*/
  • ชมวิวทิวทัศน์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2012-01-11
  • จำนวนเรื่อง : 185
  • จำนวนผู้ชม : 393354
  • จำนวนผู้โหวต : 41
  • ส่ง msg :
  • โหวต 41 คน
<< มีนาคม 2014 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันพุธ ที่ 12 มีนาคม 2557
Posted by ชมวิวทิวทัศน์ , ผู้อ่าน : 1491 , 07:13:06 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 

โครงการประชุมวิชาการผังเมืองครั้งที่ 2/2557 สมาคมการผังเมืองไทย

เรื่อง การวางผังและออกแบบเมืองเขียว

 

หลักการและเหตุผล

          ปัจจุบัน กระแสการตื่นตัวเรื่องสภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกได้แผ่ขยายไปในทั่วทุกภาควิชาการและทุกสาขาวิชาชีพ ด้วยผลกระทบที่นับวันจะมีมากขึ้นทั้งต่อคุณภาพชีวิตและระบบเศรษฐกิจของประชาชน  สำหรับสาขาการวางผังเมือง  ปัญหาสภาวะโลกร้อนได้ถูกกล่าวถึงอย่างมากในกลุ่มประเทศยุโรปและสหรัฐเมริกา  โดยการศึกษาพบว่าหลายๆ เมืองใหญ่ได้บรรจุแนวทางการลดปัจจัยที่เป็นต้นเหตุของสภาวะโลกร้อนไว้ในวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ ดังที่เรียกว่า ยุทธศาสตร์เมืองเขียวหรือ Greenest City Strategy ซึ่งยุทธศาสตร์นี้ได้ใช้แนวนโยบายการวางผังทางกายภาพให้เกิดความกระชับเป็นเครื่องมือในการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซอื่นๆ ออกสู่ชั้นบรรยากาศ  และใช้เกณฑ์ทางกายภาพของการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) เป็นกลยุทธ์การวางผังเพื่อหยุดยั้งการกระจัดกระจายของเมือง (Urban Sprawl) ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญในการกระตุ้นให้เกิดการใช้พลังงานที่สิ้นเปลืองของเมือง  และเป็นปัจจัยหนี่งในการเพิ่มปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ  กล่าวกันว่า  เมืองที่ประสบผลสำเร็จในการใช้ยุทธศาสตร์เมืองเขียวได้แก่ เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา เมืองนิวยอร์ค เมืองพอร์ตแลนด์ และเมืองเจอร์ซี่ในสหรัฐอเมริกา รวมทั้งประเทศสิงคโปร์ในทวีปเอเซีย  สำหรับประเทศไทย  แม้จะมีหลายหน่วยงานได้ริเริ่มโครงการวางผังกายภาพเพื่อลดสภาวะโลกร้อนไปบ้างแล้ว แต่ยังนับว่าไม่แพร่หลายมากนัก  โดยหน่วยงานระดับท้องถิ่นส่วนใหญ่ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการนำแนวคิดการลดโลกร้อนลงสู่การปฏิบัติยังไม่ได้บรรจุยุทธศาสตร์นี้ลงในแผนวิสัยทัศน์  ทั้งนี้  อาจเนื่องจากยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน  ขาดความตระหนักต่อปัญหา  และขาดองค์ความรู้ด้านการวางผังเมืองและการกระชับรูปทรงเมืองที่ถูกต้อง  ดังนั้น  เพื่อชี้ให้เห็นความสำคัญของยุทธศาสตร์เมืองเขียวที่มีศักยภาพในการลดสภาวะโลกร้อนและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน  สมาคมการผังเมืองไทยจึงได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2557  เรื่อง  การวางผังและออกแบบเมืองเขียวขึ้น  ทั้งนี้  เพื่อเผยแพร่แนวคิด การกำหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ การวางผังกายภาพตามมาตรฐานเมืองเขียว การตรวจประเมิน และการนำแผนลงสู่การปฎิบัติเพื่อลดโลกร้อนส่งเสริมการปรับปรุงฟื้นฟูกายภาพเพื่อการพัฒนาเมืองและโลกสู่ความยั่งยืน ต่อไป

 

วัตถุประสงค์

          สมาคมการผังเมืองไทยได้กำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการประชุมวิชาการผังเมืองครั้งที่ 2/2557 เรื่อง การวางผังและออกแบบเมืองเขียว ดังต่อไปนี้

          1. เผยแพร่แนวทางการวางผังยุทธศาสตร์เมืองเขียวตามเกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาดต่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  บริษัทที่ปรึกษา และผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำแนวคิดและยุทธศาสตร์ลงสู่การปฎิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

          2. รวบรวมองค์ความรู้ด้านเกณฑ์การวางผังเมือง มาตรฐาน  ตัวชี้วัด แนวทางและวิธีการปฎิบัติที่ดี (Best Practice) จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อยกระดับองค์ความรู้สำหรับผู้ร่วมการประชุมและจัดพิมพ์ในรูปของรายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) เผยแพร่ต่อสาธารณะ

          3. เปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย ที่ปรึกษา ผู้บริหารองค์กร นิสิต นักศึกษา  และผู้ที่สนใจได้นำเสนอผลการศึกษา และได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการลดโลกร้อนและการวางผังพัฒนาเมืองเขียว

          4. สร้างมาตรฐานการประชุมวิชาการที่รวบรวมแนวคิด เกณฑ์ มาตรฐาน และตัวชี้วัดซึ่งเป็นองค์ความรู้จากต่างประเทศมาประยุกต์สำหรับการวางผังเพื่อลดสภาวะโลกร้อน  สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาเมืองของไทย

 

