• โรสกีญ่า
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2007-08-06
  • จำนวนเรื่อง : 1258
  • จำนวนผู้ชม : 545980
  • ส่ง msg :
  • โหวต 465 คน
who-where-what-work
ใคร...ทำอะไร..ที่ไหน..อย่างไร..นำมาบอกให้รู้กัน
Permalink : http://www.oknation.net/blog/rosekia
วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565
Posted by โรสกีญ่า , ผู้อ่าน : 271 , 21:08:15 น.  
หมวด : เกษตรกรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่ากรมวิชาการเกษตรได้มอบหมายให้สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-8 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลการผลิตพืชในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย ทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะมายกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกรและชุมชนให้พึ่งตนเองได้ โดยในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา (สวพ.8) ได้วิจัยสร้างนวัตกรรมการนำศาสตร์พระราชา มาพัฒนาการผลิตพืชให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ คือ “รำแดงโมเดล” 

โดยขับเคลื่อน "4 เสาหลักเกษตรตามศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนพึ่งตนเอง" ประกอบด้วย เสาหลักที่ 1 การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ด้วยการจัดตั้งกลุ่ม พัฒนากลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน และจัดเวทีสัญจรเยี่ยมบ้าน เสาหลักที่ 2 การพัฒนา 9 พืชผสมผสานและเกษตรผสมผสานพอเพียง มีการปลูกพืชที่หลากหลาย เช่น พืชรายได้ พืชอาหาร พืชสมุนไพรสุขภาพ สมุนไพรกำจัดศัตรูพืช พืชอนุรักษ์ดินและน้ำ พืชอนุรักษ์พันธุกรรมท้องถิ่น พืชใช้สอย พืชอาหารสัตว์ และพืชพลังงาน เป็นต้น เสาหลักที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร มีการนำสินค้ามาแปรรูปเพื่อให้เกิดมูลค่าที่สูงขึ้น และมีการรับรองมาตรฐาน GAP และ organic เสาหลักที่ 4 การเชื่อมโยงภาคเกษตรกับภาคส่วนต่าง ๆ เช่น เชื่อมโยงชุมชน เชื่อมภาคการพัฒนาท้องถิ่น ภาคการตลาด และภาคการท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้ขยายผล "4 เสาหลักชุมชนเกษตรพึ่งตนเองตามศาสตร์พระราชา"  ไปสู่การพัฒนาชุมชนต้นแบบในจังหวัดต่างๆ ในภาคใต้ตอนล่าง โดยเฉพาะในจังหวัดสงขลา ได้ขยายผลไปสู่ชุมชน "ป่าขาดโมเดล" "บ้านแคโมเดล" จนกระทั่งมาถึง "สทิงพระโมเดล" ที่ สวพ.8 ได้จับมือกับหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร คือสำนักงานเกษตรอำเภอสทิงพระ นำผลการวิจัยไปใช้ในระบบการส่งเสริมการเกษตรของอำเภอ  

 

นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวในโอกาสที่เดินทางมาร่วมงานชุมชนสัญจร ว่า สทิงพระโมเดล เป็นงานวิจัยที่นำศาสตร์พระราชามาแก้ปัญหาความยากจนได้  ซึ่งพื้นที่ คาบสมุทรสทิงพระ เป็นพื้นที่ที่เกษตรกรมีรายได้ต่ำกว่าเขตพื้นที่อื่น ๆ ของสงขลา ที่พึ่งพายางพาราและไม้ผลเป็นพืชหลัก เนื่องจากมีสภาพทางภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่นา มีทะเลด้านตะวันออกคืออ่าวไทย ด้านตะวันตกคือทะเลสาบสงขลา พื้นที่เป็นที่นาและมีต้นตาลโตนดตามคันนาที่ขึ้นอยู่ทั่วพื้นที่ ปัจจุบันมีสวนปาล์ม และไร่นาสวนผสมที่มีการขุดร่องสวนให้เห็นเป็นบางจุด ข้อจำกัดของพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระเป็นพื้นที่ขาดน้ำจีดในการทำการเกษตร มีน้ำท่วมในฤดูฝน ดินเหมาะสมกับการปลูกข้าว จึงเป็นดินแดนที่มีข้าวปลาอุดมสมบูรณ์ แต่ขาดพืชผัก ผลไม้ คนคาบสมุทรสทิงพระในอดีตจึงมีค่านิยมในการที่จะให้ลูกหลานได้เรียนหนังสือเพื่อที่จะได้หลุดพ้นจากความยากจนและความยากลำบาก ส่วนแรงงานจะมีการย้ายถิ่นไปชุมชนเมืองสงขลา และเคลื่อนย้ายไปทำงานภาคบริการ และอุตสาหกรรม

ในการพัฒนา หน่วยงานด้านเกษตรมีความพยายามในการพัฒนาคาบสมุทรสทิงพระในเรื่องการจัดหาแหล่งน้ำ การระบายน้ำท่วม การปลูกพืชอื่นที่หลากหลาย การประมง ปศุสัตว์ พัฒนาที่ดิน สหกรณ์ การท่องเที่ยวชุมชน และ อื่น ๆ การที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร ได้นำผลงานวิจัย สทิงพระโมเดล มาพัฒนาการเกษตรทั้งระบบในพื้นที่คาบสมุทรถือว่าส่งผลออกมาดีมาก โดยเฉพาะการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ถือว่าเป็นหัวใจของการพัฒนาที่ชุมชนจะต้องระเบิดจากข้างในตาม 23 หลักทรงงานของรัชกาลที่ 9  เมื่อชุมชนมีความพร้อมหน่วยงานต่าง ๆ ก็พร้อมที่จะลงมาสนับสนุนต่อยอด มีการพัฒนาพืชผสมผสาน การสร้างมูลค่าพืช และการเชื่อมโยงเครือข่าย ก็ถือว่ามีความสำคัญมาก เพราะจะช่วยดึงพลังจากภายนอกเข้ามาช่วยชุมชนท้องถิ่นที่มีทรัพยากรอยู่จำกัด  ผลการพัฒนาจะเห็นว่าทำให้เกษตรกรเกิดการเพิ่มรายได้ เกิดความมั่นคงทางอาหาร เกิดความเข้มแข็งของชุมชน เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร และเกิดการพึ่งตนเองของชุมชน แนวทางสทิงพระโมเดลนี้จะแนะนำให้ทางหน่วยงานส่งเสริมนำไปขยายผลในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป นอกจากนั้น สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ก็จะนำสทิงพระโมเดลไปถ่ายทอดสู่นักส่งเสริมใน 14 จังหวัดภาคใต้เพื่อนำไปขยายผลด้วย

กิจกรรมชุมชนสัญจรสทิงพระโมเดล ที่จัดขึ้นในวันที่ 21 มิถุนายน 65 ที่ชุมชนดีหลวง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ที่บ้าน ร.ต.ท.จารึก สมัครพงศ์ ได้มีภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมเวที เช่น สส. เขต 4 สงขลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรในภาคใต้ตอนล่าง สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา สำนักงานประมง ปศุสัตว์ พัฒนาที่ดิน วัดดีหลวง  อบต.ดีหลวง เกษตรกรจากชุมชนต่าง ๆ เช่น ตำบลท่าหิน ชุมพล บ่อดาน จะทิ้งพระ ดีหลวง วัดจันทร์ รำแดง บ้านแค ป่าขาด เป็นต้น รวมประมาณ 150 คน   โดย เวทีชุมชนสัญจรเยี่ยมชุมชนเครือข่ายหมุนเวียนกันไปเดือนละครั้ง เพื่อทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความสมัครสมานสามัคคี สร้างความเข้มแข็งในการรวมตัวเพื่อดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาการเกษตร ซึ่งการเยี่ยมบ้านเยี่ยมชุมชนจะมีกิจกรรม คือ "ของฝากจากเพื่อนบ้าน" "เรื่องเล่าจากเจ้าของบ้าน" "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาและวิชาการ" "ปรึกษาหารือ" และ "รับประทานอาหารร่วมกัน" ผลดีของการพัฒนาที่เห็นได้ชัดเจนคือการทำให้เกิดการร่วมมือของเกษตรกรในชุมชนที่เข้มแข็งขึ้นมีการพัฒนาการปลูกพืชที่รวดเร็ว เกษตรกรมีแรงกระตุ้น และแรงบันดาลใจในการทำการเกษตรที่หลากหลายขึ้น และเกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนา เป็นต้น

 

'สทิงพระโมเดล' เป็นอำเภอต้นแบบของการนำกระบวนการของการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรแบบมีส่วนร่วม โดยนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ตามแนวทาง 4 เสาหลักสู่ชุมชนเกษตรพึ่งตนเอง ชุมชนที่สนใจที่จะขยายผลรูปแบบของการพัฒนาสามารถประสานงานกับ สำนักงานเกษตรอำเภอสทิงพระ กรมส่งเสริมการเกษตร หรือ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มิถุนายน 2022 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    [ Add to my favorite ] [ X ]