• โรสกีญ่า
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2007-08-06
  • จำนวนเรื่อง : 1249
  • จำนวนผู้ชม : 543348
  • ส่ง msg :
  • โหวต 463 คน
who-where-what-work
ใคร...ทำอะไร..ที่ไหน..อย่างไร..นำมาบอกให้รู้กัน
Permalink : http://www.oknation.net/blog/rosekia
วันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2565
Posted by โรสกีญ่า , ผู้อ่าน : 503 , 19:58:29 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ธ.ก.ส. ผนึกกำลัง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ต่อยอดความร่วมมือการพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลแก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และชุมชน รองรับนโยบาย Thailand 4.0 เร่งเติมความรู้ Digital Literacy สู่ชุมชนกว่า 100 แห่ง ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐาน A-Product 150 ราย เพิ่มช่องทางการตลาดดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์ม จัดคูปองดิจิทัลหนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการลงทุนด้านเทคโนโลยี เสริมแกร่งชุมชนท่องเที่ยวด้านการบริหารจัดการและการดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมเติมทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำผ่านสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทยและนวัตกรรมดีมีเงินทุนกว่า 70,000 ล้านบาท


นายณรงค์ ขันติวิริยะกุล ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร     (ธ.ก.ส.) และนายพรชัย หอมชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย “การส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” เพื่อให้เกษตรกรและชุมชน มีความพร้อมในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้พัฒนาอาชีพได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ช่วยลดต้นทุน เพิ่มรายได้และเสริมศักยภาพการแข่งขัน โดยมีเกษตรกร ภาคีเครือข่าย คณะผู้บริหารและพนักงานในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ วิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมพื้นเมืองบ้านสนวนนอก ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

นายณรงค์ ขันติวิริยะกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ตระหนักถึงความสำคัญในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการพัฒนาภาคเกษตรกรรมและชุมชน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านกระบวนการผลิตและการจัดการที่ทันสมัย  มีความสะดวก รวดเร็ว ช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิต การลดต้นทุน เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ซึ่งความร่วมมือระหว่าง ธ.ก.ส.และดีป้า ถือเป็นการนำจุดแข็งของทั้ง 2 องค์กร มาเติมเต็มในจุดดังกล่าว โดยในส่วนของ ธ.ก.ส. วางเป้าหมายในการฟื้นฟู พัฒนาและยกระดับความเข้มแข็งของเศรษฐกิจครัวเรือนและชุมชน ผ่านโครงการพัฒนาช่องทางตลาด Online ด้วย Platform โดยร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าและบริการของเกษตรกร กระตุ้นการสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในชุมชน โดยมีสินค้าของชุมชนที่ขายผ่านช่องทางดังกล่าว จำนวน 1,950 รายการ โครงการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ SMAEs สินค้าชุมชน (OTOP) ให้มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐาน  A-Product เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและสร้างโอกาสทางการตลาด โครงการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมีชุมชนท่องเที่ยวที่ผ่านมาตรฐาน 87 ชุมชน สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยว จำนวน 200 ชุมชน และการพัฒนาธุรกิจชุมชนผ่านโครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทย จำนวน 4,800 ชุมชน

การดำเนินงานร่วมกับ ดีป้า ในช่วงที่ผ่านมา ได้ช่วยกระตุ้นและสร้างโอกาสให้เกษตรกรและชุมชนต่าง ๆ เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมในการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ไม่ว่าจะเป็นด้านกระบวนการผลิตทางการเกษตร เช่น โครงการพัฒนาระบบ IoT สำหรับการตรวจวัดและควบคุมการเพาะปลูกในโรงเรือน การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติในโรงเรือนเพาะเห็ด การควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะในโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบการให้น้ำอัตโนมัติ โครงการโดรนเพื่อการเกษตร โครงการนวัตกรรมการแปรรูป โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการแจ้งเตือนภัยช้างป่า เป็นต้น

ด้านการตลาด เช่น โครงการประยุกต์ใช้โมบายแอปพลิเคชันรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์มในการบริหารจัดการและตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ ทำให้ผู้บริโภคสามารถรับรู้ถึงที่มาของสินค้าและกระบวนการผลิตจากฟาร์ม โครงการจัดการสินค้าในร้านค้าชุมชนด้วยนวัตกรรมดิจิทัล การพัฒนาระบบจัดการคลังสินค้าในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายร้านค้าชุมชน

ด้านการท่องเที่ยว เช่น โครงการอบรมชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โครงการมัคคุเทศก์ดิจิทัล โครงการดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเลเกาะลิบง ด้านสังคม เช่น โครงการพัฒนาโปรแกรมยืม - คืน เครื่องช่วยความพิการ สำหรับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศได้รับประโยชน์จากโครงการต่าง ๆ กว่า 250 ชุมชน

ในส่วนของชุมชนบ้านสนวนนอก เป็นชุมชนที่ ธ.ก.ส. เข้าไปมีส่วนร่วมการพัฒนาด้านอาชีพและการยกระดับเป็นชุมชนท่องเที่ยว โดยชุมชนมีจุดเด่นในเรื่องการเลี้ยงไหมและทอผ้าไหม  ซึ่งดีป้าเข้ามาร่วมต่อยอดโดยนำเอาเทคโนโลยี IoT มาใช้ในการเปิด - ปิดน้ำ คำนวณการใช้น้ำ การจ่ายปุ๋ยอัตโนมัติในแปลงปลูกใบหม่อน การตรวจสอบการเจริญเติบโตผ่านแอปพลิเคชัน พร้อมสั่งการระบบและติดตามการทำงานบนโทรศัพท์มือถือ ช่วยอำนวยความสะดวกในการดูแลผลผลิตที่จะนำมาเลี้ยงไหมได้ตลอดทั้งปี จากเดิมที่ต้นหม่อนจะให้ผลผลิตเฉพาะในช่วงหน้าฝน ทำให้สมาชิกในชุมชนมีงานทำ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

นายณรงค์ กล่าวอีกว่า การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ นอกจากสร้างความต่อเนื่องในงานที่ทำมาแล้ว ยังมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลัก BCG โดยจะรวบรวมความต้องการในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีของชุมชน ควบคู่กับการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs Smart Farmer เพื่อเป็นหัวขบวนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาด้านสุขอนามัย ความปลอดภัยและมั่นคงของสังคมและชุมชนผ่านการเติมความรู้ด้าน Digital Literacy 100 ชุมชน การสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ผู้ประกอบการ 120 ชุมชน การพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวตามรอยเท้าพ่อและชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 80 ชุมชนและเครือข่ายท่องเที่ยวกว่า 100 ชุมชน ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ด้วยแพลตฟอร์ม การสนับสนุนผลิตภัณฑ์เกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน A-Product กว่า 150 ราย โดย ธ.ก.ส. พร้อมเติมทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำผ่านสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทยและสินเชื่อนวัตกรรมดีมีเงินทุน วงเงินกว่า 70,000 ล้านบาท

นายพรชัย หอมชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวว่าหนึ่งในภารกิจสำคัญที่ดีป้า ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องคือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรและชุมชนสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับบริบทของตนเองมาประยุกต์ใช้ในมิติต่างๆ โดยความร่วมมือกับ ธ.ก.ส. ซึ่งถือเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับเกษตรกรและชุมชนทั่วประเทศจะช่วยตอบโจทย์ด้านการเตรียมความพร้อมด้านดิจิทัลให้กับประชาชนอย่างครอบคลุม ทั่วถึง รองรับการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 ที่ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล


ความร่วมมือระหว่าง ดีป้า และ ธ.ก.ส. ในช่วงที่ผ่านมาสามารถสนับสนุนชุมชนไปสู่เป้าหมายจนได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย เช่น รางวัล Prime Minister’s Digital Award 2019 สาขา Digital Community of the Year ของชุมชนบ้านถ้ำเสือ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้นำแอปพลิเคชันเก็บข้อมูลต้นไม้ที่ปลูกแล้วนำมาคำนวณคาร์บอนเครดิต แปรเป็นมูลค่า และรางวัล Prime Minister’s Digital Award 2019 สาขา Digital Talent Award of the Year ของวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองสาหร่าย จังหวัดกาญจนบุรี ที่นำเทคโนโลยีด้านการพยากรณ์อากาศมาใช้พยากรณ์อากาศได้ล่วงหน้า 24 ชั่วโมง รวมถึงการจัดโครงการอบรมชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 4 ภาคทั่วประเทศ ที่จะช่วยกระตุ้นและสร้างการรับรู้แนวทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ดีป้า และ ธ.ก.ส. พร้อมมุ่งสร้างเสริมองค์ความรู้และทักษะสำคัญด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนในชุมชนเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ สามารถบริหารจัดการสินค้า พัฒนาช่องทางตลาดออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล วางระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของชุมชน ก่อนต่อยอดไปสู่การพัฒนาด้านต่างๆ ผ่านโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ภายใต้มาตรการที่หลากหลายของดีป้า

ซึ่งครอบคลุมความต้องการของประชาชน เช่น มาตรการคูปองดิจิทัล เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher) ในระยะเริ่มต้น ตลอดจนมาตรการส่งเสริมเพื่อนำไปสู่การทรานส์ฟอร์มชุมชนด้วยดิจิทัล ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มโอกาสและศักยภาพการดำเนินธุรกิจ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน และขับเคลื่อนให้เกิดการเข้าถึงนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศต่อไป
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กรกฎาคม 2022 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            [ Add to my favorite ] [ X ]