• ประชามีสุข
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-11-17
  • จำนวนเรื่อง : 128
  • จำนวนผู้ชม : 196716
  • ส่ง msg :
  • โหวต 43 คน
ฅนบ้านรงระ
ก้าวไปข้างหน้าประชามีสุข
Permalink : http://www.oknation.net/blog/sanyaa0606
วันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2553
Posted by ประชามีสุข , ผู้อ่าน : 1770 , 10:58:30 น.  
หมวด : ดนตรี

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

     

                                ขับเคลื่อนหมู่บ้านศรีสะเกษพัฒนาประชาเป็นสุขโดยการวิจัยpar

บทนำ
 
               จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้การนำของ นายทวีป  บุตรโพธิ์  พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำโครงการ หมู่บ้านศรีสะเกษ พัฒนาประชาเป็นสุข ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในระดับหน่วยงาน (Internal Performance Agreement) ประจำปีงบประมาณ
2553 โดยมุ่งหมายให้พัฒนากร ผู้นำชุมชน  และอาสาพัฒนาชุมชน ผู้นำ อช. ร่วมกัน  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน  ในมิติการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม บูรณาการการทำงานตามประเด็นยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ให้บรรลุเป้าหมาย สุดท้ายเพื่อชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข

ขับเคลื่อนหมู่บ้านศรีสะเกษพัฒนา ประชาเป็นสุขโดยกระบวนการวิจัย Par

          อำเภอปรางค์กู่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปรางค์กู่   โดยนางสมศรี  ดวงแสง   พัฒนาการอำเภอปรางค์กู่ ได้แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติโดยขับเคลื่อน หมู่บ้านศรีสะเกษพัฒนาประชาเป็นสุข โดยพัฒนากร 1 คน  รับผิดชอบขับเคลื่อน 1  หมู่บ้าน ร่วมกับผู้นำชุมชน ผู้นำ อช. ในพื้นที่หมู่บ้านรงระ  หมู่ที่ 8 ตำบลตูม  อำเภอปรางค์กู่   จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนหมู่บ้านศรีสะเกษพัฒนาประชาเป็นสุข  โดยเน้นการดึงภาคีการพัฒนาชุมชนที่มีความหลากหลายมาร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรม  นับตั้งแต่ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม   สถานีอนามัยบ้านตูม  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น  เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เปิดมุมมองทัศนะการทำงานที่มีหลากหลายทางความคิด และวีธีการ   ในลักษณะการผนึกกำลังเพื่อสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ตอบโจทย์การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อเป้าหมายสุดท้ายอยู่ที่ประชาชน เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา

ในทีนี้ ผู้เขียนได้นำบทเรียน การขับเคลื่อนหมู่บ้านศรีสะเกษพัฒนา ประชาเป็นสุข  โดยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน(Paticipatory Action Reseach) รับใช้ท่านผู้อ่านก่อนเป็นลำดับแรก และจะนำบทเรียนอื่นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวาระต่อไป   การวิจัย Par  เริ่มต้นขึ้นเมื่อ   คุณรุ่งวิชิต   คำงาม  ผู้ประสานงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น  มาสนับสนุนให้ชุมชนพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อจัดทำเค้าโครงข้อเสนอเชิงหลักการให้ทาง ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นพิจารณา ซึ่งแกนนำของหมู่บ้านรงระ  ได้ร่วมกันค้นหาประเด็นวิจัยร่วมกัน เพราะเห็นว่ามีประโยชน์ต่อชุมชนผู้คนในชุมชนจะได้มีโอกาสเรียนรู้เครื่องมือการทำงานในแบบใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการหนุนเสริมงานพัฒนาที่ชุมชนได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง  จึงไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับชุมชนเสียทีเดียว ดังนั้น ประเด็นการทำงานในเชิงวิจัยจึงมีเข็มมุ่งให้พัฒนางานในมิติทางด้านสังคม  ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมร่วมกัน ให้ผู้คนในชุมชนมีการออมน้ำใจ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน  มีการพัฒนาจิตใจเพื่อให้เกิดการจัดระบบสวัสดิการชุมชนแก่สมาชิกในหมู่บ้าน ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม    

การพัฒนาโจทย์วิจัยโดยกระบวนการมีส่วนร่วม    
          ในกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน นั้น   เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนในทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมความรู้สึกเป็นเจ้าของ  นับตั้งแต่กระบวนการในการพัฒนาโครงการวิจัย  เขียนโครงการวิจัย ดังนั้นในหมู่บ้านรงระจึงได้ดำเนินการพัฒนาโจทย์วิจัย นับตั้งแต่การค้นหาปัญหาของชุมชน  จากเวทีการพัฒนาโจทย์วิจัย หมู่บ้านรงระเห็นว่า สถานการณ์ปัญหาสำคัญในกระบวนการพัฒนาของหมู่บ้านคือ การมีกลุ่มองค์กรต่าง ๆ  ในชุมชนมากมายทั้งองค์กรที่เกิดจากการก่อตั้งโดยชุมชนเองและจากการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกชุมชน ทั้งนี้จากข้อมูลพบว่าหมู่บ้านมีองค์กรทางการเงินชุมชนจำนวน  10  องค์กร  แต่พบว่า องค์กรทางการเงินชุมชนหมู่บ้านรงระ เกิดขึ้นจากที่มาและวัตถุประสงค์การก่อตั้งที่มีความหลากหลายเป็นผลให้การดำเนินกิจกรรมขององค์กรทางการเงินของชุมชนเป็นไปในลักษณะการบริหารจัดการตามระเบียบข้อบังคับและเงื่อนไขขององค์กรทางการเงินของชุมชนแต่ละแห่ง  การดำเนินการในบางด้านมีความซ้ำซ้อนทั้งในด้านคณะกรรมการแนวคิดหลักการ  ระเบียบข้อบังคับ แนวทางการปฏิบัติ  ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชนเป็นไปอย่างไร้เอกภาพ  ขาดเป้าหมายในการพัฒนาหมู่บ้านเชิงยุทธศาสตร์ที่เป็นองค์รวมของชุมชน  ร่วมกัน

                ดังนั้นหมู่บ้านจึงได้กำหนดประเด็นคำถามวิจัยขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีคำถามการวิจัยหลักว่า รูปแบบการบริหารจัดการองค์กรทางการเงินชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการชุมชนบ้านรงระ ควรเป็นอย่างไร และจะพัฒนาให้เกิดความมีเอกภาพและเป้าหมายร่วมอย่างไร  ภายใต้ชื่อโครงการวิจัยศึกษารูปแบบการบริหารจัดการองค์กรทางการเงินชุมชนเพื่อจัดระบบสวัสดิการชุมชนบ้านรงระ   มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อศึกษาบทบาทและสถานะ  การบริหารจัดการ องค์กรทางการเงินชุมชนในหมู่บ้านจำนวน  10  แห่ง และศึกษาแนวคิดการจัดสวัสดิการชุมชนในหมู่บ้านทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินจากอดีตจนถึงปัจจุบัน   เพื่อนำไปสู่การทดลองปฏิบัติการจัดระบบสวัสดิการชุมชนร่วมกัน   ให้มีความชัดเจน การบริหารจัดการองค์ทางการเงินชุมชนทั้ง 10  แห่ง  มีเอกภาพมีเป้าหมายร่วมกันในเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนา   มีการจัดระบบสวัสดิการชุมชนที่มีความคลอบคลุมผู้ด้อยโอกาสในชุมชน  และกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ  ทั้งระบบ

 บทส่งท้าย

                ที่กล่าวถึงเบื้องต้น นับเป็นอีกกระบวนการหนึ่งของการพัฒนาหมู่บ้านศรีสะเกษ พัฒนาประชาเป็นสุข ซึ่งคณะทำงานในระดับหมู่บ้านได้เชื่อมประสานภาคีการพัฒนาลงมาร่วมกันขับเคลื่อนงานพัฒนาในพื้นที่ในเชิงลึก โดยมีพื้นที่เป็นตัวตั้งในการทำงาน และบูรณาการบทบาทภารกิจของแต่ละส่วนงาน  ร่วมกับผลักดันงาน เชิงบูรณาการ ผนึกกำลังร่วม  แบบเล็ก  ลึก  จิ๋วแต่แจ๋ว   ให้ชาวบ้านได้ประโยชน์สูงสุด     วันนี้ โครงการวิจัยกำลังเดินหน้าในพื้นที่  โดยมีนักวิจัยชุมชนเป็นพระเอกในการขับเคลื่อนงาน  นักพัฒนาจากภายนอกหนุนเสริมบทบาทภาคประชาชนอย่างเอาการเอางาน โดยโครงการวิจัยศึกษารูปแบบการบริหารจัดการองค์กรทางการเงินชุมชนเพื่อจัดระบบสวัสดิการชุมชน บ้านรงระ  ได้รับงบประมาณอุดหนุนจาก  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น ให้ดำเนินงานวิจัยในระยะเวลา 1 ปี  จากวันนี้เป็นต้นไป  หมู่บ้านศรีสะเกษพัฒนา ประชาเป็นสุข นับเป็นนวัตกรรมทางสังคมแบบหนึ่ง ที่เกิดจากการคิดงานเชิงสร้างสรรค์ และให้บทบาทพัฒนากร ผู้นำชุมชน  ผู้นำ อช.  มีพื้นที่ในการแสดงบทบาทในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีอิสระ   ปฏิบัติได้จริง โอกาสหน้าจะนำข้อค้นพบ  บทเรียนและผลสำเร็จในการขับเคลื่อนหมู่บ้านศรีสะเกษพัฒนา ประชาเป็นสุข มารับใช้ท่านผู้อ่านต่อไป  ก้าวไปข้างหน้า ประชามีสุข   สวัสดีครับ 

ประชามีสุข

 

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ชาวบ้านบัว วันที่ : 18/08/2010 เวลา : 18.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chumchoonbanbua

ผมเถลไถลไปเสียนาน ตอนนี้พอจะตั้งหลักได้แล้ว ประชามีสุขคงสบายดี - คือเก่า เห็นคุณยังมุ่งมั่นเสมอต้นเสมอปลายก็ดีใจครับ แต่พอพูดถึงงานวิจัยถึงตอนนี้ผมก็ดูลืม ๆ ไปแล้วว่ามันคืออะไร อัลไซเมอร์คงถามหา ลากันแค่นี้ครับสวัสดี

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
Bin วันที่ : 03/08/2010 เวลา : 09.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wasancommunity
Bin

ยินดีกับข้าราชการครุฑทองคำด้วยนะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กรกฎาคม 2010 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31[ Add to my favorite ] [ X ]