• โรสกีญ่า
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2015-12-19
  • จำนวนเรื่อง : 99
  • จำนวนผู้ชม : 61187
  • ส่ง msg :
  • โหวต 66 คน
Feeling Good
Feeling Good รู้สึกดี ที่ได้เที่ยว
Permalink : http://www.oknation.net/blog/rose78
วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2565
Posted by โรสกีญ่า , ผู้อ่าน : 226 , 19:44:11 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ประมง ครบรอบ 96 ปี  วันสถาปนากรมประมง และวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 ชูนิทรรศการ “9 ทศวรรษ 6 รัชกาล สืบสานพัฒนา การประมงก้าวหน้า ทรัพยากรยั่งยืน”

วันที่ 21 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมงกำหนดจัดงาน “วันสถาปนากรมประมงครบรอบปีที่ 96” และ “วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565” โดยในโอกาสนี้ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานการเปิดงานฯ และร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์ จำนวนกว่า 1,200,000 ตัว ลงสู่ 4 แหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่สำคัญของไทย พร้อมมอบโล่รางวัลแก่เกษตรกรดีเด่น ข้าราชการดีเด่น และแสดงความยินดีกับกรมประมงที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 และรางวัลองค์กรเสริมสร้าง คนดี คนเก่ง คนกล้า และโอกาสสู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน จากวุฒิสภา

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า กรมประมงได้ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพื่อนำไปสู่ภาคการประมงของประเทศที่มีความเข้มแข็ง ผลิตสัตว์น้ำ สินค้าประมงที่ได้มาตรฐาน ป้องกันและปราบปรามการทำประมงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างอาชีพประมงให้เกิดความมั่นคง และสร้างวิถีความอยู่ดีมีสุขให้แก่เกษตรกรชาวประมงและประชาชนมาโดยตลอด ถึงแม้ที่ผ่านมาการประมงของไทยต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคมากมาย ทั้งจากภัยธรรมชาติ ราคาผลผลิตสัตว์น้ำตกต่ำ รวมถึงผลกระทบจากโรคระบาดโควิด - 19 แต่การขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการประมงของไทยไม่หยุดนิ่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยต่อพี่น้องเกษตรกรชาวประมง จึงได้มีนโยบายและให้แนวทางการปฏิบัติแก่กรมประมง ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทด้านการประมง ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งกรมประมงได้นำนโยบายดังกล่าวมาขับเคลื่อนเป็นโครงการต่างๆ อาทิ การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานทางวิชาการและการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรด้านการประมง บูรณาการการมีส่วนร่วมของภาครัฐและชุมชนด้วยการเพิ่มความรู้ พัฒนา และปลูกจิตสำนึกรักหวงแหนในทรัพยากรสัตว์น้ำในชุมชนพื้นถิ่นบริหารจัดการผลผลิตสัตว์น้ำให้เกิดความยั่งยืน ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ผ่านโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมทั่วประเทศ  โครงการบริหารจัดการประมงทะเลอย่างยั่งยืน ยกระดับการผลิตด้านการประมง ในรูปแบบ“การตลาด นำการผลิต” ผ่านโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าประมงให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค สร้างมาตรฐานสินค้าประมงให้อยู่ในระดับสากลรวมไปถึงร้าน Fisherman shop จุดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำให้กับพี่น้องชาวประมงและเกษตรกรส่งตรงถึงผู้บริโภค ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ เป็นการเพิ่มช่องทางในการกระจายผลผลิตสัตว์น้ำสู่ผู้บริโภค โดยการันตีคุณภาพด้วยตราสัญลักษณ์ “ประมงธงเขียว” ซึ่ง รับประกัน ความสด สะอาด ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค 

จากความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานภายใต้การบูรณาการของทุกภาคส่วน ทำให้ในปี 2565 ที่ผ่านมากรมประมงสามารถคว้ารางวัลเลิศรัฐ เป็นรางวัลที่มอบให้หน่วยงานที่มีความเป็นเลิศทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ ที่มีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร และเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม ซึ่งในปีนี้ กรมประมงได้รับรางวัลเลิศรัฐถึง 8 รางวัล ด้วยกัน อาทิ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ระดับก้าวหน้า (Advance) / รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม รางวัลดีเด่น ประเภทเลื่องลือขยายผล : ห้วยถ้ำมด - หนองพัง แหล่งน้ำฝั่งโขง เชื่อมโยงเครือข่ายขยายผลธนาคารสัตว์น้ำฯ / รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทร่วมใจแก้จน : กุ้งก้ามกรามสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ก้าวข้ามความจนคนเขื่อนอุบลรัตน์ / รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์โดยประยุกต์ใช้หลักบริหารจัดการความเสี่ยง (Smart FSW) / รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนารบริการ : White list hatchery เพื่อสนับสนุนลูกกุ้งทะเลปลอดโรค รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม รางวัลดี ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม : เพาะพันธุ์ปลาปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ (ชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังเขื่อนขุนด่าน) / รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม รางวัลดี ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม : หนองต่าย ร่วมใจลดรายจ่าย สร้างรายได้จากธนาคารสัตว์น้ำชุมชน / รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทร่วมใจแก้จน : จากนาข้าวเป็นบ่อปลาสร้างมูลค่าสินค้าประมงสร้างชีวิต ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาภาคการประมงของประเทศได้เป็นอย่างดี และรางวัลจากวุฒิสภา ในฐานะที่กรมประมงเป็นองค์กรที่เสริมสร้าง คนดี คนเก่ง คนกล้า และโอกาสสู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน ประจำปี 2565 

อธิบดีกล่าวในตอนท้ายว่า สำหรับการจัดงานในวันนี้ กรมประมงได้จัดกิจกรรมของวันสถาปนากรมประมงครบรอบปีที่ 96 และกิจกรรมวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 ขึ้นพร้อมกัน โดยมีพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์ใน 4 พื้นที่ ประกอบด้วย 1. บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 2. กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา 3. หนองหาร จังหวัดสกลนคร และ 4. เขื่อนปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมจำนวนกว่า 1,200,000 ตัว โดยพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อย ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลายี่สกเทศ ปลาสวาย ปลาสร้อยขาว และปลากาดำ นอกจากนี้ ได้มีการมอบโล่รางวัลให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวงการประมงไทย อาทิ เกษตรกรดีเด่น  ข้าราชการดีเด่น และการมอบโล่รางวัลงานวิจัยประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมประมง ผู้เกษียณอายุซึ่งมีคุณูประการต่อกรมประมง มอบเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสืบสานเกษตรกรรมยั่งยืน ประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถในการตรวจการประมง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรชาวประมงและเจ้าหน้าที่ทุกคนอีกด้วย
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กันยายน 2022 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  [ Add to my favorite ] [ X ]