*/
  • พุธทรัพย์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2016-12-26
  • จำนวนเรื่อง : 179
  • จำนวนผู้ชม : 138766
  • จำนวนผู้โหวต : 256
  • ส่ง msg :
  • โหวต 256 คน
วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2564
Posted by พุธทรัพย์ , ผู้อ่าน : 577 , 08:30:45 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน Chaoying โหวตเรื่องนี้

วันที่ ๑๖ มกราคม : วันเชิดชูเกียรติของครู 

วันที่ ๑๖ มกราคม เป็นวันครูแห่งชาติ เป็นวันสำคัญสำหรับระลึกถึงความสำคัญของครู กำหนดขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๙ ตรงกับวันที่ประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๘

พระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่า "คุรุสภา" ให้ครูทุกคนเป็นสมาชิก มีหน้าที่ในการควบคุม จรรยาและวินัยของครูรักษาผลประโยชน์ ส่งเสริมฐานะของครู จัดสวัสดิการให้ครูและครอบครัว และส่งเสริมความรู้และความสามัคคีของครู

นอกจากเป็นวันเชิดชูเกียรติของครูแล้ว ยังเป็นวันสำคัญของผู้เขียนด้วย เพราะเป็นวันเริ่มต้นชีวิตคู่ของผู้เขียนด้วย โดยในตอนเช้าของวันนั้น ได้ไปทำบุญตักบาตรที่สนามหญ้าหน้าคุรุสภานั่นแหละครับ

 

ในวันครู คุรุสภาได้ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องการกระทำความดีของครูมากมายหลายรางวัล นอกจากให้แก่ครูซึ่งในปัจจุบันได้ประกอบวิชาชีพครูแล้ว ยังได้จัดทำและเผยแพร่หนังสือประวัติครู เพื่อจารึกเกียรติประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรม มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๐

โดยมอบให้สำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ปฏิบัติหน้าที่และสร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างเด่นชัดในด้านการสอน หรือการบริหารการศึกษา หรือการจัดการศึกษา หรือการเขียนตำราแบบเรียน และอื่นๆ

คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการบันทึกในหนังสือประวัติครู คือเคยเป็นครู หรือเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ความสามารถและประสบการณ์ให้แก่บุคคลอื่น มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัด ถือเป็นต้นแบบของความเป็นครู และถึงแก่กรรมแล้ว

การจัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือประวัติครูในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓,๕๐๐ เล่ม  ทูลเกล้าถวายฯ จัดส่งไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ หน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หอสมุด ห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศ  จัดทำเป็น e-book หอสมุดคุรุสภา  เผยแพร่ในงานวันครู ทายาทเจ้าของประวัติ และผู้เสนอประวัติครู ผู้ที่สนใจขอรับด้วยตนเอง

ประวัติครูที่จัดพิมพ์ในหนังสือประวัติครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๕ ประวัติ แบ่งการนำเสนอประวัติออกเป็น ๕ กลุ่ม ดังนี้

 

ครูในร่มกาสาวพัสตร์ จำนวน ๒ ประวัติ

คือสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สุวรรณ สุวณฺณโชโต) พระผู้ให้การศึกษาและวิถีชีวิตแก่สังคม อุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนา พัฒนางานของมหาเถรสมาคม ปูพื้นฐานการเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประธานคณะพระธรรมจาริกที่ปฏิบัติศาสนกิจหลายด้านในการสร้างคุณภาพชีวิตแก่ชาวไทยภูเขา

 

พระราชปวราจารย์ รศ., ดร. (ณรงค์ จิตฺตโสภโน) พระนักการศึกษา นักบริหารและนักวิชาการครูผู้สอนนักธรรมและพัฒนาหลักสูตรการสอนสำหรับพระภิกษุใหม่ เผยแพร่ธรรมะผ่านสื่อสู่สังคม

 

ครู ผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาให้ก้าวไกล จำนวน ๕ ประวัติ

นายบุญช่วย มูลฟอง ผู้บุกเบิกพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียนในแดนทุรกันดารจนประสบความสำเร็จ ยังประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ และส่งผลดีต่อการศึกษาไทย เป็นครู ศึกษานิเทศก์ ที่คิดสร้างสรรค์นวัตกรรมในการเรียนการสอน และอุทิศเวลาให้กับการทำงาน เป็นผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดทำหลักสูตรเพื่องานอาชีพของชุมชน

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ประสิทธิ์ กองสาสนะ ครูนักคิด นักพัฒนา เท้าติดดิน เป็นอาจารย์รุ่นบุกเบิกการก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูสกลนคร และเป็นอธิการที่มีกลยุทธ์ที่ดีในการขยายอาณาเขตให้สถาบันราชภัฏเชียงราย ห่วงใยและให้ความสำคัญกับผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา รักตันไม้และใช้ปรับภูมิทัศน์ของสถาบัน

 

ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ประเสริฐ ณ นคร ครูและนักบริหารการศึกษาผู้ใช้ความรู้ในสหวิทยาการประกอบกับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จนมีผลงานค้นคว้าวิจัยเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะในด้านภาษาถิ่น จารึก วรรณกรรม และประวัติศาสตร์ไทย เป็นผู้มีความสามารถรอบด้าน รวมทั้งการเล่นดนตรีทั้งเครื่องดนตรีไทยและสากล

 

นายสงบ ลักษณะ ผู้เชี่ยวชาญด้านวัดผลการศึกษาและการวิจัย พัฒนาหลักสูตรและการสอน เป็นผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการที่มีความกล้าแกร่งทางวิชาการทุกด้าน มีความแม่นยำและถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ชัดเจน รักความสงบ มีความสุขด้วยการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการดำรงชีวิตอย่างแท้จริง

 

นายสังวร พันธ์พัฒนกุล ครูผู้ก้าวสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดรุ่นแรกของประเทศไทย มีความมุ่งมั่นในการพัฒนางานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และพัฒนาตนให้มีศักยภาพในการทำงานร่วมกับบุคลากรทุกฝ่าย “เกษตรโรงเรียน” เป็นโครงการที่ริเริ่มเพื่อบ่มเพาะนิสัยให้นักเรียน  เป็นคน “ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน”

 

ครูสร้างสรรค์งานศิลป์ของชาติ จำนวน ๒ ประวัติ

นายประสม สุสุทธิ ครูช่างสองพระเมรุ ผู้พลิกฟื้นศิลปะการแทงหยวก ส่งเสริมให้งานแทงหยวกเป็นมรดกทางภูมิปัญญาสืบทอดสู่ชาวไทย ได้ทำงานการแทงหยวกถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระศรีนครินทราพระบรมราชชนนี และพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

 

นายพินิจ สุวรรณะบุณย์ ศิลปินและครูด้านการออกแบบประยุกตศิลป์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ผู้สร้างสรรค์งานอันทรงคุณค่าด้วยการถ่ายทอดความประณีต งดงามและความหมายที่ลึกซึ้ง ทั้งงานออกแบบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ เข็มและเหรียญที่ระลึก การเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง ตลอดจนงานบูรณปฏิสังขรณ์โบราณวัตถุและโบราณสถานที่สำคัญอันเป็นสมบัติของชาติอีกจำนวนมาก

 

ครู ศึกษานิเทศก์ นักคิดนักเขียน พัฒนาการเรียนรู้ จำนวน ๒ ประวัติ

นายทองใบ แท่นมณี ปราชญ์เมืองเพชร นักนิเทศการศึกษา ผู้มีความเป็นเลิศด้านวรรณกรรมสร้างสรรค์คำประพันธ์อันไพเราะทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง จนมีผลงานที่มีคุณค่าและสร้างชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์ เผยแพร่ความรู้ด้านภาษาไทยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้วยสื่อที่หลากหลาย ทั้งรายการวิทยุ สิ่งพิมพ์ ตลอดจนการจัดทำคู่มือการเรียนรู้สำหรับนักเรียน

 

นายสถิตย์ จันทร์นวล นักคิด นักเขียน และนักพัฒนาผู้ส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนรู้ เป็นครูที่มุ่งมั่นในการสอนให้ศิษย์ มีวิถีชีวิตที่เข้มแข็งในสังคม สร้างยุทธศาสตร์ในการนิเทศเพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอน ย่างมีคุณภาพ มุ่งมั่นในการถ่ายทอดองค์ความรู้จากประสบการณ์เพื่อประโยชน์ต่อครู อาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง

 

นางฉลาด ศิริภาพ ครูผู้เป็นแบบอย่างแห่งการสร้างตัว เป็นครูที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างคนดีให้แก่สังคม มานะพยายามต่อสู้กับความยากลำบากจนสามารถตั้งโรงเรียนสำหรับกุลบุตรกุลธิดาได้ตามความตั้งใจ แม้เป็นโรงเรียนราษฎร์แต่ให้โอกาสเด็กที่ขาดแคลนได้เข้าเรียน เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์และช่วยเหลือส่วนรวมอย่างแท้จริง

 

นายดวล ดำดี ครูขวัญศิษย์คนแรกของจังหวัดกระบี่ยอดคน ยอดครู ผู้สร้างคน ที่สั่งสอนศิษย์ด้วยจิตวิญญาณ สร้างความสมานฉันท์ในการเรียนรู้ร่วมกันของศิษย์ที่ต่างศาสนา สร้างคุณค่าทางการเกษตร ริเริ่มการปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อปูพื้นฐานวิชาชีพแก่นักเรียนจนเป็นพืชเศรษฐกิจในเวลาต่อมา ร่วมรักษาและคงคุณค่าวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้ยั่งยืน

 

รองศาสตราจารย์วีนัส สุรนิวงศ์ ครูผู้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมช่วยแก้ปัญหาทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถในการใช้โสตทัศนูปกรณ์ นำมาใช้ประกอบการสอนอย่างทรงคุณค่า ตลอดจนการให้คำแนะนำปรึกษาในการแก้ปัญหาการศึกษาด้วยการสอนทางไกล

 

นายสมชาย สมานตระกูล ใช้หลักศาสนา ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนคอยรุตตั๊กวา หมู่บ้าน ลำไทร ครูผู้พัฒนาการเรียนรู้คู่กับการพัฒนาชุมชน ปรับบริเวณพื้นที่ชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ทั้งด้าน  การปกครอง สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพอนามัย เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชนเพื่อความยั่งยืน

 

ขอกราบสดุดีครูผู้ทำความดี และขอแสดงความยินดีกับทายาทและญาติมิตรของผู้ได้รับเกียรติลงในหนังสือประวัติครูทุกท่านด้วยครับ

ท่านผู้อ่านท่านใดที่ทราบหรือเห็นว่าครูหรือผู้ที่มีคุณสมบัติดังที่กล่าวแล้วและถึงแก่กรรมไปแล้ว สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นเกียรติประวัติ ก็อาจส่งรายชื่อและผลงานไปให้คุรุสภา เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาลงในหนังสือ "ประวัติครู" ได้ในปีต่อไป

พุธทรัพย์ มณีศรี 


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
พุธทรัพย์ from mobile วันที่ : 14/01/2021 เวลา : 11.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup

ครับ คุณเจ้าหญิง ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 1 พุธทรัพย์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
Chaoying วันที่ : 14/01/2021 เวลา : 11.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chaoying

คนเราทุกคนต่างมีครู การให้ความเคารพและรู้บุญคุณของครูผู้อบรมสั่งสอน เสมือนพ่อแม่คนที่สองเป็นคุณสมบัติของผู้เจริญ
วันครู วันของครู ขอให้คุณครูทุกท่านมีความสุขและสุขภาพแข็งแรง ค่ะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน