*/
  • ชมวิวทิวทัศน์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2012-01-11
  • จำนวนเรื่อง : 185
  • จำนวนผู้ชม : 393354
  • จำนวนผู้โหวต : 41
  • ส่ง msg :
  • โหวต 41 คน
<< ตุลาคม 2013 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2556
Posted by ชมวิวทิวทัศน์ , ผู้อ่าน : 1641 , 05:41:00 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

สมาคมการผังเมืองไทย โดยการสนับสนุนของกรมโยธาธิการและผังเมือง เชิญร่วมสัมมนาวิชาการผังเมืองครั้งที่ 1 (ปี 2556) เรื่องการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนในประเทศไทย

(กำหนดการอยู่ท้ายบทความ)

 

ขอเชิญผู้บริหารหน่วยงาน นักผังเมือง นักวิชาการ และประชาชนที่สนใจการวางผังและออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนและการวางแผนการขนส่งมวลชน เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการครั้งที่ 1 ประจำปี 2556  เรื่อง การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit Oriented Development-TOD) วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2556 ณ. ศูนย์การประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร กรุงเทพฯ

พบกับการสัมมนาเนื้อหาทางวิชาการผังเมืองตามแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) และกลยุทธ์กฎหมายการออกแบบเมือง Form-Based Codes ที่เฉพาะเจาะจงการวางผังและออกแบบย่านพาณิชยกรรม ที่อยู่อาศัยสถานที่สาธารณะ และโครงข่ายการเดินทางสีเขียวและการเชื่อมต่อที่ชาญฉลาด (Green Mobility & Smart Linkage) ในพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน พร้อมแนวทางการวิเคราะห์ความเหมาะสมการลงทุนระบบขนส่งมวลชนให้สอดคล้องกับขนาดเมือง ประชากร การเติบโตทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตประชาชน

ร่วมศึกษากลยุทธ์การวางผังของเมืองแห่งการเดิน (Walkable Community) ที่ผสมผสานเมืองแห่งการขนส่งมวลชน (Transit City) ในพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD Area) ที่ลดปริมาณของยวดยานส่วนบุคคลลงได้มากว่าร้อยละ 60 ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ได้มากกว่าร้อยละ 40 ลดมลภาวะบนพื้นที่เมืองได้มากกว่าร้อยละ 30  เปลี่ยนพื้นที่ถนนเป็นทางเดินและทางจักรยาน เปลี่ยนการเผาผลาญน้ำมันเป็นการเผาผลาญแคลอรี่ เปลี่ยนอุบัติเหตุจากการใช้ความเร็วยวดยานเป็นการส่งเสริมสุขภาพ  เปลื่ยนพื้นที่อันตรายเป็นพื้นที่แห่งการสร้างสรรค์ทางเศรษฐกิจ

 

สมาคมการผังเมืองไทย องค์กรวิชาชีพการวางผังออกแบบเมืองของไทยพร้อมแล้วที่จะนำทุกท่านสู่การเรียนรู้กลยุทธ์การผังระดับนานาชาติเตรียมพร้อมในการซ่อมสร้างและปรับปรุงฟื้นฟูเมืองเพื่อความยั่งยืนของประเทศและโลก

 

กำหนดการสัมมนา

เรื่อง การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนในประเทศไทย

วันที่ 28-29 พฤศจิกายน พ.ศ.2556

ณ ศูนย์การประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

 

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2556

08.30-09.00 ลงทะเบียน

09.00-09.05 นายพิชัย เครือชัยพินิต นายกสมาคมการผังเมืองไทย กล่าวรายงาน

09.05.-09.15 นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวเปิดงาน

09.15-09.45 นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองปาฐกถาพิเศษเรื่อง

นโยบายการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งในประเทศไทย

09.45-10.30 การบรรยายเรื่อง ทฤษฎีการวางผังและเกณฑ์การออกแบบพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน

                     โดย นายฐาปนา บุณยประวิตร อุปนายกสมาคมการผังเมืองไทย

10.30-10.45 พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 การบรรยายเรื่อง การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและการวิเคราะห์การลงทุน

                    โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราเมศวร์ วิเขียรแสน หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง

                    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.00 การบรรยายเรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและระบบการเข้าถึงสถานีขนส่งมวลชน

