*/
  • พุธทรัพย์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2016-12-26
  • จำนวนเรื่อง : 176
  • จำนวนผู้ชม : 133884
  • จำนวนผู้โหวต : 256
  • ส่ง msg :
  • โหวต 256 คน
วันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2565
Posted by พุธทรัพย์ , ผู้อ่าน : 306 , 08:30:17 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน Chaoying โหวตเรื่องนี้

ตามไปดูลูกสาวของแผ่นดินที่สงขลา

มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ร่วมกันดำเนินโครงการ “ลูกสาวของแผ่นดินรวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ในวันที่ ๒เมษายน ๒๕๕๘ 

 

วัตถุประสงค์หลักเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีวิริยะอุตสาหะ ในการสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี อนุรักษ์ความเป็นไทย และปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการอันเป็นประโยชน์แก่บ้านเมือง 

และเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้แก่ยุวสตรี ได้เรียนรู้ถึงหลักคุณธรรมจริยธรรม สำหรับเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และสร้างประเทศไทยใสสะอาด

นอกจากนั้น ยังเพื่อส่งเสริมสถานภาพยุวสตรีให้มีส่วนร่วมในการสร้างความสุข 
และความเสมอภาคในครอบครัว ชุมชน และสังคม ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไปอีกด้วย

การดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวนี้ได้ดำเนินการไปแล้วส่วนหนึ่ง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นยุวสตรีจากสถานศึกษาต่างๆ ครั้งละ๑๐ แห่ง ๆ ละ๑๐ คน จาก ๕ ภาค ๆ ละ ๑ รุ่น ๆ ละ ๑๐๐ คน รวมเป็น ๕๐๐ คน คุณครู/อาจารย์โรงเรียนละ ๒ คน รวมเป็น ๑๐๐ คน เริ่มต้นในปี ๒๕๕๘  ที่กาญจนบุรี และในปีต่อๆ มา คือจังหวัดเชียงราย จังหวัดขอนแก่นจังหวัดชลบุรี และจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามลำดับ

นอกจากนั้น มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ยังได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน และมอบรางวัลให้กับสถานศึกษาที่ได้ดำเนินงานตามโครงการ “ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทย” และได้มอบรางวัลให้กับโรงเรียนที่ขับเคลื่อนโครงการที่ดีไปแล้ว

ทั้งนี้ ได้ถวายรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการนี้แด่สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงทราบฝ่าละอองพระบาทด้วยแล้ว

เนื่องจากปี ๒๕๖๓ และปี ๒๕๖๔ เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙   มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด จึงได้เลื่อนการดำเนินโครงการ “ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด” ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ

ในปี พ.ศ.๒๕๖๕ นี้ สถานะการณ์ดีขึ้น จึงได้ดำเนินงานตามโครงการ“ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด” อีกเป็นรุ่นที่ ๖ โดยจัดที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ โดยได้รับความร่วมมือจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเหมือนเช่นเคย

 

โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้ารับการอบรมในครั้งนี้คือ โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม สงขลา โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนพลวิทยาโรงเรียนรัตภูมิวิทยา โรงเรียนวรนารีเฉลิม โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา และโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม

การอบรมรุ่นที่ ๖ มีวัตถุประสงค์เพิ่มเติมโดยขอให้โรงเรียนที่เข้ารับการอบรมได้ช่วยเป็นแม่ข่ายและขยายโครงการไปสู่โรงเรียนใกล้เคียงให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ด้วย

ตามไปดูกันครับว่าเนื้อหาในการอบรมในครั้งนี้เน้นเรื่องอะไรบ้าง  

กิจกรรมที่ได้ทำทุกวันคือการปลุกจิตสำนึกให้ลูกสาวของแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย รักชาติ รักแผ่นดินและรังเกียจการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยให้ฟังเพลงที่เกี่ยวข้อง คือ เพลงดุจบิดามารดร เพลงรัก เพลงโตไปไม่โกง และเพลงบ้านเกิดเมืองนอน เพื่อให้ลูกสาวของแผ่นดินได้ซึบซับในช่วงเวลาต่างๆ โดยตลอด

ได้ให้ความรู้โดยการบรรยาย เน้นย้ำให้ลูกสาวมีคุณสมบัติตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของลูกสาวของแผ่นดิน ซึ่งมี ๕ ประการ คือดำรงชีพพอเพียง กตัญญูรู้คุณ ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ

 

รวมทั้งเน้นย้ำให้ลูกสาวของแผ่นดินทุกคนเป็นคนดี มีคุณภาพ และมีคุณธรรม แล้วให้ช่วยกันคิดและนำเสนอว่าจะนำสิ่งใดไปใช้และถือปฏิบัติ

 

ทั้งนี้  ได้ให้ความรู้เรื่องการเสริมสร้างความสุขในครัวเรือนด้วย


นอกจากนั้น ยังให้ได้รับฟังวิธีการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการขยายผล รวมทั้งเทคนิคการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์โครงการ และภารกิจการนำไปขยายผลด้วย


งานนี้ไม่มีพิธีเปิดครับ เพราะ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ ได้เปิดในรุ่นแรกไปแล้ว รุ่นต่อมามีเพียงกล่าวต้อนรับ ซึ่งประธานกรรมการมูลนิธิฯ ได้มอบหมายให้ผู้เขียนทำหน้าที่แทน นอกจากนั้น ยังได้ให้รับทราบเรื่องราวของมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด พร้อมชมวีดิทัศน์ “ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด” ด้วย

 

รวมทั้งรับทราบบทบาทและภารกิจของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมทั้งได้รับแจกอุปกรณ์สัญญาณเตือนภัยฉุกเฉิน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย

 

ก่อนการอบรมได้มอบหนังสือ “นารีนครา” ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์แปลของสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้ไปอ่านล่วงหน้าก่อน

 

หนังสือ “นารีนครา” เป็นเรื่องของมิตรภาพของผู้หญิงสามวัยที่มีความสัมพันธ์กัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นกำลังใจต่อสู้ฝ่าฟันให้พ้นปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น

ดังนั้น เมื่อเข้ารับการอบรม นอกจากได้รับฟังการบรรยายเรื่องการสร้างงานจากการศึกษาสยามบรมราชกุมารีเรื่อง นารีนครา ” แล้ว 

 

ยังได้ให้ลูกสาวของแผ่นดินแต่ละโรงเรียนได้ทำกิจกรรมและนำเสนอการศึกษาพระราชนิพนธ์แปลดังกล่าวด้วย

 

กิจกรรมที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ประกอบด้วย กิจกรรมเล่นเกมส์ คือเกมส์โยกย้ายและเกมส์ซ่อนทอฟฟี่ รวมทั้งกิจกรรมการฝึกร้องเพลงประจำโครงการดังที่กล่าวแล้ว วัตถุประสงค์ของเกมส์ ก็เพื่อสร้างการสื่อสารที่ดี สร้างการทำงานเป็นทีม และสร้างการมีคุณธรรม

 

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมแบ่งกลุ่ม “ยุวสตรี : ทักษะการฝึกอาชีพ” จำนวน ๖ ฐาน โดยให้ลูกสาวของแผ่นดินได้เรียนรู้กิจการต่างๆ ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เพื่อจะได้แนะนำให้ญาติพี่น้องหรือตนเองได้ฝึกอาชีพหลายๆ อย่าง ตามความถนัดและความต้องการด้วย

 

สุดท้ายก็คือการปิดการอบรม โดยคุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ ประธานมูลนิธิประเทศไทย ได้แจกรางวัลในการทำกิจกรรมและการนำเสนอการศึกษาหนังสือ “นารีนครา” รวมทั้งแจกประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด” รุ่นที่ ๖ จังหวัดสงขลา

 

ทั้งนี้ คุณกรรณิการ์ เจริญลักษณ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ผู้แทนอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่โรงเรียนและครูที่ช่วยดูแลเด็กและเป็นที่ปรึกษาของเด็กในการทำกิจกรรมต่อไปด้วย แน่นอนครับ สุดท้ายได้ถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน

 

การฝึกอบรมในครั้งนี้ ใช้เวลา ๓ วัน ๒ คืน ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. และมีกิจกรรมถึงประมาณ ๒๐.๓๐ น. ทั้ง ๒ คืน ยกเว้นวันสุดท้าย

ลูกสาวของแผ่นดินทุกคนมีนิสัยดี น่ารัก มีความมานะ อดทน สามัคคีและกลมเกลียวกันเป็นอย่างดียิ่ง ทั้งนี้ จะเป็นคนดี ดำรงชีวิตพอเพียง กตัญญูรู้คุณซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่มูลนิธิได้ตั้งไว้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเราต่อไป

 

ที่สำคัญที่สุดนอกจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวที่ได้ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งตลอดมาแล้ว ผู้ใหญ่ในพื้นที่ยังได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือในทุกๆ ด้านเป็นอย่างดีอีกด้วย

คุณศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่ นอกจากช่วยประสานกับโรงเรียนบางแห่งในเบื้องต้นแล้ว ยังได้ให้ความร่วมมือและให้บริการเป็นอย่างดี

 

นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ ได้ช่วยประสานเพิ่มเติมกับโรงเรียนและรับปากว่าจะช่วยขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นๆ ด้วย รวมทั้งผู้บริหารโรงเรียนพร้อมครูที่เข้าฝึกอบรมด้วยทั้ง ๑๐ โรงเรียน ได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนให้ลูกสาวเข้ารับการอบรม

 

นางบุญสม ไชยสาลี ผอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคม ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังวัดสงขลา ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจ ATK ให้ครูและนักเรียนก่อนเข้ารับการอบรม

 

สำหรับผู้เขียนเองซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้ แม้เหนื่อยแต่ก็มีความสุขที่ได้มีส่วนในการตอบแทนคุณของแผ่นดิน ประกอบกับเป็นการจัดโครงการนี้เป็นครั้งสุดท้าย เพราะได้ลาออกจากกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ด้วยเหตุสูงวัยแล้ว แต่ก็ยังยินดีที่จะให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือมูลนิธิเท่าที่จะทำได้ต่อไป

พุธทรัพย์ มณีศรี 


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
พุธทรัพย์ from mobile วันที่ : 17/06/2022 เวลา : 17.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup

ขอบคุณคุณเจ้าหญิงมากครับ

ความคิดเห็นที่ 1 พุธทรัพย์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
Chaoying วันที่ : 17/06/2022 เวลา : 16.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chaoying

เป็นโครงการที่ดี ขอสนันสนุนให้มีขยายไปทุกภาคด้วยค่ะ
หวังว่า หลานสาวๆ ทั้งหลายจะได้มีวิทยากรเก่งๆ มานำการทำกิจกรรม ดีๆ และอบรมสั่งสอนอย่างได้ความรู้และความสนุกเพลินเพลิน ไม่ง่วงหาวนอนนะคะ
เห็นหลานสาวทุกคน น่ารัก สุภาพ เรียบร้อย ดีจังค่ะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน