• samrotri
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2007-03-01
  • จำนวนเรื่อง : 37
  • จำนวนผู้ชม : 105240
  • ส่ง msg :
  • โหวต 13 คน
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน
อ่านข่าวและนำข่าวมาเก็บไว้เพื่อใช้เองและให้สมาชิกเข้ามาอ่านและนำไปใช้
Permalink : http://www.oknation.net/blog/samrotri
วันอาทิตย์ ที่ 16 กันยายน 2550
Posted by samrotri , ผู้อ่าน : 2428 , 17:46:20 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 คำนำ เมื่อเข้ามาใน OKNATION.NET นี้แล้ว จะพบกับบทความที่เก็บสะสมข่าว ไว้มากมาย เพื่อจะนำมาใช้อ้างอิงในวันหน้า เมื่อต้องการจะนำมาอ้างอิงจะได้เข้ามาค้นหา ผู้เข้ามาเยี่ยมชมก็สามารถเข้ามาค้นหาและนำไปอ้างอิงได้ เพราะ เป็นข่าวที่เผยแพร่ เป็นสาธารณะ ใครจะนำไปใช้ เพียงขอให้อ้างอิงที่มาว่าได้มาจากที่ใดก็ไม่น่าจะมีปัญหา

................................................................มีข่าวน่าสนใจกำลังจะสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชน เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ระดับประชาชน ซึ่งจะทำให้ประชาชน มีแหล่งค้นหาความรู้ มีการทำประชาพิจารณ์ในกลุ่มประชาชน เพื่อหาข้อสรุป ของชุมชน ไม่ถูกชักจูง ได้ง่ายๆ แล้ว ตามข่าว

โดย มติชน วัน อาทิตย์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2550 08:51 น.โดย สุรชัย เทียนขาว มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเป็นนวัตกรรมทางสังคมที่มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นเข้าสู่สังคมความรู้ (Knowledge based society)

เนื่องจากศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้องค์ความรู้ที่มีอยู่ในชุมชนและนอกชุมชนได้เข้าถึงประชาชนในระดับรากหญ้าในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ สังคม การสาธารณสุข การเมือง สิ่งแวดล้อมและความมั่นคงของประเทศ

การพัฒนาให้ประชาชนมีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่เหมาะสมเป็นการทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในระดับหนึ่ง

กล่าวคือ ประชาชนสามารถสร้างอาชีพให้กับตนเองได้ รู้เท่าทันสถานการณ์ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกชุมชน มีทักษะที่ทันสมัยขึ้น

เช่นความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ต ความสามารถในการติดตามข้อมูลข่าวสารหากระบบการจัดการศูนย์การเรียนรู้มีพลังมากพอ จะส่งผลให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

สำหรับแนวทางที่จะทำให้ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนมีบทบาทต่อการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน และชุมชนนั้น

การจัดการความรู้ (Knowledge management) เป็นทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมกับยุคสมัยโดยใช้ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of practices-cops) เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้

สำหรับการจัดการความรู้นั้น พรทิพย์ กาญจนนิยต และคณะ (2546) ได้สรุปความหมายของการจัดการความรู้ในทรรศนะของ Dr.Ryoko Toyama แห่ง Graduate school of Knowledge Science and Technology ว่า

หมายถึง การจัดการเพื่อเอื้อให้เกิดความรู้ใหม่ เป็นความพยายามที่จะใช้ความรู้ที่มีอยู่ และประสบการณ์ของบุคคลต่างๆ ในองค์การอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนานวัตกรรมที่จะทำให้มีความรู้ได้เปรียบเหนือคู่แข่งของธุรกิจ

และธวัช หมัดเต๊ะ แห่งสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) ได้สรุปความหมายของการจัดการความรู้ไว้ในจดหมายข่าวราย 2 เดือน (ก.ย.-ต.ค. 2547) ของ สคส.ไว้ว่า

เป็นกลยุทธ์ในการปฏิบัติสำหรับการเรียนรู้ขององค์การที่ทำอย่างไรจึงจะเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ขององค์กรการสร้างนวัตกรรมการปรับปรุงเปลี่ยนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ความหมายดังกล่าวจะเห็นว่า การจัดการความรู้นั้นจะให้ได้สิ่งใหม่ ที่เรียกว่า นวัตกรรม (Innovation) ขึ้นในองค์กร

สำหรับความรู้ (Knowledge) นั้นมี 2 ชนิด ได้แก่

(1) Tacit Knowledge เป็นความรู้ที่ได้มาจากประสบการณ์ และไม่สามารถบรรยายเป็นถ้อยคำ ถ้อยความ เป็นสูตร และขึ้นอยู่กับความรู้ความเชื่อรวมทั้งทักษะเชิงวิชาการของบุคคลที่จะกลั่นกรองความรู้ที่ได้

(2) Explicit Knowledge ความรู้ที่เป็นเหตุเป็นผลที่สามารถจะบรรยาย ถอดความออกมาได้ในรูปของทฤษฎี การแก้ปัญหา คู่มือ และฐานข้อมูล ใน

การที่จะทำให้เกิดความรู้ใหม่ได้นั้นตามรูปแบบที่ศาสตราจารย์ Ikujiro Nonaka แห่งมหาวิทยาลัย Hitosubashi ประเทศญี่ปุ่น ที่สรุปโดย พรทิพย์ กาญจนนิยต และคณะ ก็คือวงจรของ Tacit และ Explicit Knowledge

ซึ่งตามรูปแบบดังกล่าวนี้การสร้างความรู้จะเกิดขึ้นใน 4 ลักษณะ คือ

1.การแบ่งปันข้อมูลด้วยกระบวนการทางสังคม (Socialization)

2.การทำให้เกิดความคิดใหม่และความตระหนัก รวมทั้งข้อมูลใหม่ที่เปิดเผยออกมา และเปลี่ยนเป็นรูปของภาษาก็คือ Externalization

3.จะมีการรวมตัวอย่างการเรียนรู้ของ Explicit Knowledge เข้าด้วยกันกลายเป็นความรู้ใหม่ ลักษณะที่สามนี้ เรียกว่า Combination

4.ลักษณะสุดท้ายคือ Internalization ซึ่งเป็นการสร้างความรู้ขั้นสุดท้าย โดยมีการนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติ

ในการสร้างความรู้นั้น จำเป็นต้องมีเวทีที่จะให้พบปะกันเรียกว่า

Ba คือ สถานที่เปิดโอกาสให้คนได้พบปะสังสรรค์เพื่อสร้างความรู้จัก คุ้นเคย รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์

Ba จะเป็นสถานที่ที่ส่งเสริมให้เกิดพลังในการแลกเปลี่ยนความรู้

หลักการของการจัดการความรู้ดังกล่าว ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเตรียมประชาชนในหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนมีนวัตกรรมสำหรับการนำไปสู่การสร้างกิจกรรมของโครงการแก้ปัญหาหมู่บ้าน หรือพัฒนาหมู่บ้าน และพัฒนาระดับครัวเรือน โดยชาวบ้านจะมีเวทีสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ใครจะเป็นผู้จัดการความรู้ในหมู่บ้าน/ชุมชน? : หากทุกหมู่บ้านในประเทศไทยได้นำเอาบัณฑิตที่อยู่ในท้องถิ่นของตนมาทำหน้าที่เป็นนักจัดการความรู้ประจำศูนย์การเรียนรู้

จากการที่ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ใน

โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.)

เป็นโครงการที่ทำหน้าที่เป็นกลไกเชื่อมโยงความร่วมมือของผู้คนต่างๆ ในสังคม เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างการเรียนรู้เชิงประเมินตนเองของชุมชนและภาคีที่เกี่ยวข้อง
โดยต้องการให้เกิดสถาบันการเรียนรู้ที่เข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นในอนาคต ซึ่งนำโดยศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) และคณะ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2547 ณ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เจ้าภาพในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือนักจัดการความรู้ท้องถิ่น 23 คน ในพื้นที่ 5 จังหวัดของภาคกลาง (17 ตำบล 20 หมู่บ้าน) ได้แก่ สุพรรณบุรี ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี และอุทัยธานี

บุคคลเหล่านี้เป็นบัณฑิตที่เป็นบุตรหลานของคนในท้องถิ่น บทเรียนที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวที่เห็นว่าควรจะนำมาเสริมต่อในศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ก็คือ
ทุกหมู่บ้านควรสร้างกลไกระดับหมู่บ้านเพื่อเสริมสร้างให้ชาวบ้านในท้องถิ่นได้มีสถาบันการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากนักจัดความรู้ท้องถิ่นในโครงการ สรส.มีความรู้ความสามารถ และศักยภาพที่จะทำให้ชาวบ้านมีนวัตกรรมในการประกอบอาชีพ และดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

หากทุกหมู่บ้านในประเทศไทยได้นำเอาบัณฑิตที่อยู่ในท้องถิ่นของตนมาทำหน้าที่เป็นนักจัดการความรู้ประจำศูนย์การเรียนรู้ ผู้เขียนมั่นใจว่าศูนย์การเรียนรู้ชุมชนจะสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์ที่สำคัญของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน คือ สมรรถนะของชาวบ้านในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ

ทั้งนี้ รัฐบาลชุดก่อนได้เคยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งผลิตบัณฑิต สาขาการจัดการและการประเมินโครงการหรือที่เรียกว่า

บัณฑิตกองทุนในทุกหมู่บ้าน หากมีการต่อยอดให้กลุ่มบัณฑิตดังกล่าว ทั้งประเทศมาเป็นนักจัดการความรู้ในหมู่บ้านดังที่โครงการ สสร.ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินการ

เชื่อว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญต่อการก้าวเข้าสู่สังคมฐานความรู้ของชาวบ้าน


 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
สมดุล วันที่ : 22/10/2009 เวลา : 20.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/retailshop

In Google search of the ‘ N-Function ’ creates a new life to Thai Farmers. How to raise the National Infrastructure Economy? With the Atomic Technology working most likely the Nuclear Agriculture Visit… http://www.ainews1.com

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
สมดุล วันที่ : 22/10/2009 เวลา : 20.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/retailshop

In Google search of the ‘ N-Function ’ creates a new life to Thai Farmers. How to raise the National Infrastructure Economy? With the Atomic Technology working most likely the Nuclear Agriculture Visit… http://www.ainews1.com

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กันยายน 2007 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            [ Add to my favorite ] [ X ]