ประเด็นและลักษณะการประชุม

          สมาคมฯ ประยุกต์ประเด็นการประชุมจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองเขียวของเมืองแวนคูเวอร์และผังแม่บทการพัฒนาเมืองของประเทศสิงคโปร์ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้ประยุกต์ใช้เกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาดมาอย่างครบถ้วน  โดยได้คัดเลือกเฉพาะเรื่องที่มีความเหมาะสมกับบริบทและความต้องการของหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาเมืองชองไทย และเป็นประเด็นที่มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่ต้องรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ ซึ่งหัวข้อการประชุมแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้

          1. กลุ่มการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองเขียว

          2. กลุ่มการวางผังพัฒนาเมือง และ

          3. กลุ่มการออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูเมือง

          โดยจัดปริมาณเนื้อหาให้สองกลุ่มแรกคิดเป็นร้อยละ 50 และกลุ่มที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 50 เหตุที่ให้ความสำคัญกับการรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ในกลุ่มที่ 3 มากถึงครึ่งหนึ่งนั้น  เนื่องจากมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่ต้องกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูกายภาพเมืองซึ่งปัจจุบันอยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมและกายภาพเมืองส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ำกว่ามาตรฐานให้มีสภาพที่สมบูรณ์ไม่เป็นภาระด้านสิ่งแวดล้อมของเมืองและโลก  และมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยใช้ฐานทางกายภาพที่มีมาตรฐานเป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำรงชีวิตและวิถีทางเศรษฐกิจ  อีกประการ สมาคมฯ ได้พบว่าหลังจากการเผยแพร่องค์ความรู้การพัฒนาเมืองของ Smart Growth Thailand มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ปัจจุบัน กลุ่มนิสิตและนักศึกษาในสาขาผังเมืองและสถาปัตยกรรมผังเมืองได้เริ่มให้ความสนใจจัดทำโครงงานและเพิ่มการศึกษาวิจัยในรูปของวิทยานิพนธ์กันมากขึ้น โดยสาขาที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันได้แก่  สาขาการออกแบบพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit-Oriented Development)  ซึ่งสมาคมฯ ได้นำมาจัดประชุมวิชาการไปแล้วเมื่อปี 2556 ที่ผ่านมา  แต่ไม่ได้เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้นำเสนอผลงาน

          เนื่องจากเนื้อหาและสาระสำคัญของการวางผังและออกแบบเมืองเขียวมีเป็นจำนวนมาก  เพื่อให้การรวบรวมและการถ่ายทอดองค์ความรู้เป็นไปอย่างมีระบบ  น่าสนใจ  และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมได้มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น  ดังนั้น  สมาคมฯ จึงแบ่งการประชุมออกเป็น 3 ลักษณะโดยเรียงตามลำดับ ดังนี้

          1. การบรรยายพิเศษ เป็นการบรรยายตามเกณฑ์การวางผังและออกแบบเมืองเขียว จำนวน 7 เรื่อง ซึ่งสมาคมฯ จะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานวิชาการตรงตามสาขาที่บรรยายเป็นวิทยากร  รายละเอียดดังนี้

          1.1 เรื่องที่ 1 การประยุกต์เกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาด และเกณฑ์ความเป็นผู้นำการออกแบบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับย่านในการสร้างยุทธศาสตร์และวางผังเมืองเขียว กรณีศึกษาประเทศสิงคโปร์และเมืองแวนคูเวอร์  เป็นการประยุกต์เกณฑ์ และตัวชี้วัดจากเกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth Principles) และ LEED Neighborhood Development ที่ใช้สร้างแผนยุทธศาสตร์และนโยบายการวางผังเมืองเขียว  ซึ่งองค์ความรู้ที่ต้องการรวบรวมและถ่ายทอดประกอบด้วย  เกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาดจำนวน 10 ข้อ เกณฑ์การออกแบบของ LEED ND จำนวน 4 กลุ่ม  แนวทางการประยุกต์ใข้เกณฑ์ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การวางผัง และการออกแบบเมือง  พร้อมการใช้ตัวชี้วัดในการประเมินผล  โดยนำแผนจากสองเมืองเป็นกรณีศึกษา

 

             1.2  เรื่องที่ 2  แนวทางการสร้างความร่วมมือในการวางแผนและลงทุนระบบขนส่งมวลชนระดับเมืองและภาคตามยุทธศาสตร์เมืองเขียว กรณีศึกษาของ Metro Vancouver โดย Mr. Andrew Curran, MICP, Policy Manager Translank: South Coast British Columbia Transportation Authority  ประเทศแคนาดา  เป็นการประยุกต์เกณฑ์และตัวชี้วัดการสร้างแผนการขนส่งมวลชนเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนกายภาพให้เป็นเมืองเขียว  ซึ่งองค์ความรู้ที่ต้องการรวบรวมและถ่ายทอดประกอบด้วย  เทคนิคการวางแผนที่บูรณาการเกณฑ์การใช้ประโยชน์ที่ดินกับการคมนาคมและขนส่ง ซึ่งใช้ระบบการขนส่งมวลชนเป็นหัวหอกในการกระตุ้นให้เกิดการใช้ที่ดินที่กระชับ การสร้างเมืองที่มีรูปทรง การสร้างระบบการใช้ที่ดินและการเดินทางที่สามารถคาดการณ์ได้ การสร้างเศรษฐกิจที่มีชีวิตชีวา  การสร้างกายภาพที่ประหยัดการใช้พลังงานของเมือง  และสร้างระบบการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมสอดคล้องกับความจำเป็นในทางเศรษฐกิจ ศักยภาพของทรัพยากร และความต้องการของประชาชน  นอกจากนั้น&n


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน