• redribbons07
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2007-07-23
  • จำนวนเรื่อง : 2516
  • จำนวนผู้ชม : 2778833
  • ส่ง msg :
  • โหวต 712 คน
Redribbons:Taloktoktak
Hello:Have a nice day.
Permalink : http://www.oknation.net/blog/redribbons07
วันพฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม 2562
Posted by redribbons07 , ผู้อ่าน : 1367 , 17:02:52 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน wullopp , นายยั้งคิด โหวตเรื่องนี้

สรุปประเด็นสำคัญการบรรยายเรื่องวันข้างหน้าของวิชาชีพครู โดยดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์

วันข้างหน้าของวิชาชีพครู

เมื่อวานนี้ (16 ม.ค. 62) เป็นวันครู ผมได้รับเชิญจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ไปบรรยายพิเศษในเรื่อง “วันข้างหน้าของวิชาชีพครู” ซึ่งผมได้โพสต์ link การถ่ายทอดสดให้ได้รับชมกันแล้วเมื่อวานนี้ แต่สำหรับท่านที่อาจไม่มีเวลาดูการบรรยาย ผมขอสรุปประเด็นสำคัญให้ได้อ่านกันในโพสต์นี้ครับ

ประเด็นแรก การจะพัฒนาประเทศไปสู่ Thailand 4.0 ต้องอาศัยคนไทย 4.0 โดยสิ่งสำคัญ คือ เบ้าหลอมที่จะสร้างคนไทย 4.0 ซึ่งก็คือ ครู โดยครูสอนให้เด็กเข้าใจถึง 3 องค์ประกอบสำคัญ คือ ความดี ความจริง และความงาม ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม ซึ่งเรื่องเหล่านี้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของครูมานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

อย่างไรก็ดี ด้วยบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ถึงแม้ว่าจิตวิญญาณครูจะยังไม่เปลี่ยนแปลงไป แต่บริบทโดยรอบนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โลกในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของคนใน 3 ด้าน คือ การใช้ชีวิต การเรียนรู้ และการทำงาน โดยเปลี่ยนจากการใช้ชีวิตเป็นขั้น เริ่มต้นจากการเรียนในวัยเด็กสู่การทำงานในช่วงกลางและการใช้ชีวิตในบั้นปลาย ไปสู่การใช้ชีวิตแบบวงจร คือ เรียนรู้ ทำงาน และใช้ชีวิต ไปพร้อมกัน ซึ่งครูจะต้องเข้าใจและพัฒนารูปแบบการเป็นครูเพื่อนำไปสู่การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

ประเด็นที่2 Platform การเรียนรู้นั้นเปลี่ยนแปลงไป โดยในปัจจุบัน การเรียนรู้นั้นไม่จำเป็นจะต้องอาศัยการศึกษาในโรงเรียนเท่านั้น (Learning is not equal Schooling) โดยโรงเรียนถูกมองเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีแต่ไม่เพียงพอที่จะตอบโจทย์การเรียนรู้ในปัจจุบัน การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นจากใคร ที่ไหน และเมื่อไรก็ได้ ไม่จำเป็นจะต้องยึดติดกับห้องเรียน โรงเรียน หรือระบบการศึกษา ดังนั้น ภายใต้ platform การเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไป ครูจะมีบทบาทหน้าที่อย่างไร

ประเด็นที่ 3 พลวัตรของการเรียนรู้ในปัจจุบันต้องเปิดโอกาสให้มีการลองถูกลองผิดและยอมรับความผิดพลาดและล้มเหลว โดยในอนาคต การกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) อาจจะต้องเริ่มจากการลงมือทำ (Action) เพื่อให้เห็นทิศทางและแนวทางก่อน จึงไปกำหนดวิสัยทัศน์ที่สอดรับกัน ดังนั้น การลองถูกลองผิดและความผิดพลาดจึงเป็นสิ่งสำคัญ กระบวนการเรียนรู้รูปแบบใหม่นั้น จึงต้องมีทั้งการเรียนรู้เรื่องใหม่ (Learn) การไม่ยึดติดกับความรู้ที่เคยเรียนมา (Unlearn) และการเรียนรู้เรื่องเดิมด้วยมุมมองใหม่ (Relearn) เพื่อให้มีความรู้ใหม่ๆ ที่กว้าง ลึก และไม่ล้าสมัย นอกจากนั้น การเรียนรู้จะต้องผ่านประสบการณ์จริง โดยเริ่มจากการสำรวจ (Explore) การทดลองทดสอบ (Experiment) เพื่อเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experience) และนำมาสู่การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ (Exchange)

การเรียนรู้ทั้ง 2 รูปแบบนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานสำคัญ 2 เรื่อง เรื่องแรก คือ การเปลี่ยนการมองความล้มเหลวเป็นอุปสรรคของชีวิตเป็นการมองว่าความล้มเหลวคือความท้าทาย (From Failure as Adversity to Failure as Adventure) ซึ่งจะช่วยให้เด็กกล้าที่จะล้มเหลวและเรียนรู้ได้รวดเร็วขึ้น อีกเรื่อง คือ การเปลี่ยนความกลัวต่อการทำผิดพลาดสู่ความกลัวต่อการพลาดโอกาส (From Fear of Mistake to Fear of Missing out) โดยเด็กจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้น (Lesson Learned) พร้อมจะค้นหาแนวทางตัวอย่างจากผู้อื่นที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice) พัฒนาแนวทางเหล่านั้นให้ดีขึ้น (Better Practice) และสุดท้ายจะนำไปสู่การสร้างแนวทางในการแก้ปัญหารูปแบบใหม่ด้วยตนเอง (Next Practice)

ประเด็นที่ 4 โจทย์ของครูจึงเป็นการสร้างคนที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งคนที่สมบูรณ์นั้นจะต้องมีการเรียนรู้ใน 4 รูปแบบ คือ

1) การเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย (Purposeful Learning) หมายถึง การเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย ซึ่งเป็นเป้าหมายที่เกิดจากความสนใจของคนผู้นั้นเอง ซึ่งจะทำให้เกิดการเรียนรู้จากความต้องการภายในของตนเอง (Passion-Driven Learning) ส่งผลให้การเรียนรู้จะต้องมีลักษณะเฉพาะตามความสนใจของผู้เรียน (Personalized Learning)

2) การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ (Generative Learning) โดยให้ความสำคัญกับการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความคิด มุมมอง (Idea-based Learning) มากกว่าข้อเท็จจริง การเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น มีการสื่อสารหลากหลายทาง (Active Learning) และการเรียนรู้ผ่านการสร้างแรงบันดาลใจและความชอบ (Mentoring) มากกว่าการถ่ายทอดความรู้

3) การเรียนรู้แบบแบ่งปันและมีส่วนร่วม คือ การสร้างคนให้ร่วมมือกันคิดและสร้างสิ่งต่างๆ (Common Creating) มากกว่าทำเพียงคนเดียว และการสร้างแนวคิดการร่วมกันแบ่งปันผลประโยชน์ (Sharing Incentive) มากกว่าการแข่งขันแย่งชิงผลประโยชน์ (Individual Incentive)

4) การเรียนรู้โดยเน้นที่ผลลัพธ์ (Result-based Learning) คือ การเรียนรู้ที่สามารถวัดผลหรือเห็นผลที่เป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจน โดยให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experiential Learning) การทำโครงงาน (Workshop/Project/Assignment) หรือการวัดผลสำเร็จ (Achievement Credit)

ประเด็นที่ 5 การสร้างคุณค่าของความเป็นมนุษย์ (Human Value) โดยมนุษย์มีธรรมชาติอยู่ 2 สิ่ง คือ ต้องการการมีอิสระ มีตัวตน หรือที่เรียกว่า ปัจเจกนิทัศน์ (Self-Expression Value) เพื่อปลดปล่อยสิ่งที่ตนเองมี สะท้อนความเป็นตน (Me-in-We) แต่ในขณะเดียวกัน ต้องมีการพึ่งพาอาศัยกัน หรือที่เรียกว่า คุณค่าของจิตสาธารณะ (Communal Value) ซึ่งจะสะท้อนความเป็นคน (We-in-Me) ความเป็นครูในอนาคตจะต้องสร้างความสมดุลของ 2 คุณค่านี้ ที่เสมือนเบรกและคันเร่งอย่างไร

นอกจากนั้น ครูในอนาคตยังต้องสร้างคุณค่าของสังคม (Social Value) ปัจจุบัน กระบวนทัศน์ของสังคมไทยติดกับดักของ Me Society คือ คิดถึงตนเอง ทำเพื่อตนเอง ไม่คิดถึงผู้อื่น ซึ่งเป็นรากของปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบัน แต่หากครูสามารถสร้างสมดุลของความเป็นคนและความเป็นตนได้ จะทำให้เกิด We-Society ที่คนในสังคมมองคนรอบข้าง มองการเติบโตเพื่อการสร้างคน (People for Growth) ระบบนิเวศน์ สิ่งแวดล้อม รวมถึงแบ่งปันองค์ความรู้ สร้างความร่วมมือมากกว่าแข่งขัน และสร้างวัฒนธรรม Free Culture รวมถึงต้องสร้างหลักคิดเพื่อให้เด็กเปลี่ยนแนวคิดที่คับแคบในการคิดเพื่อตัวเองไปสู่การให้เด็กมีความเชื่อใจต่อกัน (Trust) เห็นอกเห็นใจผู้อื่น (Caring) แบ่งปันผู้อื่น (Sharing) และร่วมมือกันสร้างประโยชน์แก่สังคมในภาพรวม (Collaboration)

ดังนั้น ภารกิจใหม่ของครูในอนาคต คือ การสร้าง Human Value พร้อมการสร้าง Social Value ด้วยการปลูกฝังการสร้าง We-Society โดยที่ครูจะต้องสร้างให้เด็กมีตัวตน ในขณะที่ใส่ใจสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัว ดังนั้น ครูจะต้องสร้างให้เด็กเกิด Deep Learning ผ่านการมีปัญญา (Head) มีทักษะ (Hand) มีสุขภาพที่ดี (Health) และมีจิตใจที่งดงาม (Heart) เพื่อให้เด็กมีสมดุลของการเป็นตนและการเป็นคน ส่งผลให้เกิดสังคมที่มีความหวัง (Hope) มีความสุข (Happiness) และมีปกติสุข (Harmony)

ประเด็นที่ 6 คือ ครูจะต้องสร้างให้เด็กมีความรักในการเรียน (Love to Learn) แล้วจึงเรียนรู้ที่จะเรียน (Learn to Learn) ทั้งรู้ว่าทำไมต้องเรียน ต้องเรียนอะไร เรียนอย่างไร และเรียนกับใคร แล้วจึงจะนำไปสู่การเรียนรู้เพื่อใช้ชีวิต (Learn to Live) เพื่อตอบโจทย์ Me-in-We หรือความเป็นตน และการเรียนรู้ที่จะรักคนอื่นๆ (Learn to Love) เพื่อตอบโจทย์ We-in-Me หรือความเป็นคน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการเรียนในลักษณะ Fun-Find-Focus-Fulfill คือ เด็กเรียนรู้จากเรื่องสนุกๆ (Fun) เพื่อจะค้นหาสิ่งที่ตนเองรัก (Find) เมื่อพบแล้วจึงมุ่งเป้าชัดเจน (Focus) และเติมเต็มให้ชีวิตตนเองและคนอื่น (Fulfill)

ประเด็นสุดท้าย ความสมดุลเป็นหัวใจสำคัญไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม ซึ่งสอดรับกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูจะต้องสอนเด็กให้เข้าใจทั้งภาพเล็กและภาพใหญ่ เด็กต้องเข้าใจความสมดุลของระบบ ทั้งระหว่างความสมดุลระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับเทคโนโลยี และสมดุลในกลไก ทั้งสมดุลระหว่างการเรียนรู้และโรงเรียน ระหว่างปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent) กับปัญญามนุษย์ (Human Intelligent) และระหว่างวัฒนธรรมทางกายภาพและวัฒนธรรมของโลกเสมือน ครูจึงต้องรู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้และเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำมาปรับให้เกิดสมดุลให้เกิดขึ้นทั้งในระบบและกลไก เมื่อเข้าใจในสิ่งเหล่านี้จึงจะเข้าถึงบริบทของโลกและเด็ก สุดท้ายจึงจะตอบโจทย์ที่ว่า “ครูสร้างคน คนสร้างชาติ”

 

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจากเพจ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์  https://www.facebook.com/drsuvitpage/
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
redribbons07 วันที่ : 18/01/2019 เวลา : 20.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/redribbons07

@คุณหมอวัลลภ ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นนะคะ


เห็นด้วยเรื่องการทำห้องสมุดดีๆ และเว็บไซต์เพื่อการศึกษา


แต่เรื่องติว ความคิดเห็นส่วนตัวอยากให้ลดลงค่ะ เพราะถ้าทำเว็บ

ไซค์เกี่ยวกับการศึกษาดีๆ ขึ้นมาแล้ว เด็กๆ และผู้สนใจ ก็จะ

สามารถค้นคว้าและเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง โดยไม่ต้องมีค่าใช้

จ่ายในส่วนนี้ค่ะ


.

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
wullopp วันที่ : 18/01/2019 เวลา : 12.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/health2you

ขอระลึกถึง คุณ ความดี ของคุณครูทุกๆ ท่านมาด้วยความเคารพ
กราบเรียน-เรียนเสนอ รัฐบาล

ลงทุน ทำห้องสมุดดีๆ แบบ TK park
ลงทุน ทำเว็บไซต์ เพื่อ การศึกษา
ติวทุกวิชา ตั้งแต่ อนุบาล ถึง อาชีวะ
ติวทุกภาษา ตั้งไทย อังกฤษ + จีน ญี่ปุ่น + ภาษาอื่นๆ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มกราคม 2019 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    [ Add to my favorite ] [ X ]


คุณมาเยี่ยมบล็อก Redribbons07 จากสื่อใด
เป็นสมาชิกบล็อก oknation และอ่านประจำ
94 คน
จาก Icon comment ของ redribbons07
29 คน
จาก forward mail
8 คน
เพื่อนแนะนำ
9 คน
อื่น ๆ
68 คน

  โหวต 208 คน