                    โดย นายอิทธิพงศ์ ตันมณี ผู้อานวยการสานักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ กรมโยธาธิการ

                     และผังเมือง และผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม บุญญานุสิทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ

                    ผังเมือง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

                     อีสาน

14.00-14.30 พักรับประทานอาหารว่าง

14.30-15.30 การบรรยายเรื่อง การพัฒนาที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน

                    โดย ดร.ธนภณ พันธเสน รองคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

15.30-16.15 การเสวนาเรื่อง แนวโน้มการพัฒนาอาคารชุดและอสังหาริมทรัพย์รอบสถานีขนส่งมวลชน

                    ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

                    โดย นายคำแหง ทองอินทร์ ผอ.กองบริหารโครงการเชิงพาณิชย์ การเคหะแห่งชาติ                          

                    และนายกสมาคมอาคารชุดไทย

                    ดำเนินรายการโดย อาจารย์ศักดา อารุณี สมาคมการผังเมืองไทย

16.15-16.30 อภิปรายซักถามและสรุปการประชุม

                    โดย นายกาพล สีกา และนางสาวดารณี คงกลิ่น กรรมการบริหารสมาคมการผังเมืองไทย

 

 

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2556

08.30-09.00 ลงทะเบียน

09.00-10.30 การบรรยายเรื่อง การออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูย่านพาณิชยกรรมรอบสถานีขนส่งมวลชน

                    โดย นายอาสา ทองธรรมชาติ กองวางผังพัฒนาเมือง สานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร                            

                    อาจารย์ศิวพงศ์ ทองเจือ สถาปนิกผังเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

                    และ ดร.วิทยา เรืองฤทธิ์ กรรมการบริหารสมาคมการผังเมืองไทย

10.30-10.45 พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-11.45 การบรรยายเรื่อง การวิเคราะห์ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการพัฒนาพื้นที่รอบสถานี

                     ขนส่งมวลชน โดย ดร. โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร AREA

                      และรองศาสตราจารย์ดร.ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์ สาขาการผังเมือง

                    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11.45-12.00 อภิปรายซักถาม สรุป และปิดการประชุม

                    โดย นายอากร บัวคล้าย และนายปกรณ์ เทพจร กรรมการบริหารสมาคมการผังเมืองไทย

 

เปิดรับสมัครการลงทะเบียนและชาระเงิน วันนี้ – 25 พฤศจิกายน 2556

ค่าธรรมเนียมบุคคลทั่วไปท่านละ 1,500 บาท

หรือเลือกโปรโมชั่นรวมค่าสมัครสมาชิกสมาคมการผังเมืองไทย+ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ

- ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2556 ชาระเพียง 1,000 บาท

- ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 - 15 พฤศจิกายน 2556 ชาระเพียง 1,200 บาท

- ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 - 25 พฤศจิกายน 2556 ชาระเพียง 1,500 บาท

(ใช้โปรโมชั่นโปรดกรอกใบสมัครสมาชิกเพิ่มเติม แล้วส่งไปพร้อมกันกับใบลงทะเบียน)

 

ชำระค่าธรรมเนียม (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย) ผ่านธนาคารกรุงไทย

สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม 9 ชื่อบัญชี สมาคมการผังเมืองไทย เลขที่บัญชี 981-8-49674-4

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเชิงวิชาการ

หลังจากโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โปรดส่งใบลงทะเบียนและหลักฐานการชาระเงิน

ทั้งนี้เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านโปรดส่งหลักฐานการโอนเงินไปที่ฝ่ายเลขานุการสมาคมฯ E-mail: [email protected]

และ/หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณสุชาติ อดิเรกธนทรัพย์ 08-9105-6334 ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556

2. การรับหนังสือในวันงาน

โปรดนาใบลงทะเบียน พร้อมด้วยหลักฐานการชาระเงินมายื่นที่โต๊ะลงทะเบียนในวันงาน เพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา

3. รับจานวนจากัด สมาคมการผังเมืองไทยขอสงวนสิทธิ์จัดสรรให้ผู้ที่จองและชาระค่าใช้จ่ายก่อนมีสิทธิ์ก่อน

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณสุชาติ อดิเรกธนทรัพย์   ฝ่ายเลขานุการ 08-9105-6334 และ 02-9671467 หรือ [email protected]

 


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน