วันที่ เสาร์ กรกฎาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

น้ำเย็น ดับไฟ


ภูมิปัญญาเก่า วิสัยทัศน์ใหม่ วิธีแก้ปัญหาความขัดแย้ง ของครูแบบฤๅษีนกเค็ด


หลักการและแนวคิด ... ปลูกฝังให้ยึดมั่น เชื่อมั่น ในหลักการที่สำคัญของพระพุทธศาสนา พุทธศาสนา สอนคนให้เชื่อมั่นในหลักธรรมที่สำคัญอยู่ ๓ ประการ คือ
๑.เชื่อมั่นในกฎแห่งกรรม
๒.เชื่อมั่นในหลัก “ที่ว่า ทุกอย่าง ย่อมเกิดมาแต่เหตุปัจจัย” หลัก อิทัปปัตยตา
๓.เชื่อมั่นในหลัก “ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว“

วัตถุประสงค์
เพื่อนำไปใช้กับผู้เรียนที่มีเรื่องราวทะเลาะกันตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป มีเรื่องตกลงผลประโยชน์กันไม่ได้ มุ่งประทุษร้ายต่อกัน อิจฉาริษยากัน ผู้ที่มีพฤติกรรมดังกล่าวเปรียบเหมือนคนที่มีความโกรธ โลภ หลง เป็นไฟลุกท่วมตัว ตามหลักคำสอนพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาเชื่อว่า สรีระร่างกายของคนเราประกอบด้วยธาตุ ๔ คือ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม ธาตุไฟ ดังนั้นคนเราเมื่อถึงคราวธาตุไฟมาจับ ก็ควรดับไฟด้วยธาตุน้ำ เหมาะกับผู้มีอายุระหว่าง ๘ – ๑๕ ปีและนับถือพระพุทธศาสนาเท่านั้น

วิธีการ
๑.นำคู่กรณีทั้ง ๒ ฝ่าย นั่งในที่มีอากาศระบายได้ดี หน้าโต๊ะหมู่บูชา หรือในห้องพระ
๒.ให้คู่กรณีช่วยกันจุดธูปบูชาพระรัตนตรัย และกราบบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกัน ในขณะจุดธูปจุดเทียนกราบบูชาพระรัตนตรัย ครูควรพูดนำเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญทั้ง ๓ ข้อตามที่บรรยากาศจะเอื้ออำนวย ทุกอย่างต้องกระทำไปตามสถานการณ์ ไม่ยึดติดกฎเกณฑ์
๓.นำน้ำเย็น ๓ แก้ว(ไม่ใส่น้ำแข็ง) ให้ครูที่ทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินดื่มก่อน หลังจากนั้นให้คู่กรณีถือแก้วน้ำ ยื่นให้อีกฝ่ายและดื่มครั้งเดียวให้หมดแก้ว พร้อมกัน
๔.ครูที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางตัดสิน นำพูดคุยโดยใช้ หลักอิทัปปัตยตา สืบค้นหาต้นเหตุของปัญหา ครูต้องไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินชี้ผิด ชี้ถูก

สื่อ/อุปกรณ์/องค์ประกอบที่สำคัญ
๑.โต๊ะหมู่บูชา ห้องพระ
๒.น้ำเย็น ๓ แก้ว ไม่ใส่นำแข็ง
๓.ครูต้องเชื่อมั่นในหลักการทั้ง ๓ ข้ออย่างบริสุทธิ์ใจ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ความเข้าใจ ความรู้สำนึก ผิดชอบชั่วดีจะเกิดขึ้นที่ละนิด ถ้าทำบ่อย ๆ ผู้เรียนก็จะเข้าใจหลักสมานฉันท์และจะค่อย ๆ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

ข้อควรระมัดระวัง
ครูต้องแสดงออกถึงความจริงใจอย่างแท้จริง ไม่ใช่ทำแบบพ้นไปที คนผิดควรได้รับการชี้ผิด คนถูกต้องได้รับการคุ้มครอง และยอมรับปัญหาที่ทำให้ล้มเหลวไม่สำเร็จและกลายเป็นเรื่องตลกสำหรับลูกศิษย์.. “ครูมักเป็นแค่คนสั่งสอน ให้คนอื่นทำในสิ่งที่คิดว่าดีเท่านั้น แต่ตัวเองกลับไปยืนเกาะรั้วดู และมีพฤติกรรมตรงกันข้ามกับสิ่งที่ตัวเองสอนศีลห้าข้อที่เป็นกฎพื้นฐาน ของความเป็นมนุษย์ถูกละเมิด โดยคนที่ทำหน้าที่สอนคนอื่นให้เป็นคนดี” ...
นี่คือปัญหาใหญ่ของสังคมไทยปัจจุบัน ...

ป.ล. ไม่เป็นครู ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับลูกหลานในครอบครัวได้ ข้อสำคัญอย่าสอนให้ลูกหลานทำสวนทาง กับสิ่งที่ตนเองไม่เชื่อ..ทำไม่ได้...หรือที่ตัวเองเป็นอยู่ ...ฮา!

น้ำเย็นบริสุทธิ์ใส ๆ สื่อนวัตกรรมต้นทุนต่ำที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหาโลกร้อน.....

โดย ครูยะ

 

กลับไปที่ www.oknation.net