืนอันเป็นการพัฒนาผู้เรียนแบบยั่งยืนต่อไป จากคณะวิทยากรทั้งในองค์กร และเครือข่ายนอกองค์กร มาช่วยระดมแนวคิด แนะแนวปฏิบัติแบบบูรณาการ.....

...จิรภัทร.../รายงาน/ภาพ

โดย เด็กนอก

 

กลับไปที่ www.oknation.net