*/
  • ชมวิวทิวทัศน์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2012-01-11
  • จำนวนเรื่อง : 185
  • จำนวนผู้ชม : 393354
  • จำนวนผู้โหวต : 41
  • ส่ง msg :
  • โหวต 41 คน
<< กันยายน 2013 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันเสาร์ ที่ 28 กันยายน 2556
Posted by ชมวิวทิวทัศน์ , ผู้อ่าน : 3160 , 05:57:40 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 

ด่วน!! ผู้สนใจต้องสมัตรให้เสร็จภายในวันศุกร์นี้ (10 มกราคม 57)เพื่อเตรึยมตัวทำวีช่า

 

 

โครงการฝึกอบรมและดูงาน หลักสูตร “การวางผังอย่างยั่งยืนสำหรับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น”

(Sustainable Planning for Local Administration – SPA2014)

หัวข้อ “การสร้างหุ้นส่วนใหม่เพื่อการเติบโตอย่างชาญฉลาด ในสหรัฐอเมริกา”

(Making New Partners for Smart Growth in the USA)

ระหว่างวันที่ 11 – 20 กุมภาพันธ์ 2557  (ภาพประกอบอยู่ท้ายบทความครับ)

 

โดย สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดย สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์                                                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

การวางและจัดทำผังพัฒนาเมือง  เป็นมาตรการหนึ่งที่ใช้เป็นแนวทางในการยกระดับกายภาพเมือง ชนบทและบริเวณที่เกี่ยวข้องในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมและขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างและพัฒนาเมืองให้มีหรือทำให้ดีขึ้นซึ่งสุขลักษณะความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคม และส่งเสริมการเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อม เพื่อดำรงรักษาหรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีประโยชน์หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่งดงาม ที่มีคุณค่าในทางธรรมชาติ อีกทั้งเป็นเครื่องมือในการบริหารพื้นที่ที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยในการอนุรักษ์และดำเนินการพัฒนาปรับปรุงองค์ประกอบต่างๆ อย่างเป็นเอกภาพ  ลดความสับสน ซ้ำซ้อนและสิ้นเปลืองงบประมาณ ตลอดจนสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการพัฒนาเมือง

ตามปกติแล้วสภาพการและสิ่งแวดล้อมมักมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ ที่ส่งผลให้ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงผังเมืองรวมหรือผังการพัฒนาของแต่ละพื้นที่ให้สอดคล้องกับสภาพการในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบัน มุ่งส่งเสริมการก้าวสู่สังคมและเศรษฐกิจสีเขียวที่มีแบบแผนการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการพัฒนาเมืองนั้น เน้นให้ออกแบบเมืองแบบกระชับ (compact urban design) โดยมีการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ มีความประหยัด คุ้มค่า ให้ความสำคัญกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในพื้นที่เมือง โดยการใช้เทคโนโลยีการออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบขนส่ง และอาคารที่อยู่อาศัยที่ประหยัดพลังงาน รวมทั้งพัฒนาต้นแบบเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวในเมืองเพื่อการทำเกษตรบางประเภท ตลอดจนการทำฟาร์มในเมืองเพื่อส่งเสริมคนในเมืองให้สามารถผลิตอาหารได้

เพื่อให้บรรลุผลตามแผนฯ ดังกล่าว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาศักยภาพผู้บริหารงานที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายและมาตรการในการบริหารเมือง  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ผู้บริหารราชการส่วนท้องถิ่นทั้งในส่วนของฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำให้มีความรู้ความเข้าใจ  ตลอดจนมีประสบการณ์ในการวางแผนใช้มาตรการทางด้านผังเมืองที่มีความก้าวหน้า  ซึ่งเริ่มตั้งแต่  การกำหนดกรอบแนวคิด  การจัดสร้างยุทธศาสตร์เมือง  การออกแบบกลยุทธ์การพัฒนาเมืองแบบคู่ขนาน (parallel codes) ที่เป็น “ข้อกำหนด เงื่อนไข และค่ามาตรฐาน” (prescriptive) บนฐานของการออกแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินและการออกแบบอาคาร (form – based  codes) ตามผังเมืองเฉพาะหรือผังพื้นที่เฉพาะ  หรือการออกแบบ “ข้อห้ามและเงื่อนไข” (proscriptive) ที่เป็นมาตรการทางด้านผังเมือง บนฐานของการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน (use – based zoning Codes) ตามผังเมืองรวมที่บังคับใช้ในปัจจุบัน นอกจากนั้น เพื่อให้แผนการพัฒนาเมืองมีความสมบูรณ์และเป็นสากลยิ่งขึ้น  ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องนำแนวคิดการพัฒนาเมืองใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ ดังเช่น แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) ซึ่งมีเกณฑ์ นโยบายและมาตรการที่เด่นชัดในการกระชับกายภาพเมืองให้เป็นศูนย์ชุมชนที่งดงามตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และอนุรักษ์พื้นที่ธรรมชาติ พื้นที่สวยงามตามธรรมชาติของแต่ละเมืองให้ยั่งยืนตลอดไป

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและดูงาน หลักสูตร “การวางผังอย่างยั่งยืนสำหรับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น” ภายใต้หัวข้อ “การสร้างหุ้นส่วนใหม่ในการเติบโตอย่างชาญฉลาด ในสหรัฐอเมริกา” ระหว่างวันที่ 11 – 20 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเมือง ทั้งฝ่ายกำหนดนโยบาย ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายออกแบบและวางผัง รวมทั้งประชาชนทั่วไปซึ่งจำเป็นต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ คณะกรรมการการปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งสหรัฐอเมริกา (Local Government Commission) ได้จัดให้มีการประชุมแห่งชาติว่าด้วยหุ้นส่วนใหม่เพื่อการเติบโตอย่างชาญฉลาด (the New Partners for Smart Growth Conference) ครั้งที่ 13 ซึ่งจะมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลาง ผู้ประกอบวิชาชีพและนักวิชาการหลากหลายสาขาเข้าร่วมประชุม โดยมีการบรรยาย การปฏิบัติการ และการดูงานภาคปฏิบัติที่ดีเยี่ยม ณ เมืองเดนเวอร์ มลรัฐโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา โครงการฯ จึงถือเป็นโอกาสที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ ประสบการณ์ พร้อมทั้งโอกาสที่จะทำความรู้จักกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกาที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเมืองตามแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด เพื่ออาจจะสามารถสร้างพันธมิตรในการพัฒนาในลักษณะช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่สหรัฐอเมริกามีนโยบายให้ความสำคัญกับการสร้างพันธมิตรกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอย่างมาก นอกจากนั้น โครงการฯ ยังได้จัดการดูงานภาคปฏิบัติที่ดีเยี่ยม ณ เมืองพอร์ตแลนด์ มลรัฐโอเรกอน เพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วย

 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความรู้เชิงทฤษฎีในเรื่อง การเติบโตอย่างชาญฉลาด เพื่อการตั้งถิ่นฐานที่ส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต ควบคู่กับการรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเมือง ทั้งฝ่ายกำหนดนโยบาย ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายออกแบบและวางผัง รวมทั้งประชาชนทั่วไป

เพื่อสร้างประสบการณ์การพัฒนาเมือง รวมทั้งการออกแบบ ตามแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด จากสถานที่จริง

เพื่อศึกษาบทเรียนจากงานด้านการพัฒนาเมืองของประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าในระดับโลก

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเมือง ทั้งฝ่ายกำหนดนโยบาย ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายออกแบบและวางผัง องค์กรทางสังคม รวมทั้งประชาชนทั่วไป อาจารย์ นิสิต และศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม มีดังนี้

 

หลักสูตรการฝึกอบรมและดูงานนี้เหมาะกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน องค์กรทางสังคม รวมทั้งนิสิตที่มีประสบการณ์ หรือสนใจงานด้านการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม

ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในด้านการพัฒนาเมืองที่ให้ความสำคัญต่อการตั้งถิ่นฐานที่สอดคล้องกับธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อม

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย

อาจารย์ ดร.ธนภณ พันธเสน เป็นหัวหน้าโครงการ

 

วิธีการ เวลา และสถานที่ดำเนินการ

ระหว่างวันที่ 11 – 20 กุมภาพันธ์ 2557

 

รูปแบบการฝึกอบรม

การบรรยายกระบวนการแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด ณ อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557)

การดูงานจากสถานที่จริง เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และประสบการณ์ ณ ต่างประเทศเพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และเหมาะสมกับการพัฒนาเมืองที่ส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต ควบคู่กับการรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ในประเทศไทย

หัวข้อการบรรยายและการดูงาน ณ ต่างประเทศ (ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดต่อไปนี้ตามความเหมาะสม)

การศึกษาดูงาน เป็นเวลา 6 วัน (ไม่รวมเวลาการเดินทาง) รายละเอียดดังนี้

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557

บรรยายกระบวนการแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด ณ อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 (เวลาประเทศไทย)

ออกเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 (เวลาประเทศสหรัฐอเมริกา)

เดินทางถึงเมืองเดนเวอร์ มลรัฐโคโลราโด และเดินทางเข้าที่พัก

วันพฤหัสที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557

ศึกษาดูงานตามกำหนดการของ the New Partners for Smart Growth Conference เรื่องการพัฒนาและฟื้นฟูชุมชนเมืองให้น่าอยู่และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

วันศุกร์ที่ 14-วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557

เข้าร่วมการประชุมแห่งชาติว่าด้วยหุ้นส่วนใหม่ในการเติบโตอย่างชาญฉลาด (the New Partners for Smart Growth Conference) ครั้งที่ 13 ซึ่งผู้เข้าประชุมเลือกหัวข้อเข้ารับฟังการบรรยายตามความสนใจ

วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557

ศึกษาดูงานตามกำหนดการของ the New Partners for Smart Growth Conference เรื่องการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถขนส่งมวลชน

เดินทางไปยังเมืองพอร์ตแลนด์ มลรัฐโอเรกอน โดยสายการบินในประเทศ และเดินทางเข้าที่พัก

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557

รับฟังการบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยรัฐพอร์ตแลนด์และเทศบาลพอร์ตแลนด์

ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้ารางเบา (Streetcar) และการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit-Oriented Development)

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557

ศึกษาดูงานการพัฒนาเมืองตามแนวทาง Smart Growth ณ บริเวณย่านธุรกิจกลางเมืองและชานเมืองพอร์ตแลนด์ ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาชุมชนเมืองให้มีความหนาแน่นสูงและผสมผสานการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาและฟื้นฟูชุมชนเมืองให้น่าอยู่และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว การจัดการรองรับและบรรเทาภัยพิบัติจากอุทกภัย การพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับคนหลากฐานะ

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 (เวลาประเทศสหรัฐอเมริกา)

ออกเดินทางจากเมืองพอร์ตแลนด์ มลรัฐโอเรกอน กลับสู่ประเทศไทย

วันพฤหัสที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 (เวลาประเทศไทย)

เดินทางถึงประเทศไทย

โครงการเสริม นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 (เวลาประเทศสหรัฐอเมริกา)

ออกเดินทางจากเมืองพอร์ตแลนด์ มลรัฐโอเรกอน ไปยังนครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา

รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ Greenest City 2020 Action Plan ณ หอประชุมอาคารสำนักงาน City of Vancouver ชมนิทรรศการ Greenest City ณ หอนิทรรศการ City of Vancouver

ชมกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงถนน (Street Space) ให้เป็นลานวัฒนธรรมคนเมือง (People Space) บริเวณ Burrard Peninsula ใจกลางย่านพาณิชยกรรมนครแวนคูเวอร์

วันพฤหัสที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557

รับฟังการบรรยายเรื่อง แนวทางการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและการคมนาคมขนส่งตามแผน Greenest City จากตัวแทนของ UBC School of Community and Regional Planning, The University of British Columbia

ชมงานควบคุมระบบขนส่งมวลชนของนครแวนคูเวอร์  ณ อาคาร Metro Vancouver ฟังการบรรยายสรุปและชมงานของ Vancouver Electric Vehicle Association และ Electric Mobility Canada

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557

ชมพื้นที่การเกษตรชานเมืองและการเกษตรในเมือง (Urban Farm) และระบบการจัดการเครือข่ายอาหารท้องถิ่น โดย Vancouver Community Agriculture Network รวมทั้งชมบรรยากาศของตลาดเปิด Granville Island Market และ Davie village Community Garden

ชม Robson Square/Stanley Parks: The Great Public Space ใจกลางนครแวนคูเวอร์

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557

ออกเดินทางจากนครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา

วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 (เวลาประเทศไทย)

เดินทางถึงประเทศไทย

เกณฑ์ในการประเมินผลการศึกษา ดูงาน

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและดูงานในหลักสูตรนี้จะได้รับวุฒิบัตรจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจะต้องผ่านเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 

ผ่านการฝึกอบรมในภาคบรรยายครบถ้วนตามที่หลักสูตรกำหนด

ผ่านการดูงาน ณ ต่างประเทศครบถ้วนตามที่หลักสูตรกำหนด

 

วิทยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ดร.ธนภณ พันธเสน  หัวหน้าโครงการฝึกอบรมฯ และรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

อาจารย์ดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์ วิทยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

คุณฐาปนา บุณยประวิตร     กรรมการผู้จัดการบริษัท พิพิธภัณฑ์เอเซีย จำกัด / เครือข่าย Smart Growth Thailand

อ.ดร.ทัศนี ต้นดี                   ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์

ผู้เชี่ยวชาญจาก City of Portland และ Vancouver

งบประมาณโครงการ

ค่าลงทะเบียน

ผู้เข้าร่วมโครงการทั่วไป สำหรับภาคการบรรยายและการดูงานต่างประเทศ        

140,000 บาท

ผู้เข้าร่วมโครงการที่พักห้องเดี่ยว สำหรับภาคการบรรยายและการดูงานต่างประเทศ

170,000 บาท

 

โครงการเสริม เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ชำระเพิ่มท่านละ 30,000 บาท

ท่านที่ประสงค์เดินทางระยะไกลระหว่างนครโตเกียว – เมืองท่าของสหรัฐอเมริกา และนครแวนคูเวอร์ – นครโตเกียว ด้วยเครื่องบินชั้นธุรกิจ ชำระเพิ่มท่านละ 150,000 บาท

โดยอัตราดังกล่าวครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังนี้

8.1 ค่าใช้จ่ายภาคบรรยาย

เอกสารประกอบการอบรม

ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ

8.2 ค่าใช้จ่ายภาคการดูงาน

 

ค่าทำวีซ่า ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ตามที่ระบุในรายการทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี

ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ เมืองแคนซัสซิตี้พักห้องละ 3-4 ท่าน (เนื่องจากเป็นอัตราพิเศษที่ผู้จัดงานกำหนดสำหรับผู้เข้าร่วมงานประชุม) เมืองพอร์ตแลนด์และแวนคูเวอร์พักห้องละ 2 ท่าน

ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก.

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ทั้งนี้ จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 10 ท่าน กรณีต่ำกว่า 10 ท่านแต่หากผู้รับการอบรมประสงค์จะเดินทาง ต้องมีการเรียกเก็บเพิ่ม และผู้เข้าอบรมที่เป็นบุคลากรของรัฐสามารถขออนุมัติเบิกจ่ายจากต้นสังกัดได้ ตามระเบียบสำนักงบประมาณ และไม่ถือเป็นวันลา

ทางโครงการฯ ไม่สามารถคืนเงินค่าทำวีซ่าให้ท่านได้กรณีท่านไม่ได้รับวีซ่าจากสถานทูต

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (ถ้าต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.)

ค่าทิปคนขับรถ บริกรร้านอาหาร และไกด์ท้องถิ่น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

มีโอกาสรับความรู้ที่กว้างขึ้น โดยเป็นประสบการณ์ตรงจากการสัมผัสงานจริง

รับทราบแนวทางการประยุกต์ความรู้จากการเรียนการสอนเพื่อการตั้งถิ่นฐานที่สอดคล้องกับธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อม

มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการและวิทยากรภายนอกเพื่อนำไปสู่การตั้งถิ่นฐานที่สอดคล้องกับธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อมต่อไป

มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์กับนักวิชาการและวิชาชีพการผังเมืองในต่างประเทศที่อาจจะนำไปสู่ความร่วมมือในอนาคต

ท่านใดสนใจกดไปที่ลิ้งก์  http://www.arch.ku.ac.th/spa2014/

 

ภาพ Modern Streetcar ในเมืองพอร์ตแลนด์

 

ภาพพื้นที่ปรับปรุงฟื้นฟูแบบเบ็ดเสร็จ (Infill) ในย่าน Pearl District ตามแนวทาง Transit Oriented Development

 

การวางผังและออกแบบถนนแบบสมบูรณ์และการออกข้อกำหนดอาคาร วิธีปฏิบัติที่ดีจากเมืองพอร์ตแลนด์

 

 

ทัศนียภาพ เมืองเดนเวอร์ สถานที่จัดงานประชุมระดับชาติ Smart Growth ครั้งที่ 13

 

Modern Streetcar ในเมืองเดนเวอร์ที่ผู้เข้าประชุมได้โดยสารฟรีตลอดงาน (ซ้าย)

การจัดแสดงเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาเมืองแบบ Smart Growth (ขวา)

 

สวนเกษตรชุมชนในเมืองเดนเวอร์  (ซ้าย) ถนนคนเดิน (ขวา)

 

สวนเกษตรชุมชนในเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา

 

 

ท่านใดสนใจแนวความคิด Smarth Growth (การวางผังเมืองพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนตามแนวทางการเติบโตอย่างชาญฉลาด) เข้าไป กด like fanpage กับอาจารย์ได้ตามลิ้งก์ Facebook นี้ครับ https://www.facebook.com/SmartGrowthThailand

 

กด Like บน Facebook เพื่อติดตามข่าวสารกันได้ครับ

 
 

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน