*/
  • ชมวิวทิวทัศน์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2012-01-11
  • จำนวนเรื่อง : 185
  • จำนวนผู้ชม : 396804
  • จำนวนผู้โหวต : 41
  • ส่ง msg :
  • โหวต 41 คน
<< กรกฎาคม 2014 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันอาทิตย์ ที่ 27 กรกฎาคม 2557
Posted by ชมวิวทิวทัศน์ , ผู้อ่าน : 2061 , 10:21:15 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 

มองการพัฒนาภูมิทัศน์เมืองในยุโรปผ่านอนุสัญญาฟลอเรนซ์: Landscape Development in Europe from Florence Convention Perspective

บทความโดย อาจารย์ ปีดิเทพ อยู่ยืนยง                                                                                                                      

สมาชิกสมาคมการผังเมืองไทย/ นักเรียนทุนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการอาจารย์(ผู้สอน) ระดับปริญญาเอกประเภททุนสำหรับบุคคลภายนอกตามความต้องการของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                                                             

อีเมลล์: [email protected]

 

การโตของเมืองอย่างฉลาด (smart growth) ไม่เพียงจะต้องอาศัยการปฏิบัติจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านผังเมืองเท่านั้น หากแต่การโตของเมืองอย่างฉลาดจำต้องมีหลักเกณฑ์หรือข้อบังคับที่เหมาะสม (appropriate planning regulatory framework) มารองรับการปฏิบัติ ให้การพัฒนาเมืองหรือการประกอบกิจกรรมด้านผังเมืองเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน ภายใต้หลักการและแนวคิดคำนึงถึงคุณภาพของสิ่งแวดล้อมกับอรรถประโยชน์ในการใช้พื้นที่ชุมชนเมืองที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เกิดประโยชน์ในเชิงสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม

 

แนวคิดในการพัฒนาภูมิทัศน์ชุมชนเมืองยุคใหม่ (modern landscape urbanism) ถือเป็นแนวคิดที่มีอิทธิพลต่อการวางผังเมืองในหลายประเทศในภูมิภาคยุโรปในยุคปัจจุบัน เพราะเมืองยุคใหม่ในภูมิภาคยุโรปไม่เพียงจะต้องถูกออกแบบให้สอดคล้องการเจริญเติบโตที่ตอบสนองต่อสาธารณูปโภคกับเทคโนโลยีผังเมืองในยุคใหม่แล้ว หากแต่จะต้องถูกออกแบบให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์สิ่งแวดแวดล้อมดั้งเดิม ให้คงอยู่คู่กับพื้นที่ชนบท พื้นที่ชานเมืองและพื้นที่ชุมชนเมืองอีกด้วย เช่น การอนุรักษ์สวนสาธารณะเก่าแก่ ที่มีอยู่คู่ชุมชนเมืองมาแต่ดั่งเดิม ให้คงอยู่คู่กับชุมชนเมืองในปัจจุบัน เป็นต้น

 

สหภาพยุโรป (European Union - EU) ในฐานะที่เป็นองค์การนานาชาติหรือองค์การที่มีอำนาจในการกำกับภูมิภาคยุโรปทั้งในด้านนิติบัญญัติ บริหารและตุลาการ ได้ตระหนักถึงอัตลักษณ์ของชุมชนเมืองในภูมิภาคยุโรปที่แตกต่างกันกับมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น 28 ประเทศที่หลากหลาย

 

ด้วยความแตกต่างและความหลากหลายของบริบทชุมชนเมือง (urban contexts) นี้เอง จึงทำให้สหภาพยุโรปได้พยายามกำหนดความตกลงระหว่างประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปร่วมกัน ที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมุ่งสร้างหลักเกณฑ์ในการพัฒนาภูมิทัศน์เมืองในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป อันทำให้การพัฒนาภูมิทัศน์เมืองของประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรปเป็นไปในแนวทางเดียวกัน (harmonisation) และทำให้ประเทศสมาชิก ที่แต่ละประเทศมีบริบทเมืองที่แตกต่างกัน หันมาสร้างความร่วมมือ (cooperation) ระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับภูมิทัศน์เมืองของประเทศสมาชิกได้

ดังนั้น ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2000 สหภาพยุโรปจึงได้ตราอนุสัญญาแห่งยุโรปว่าด้วยภูมิทัศน์ (European Landscape Convention - ELC) หรืออนุสัญญาฟลอเรนซ์ (Florence Convention) ขึ้น โดยอนุสัญญาฉบับนี้ถือเป็นอนุสัญญาว่าด้วยการพัฒนาภูมิทัศน์ระหว่างประเทศฉบับแรกของโลก ที่กำหนดหลักการด้านผังเมือง อันมุ่งคุ้มครองประโยชน์สาธารณะในที่เกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์เมือง ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ทางวัฒนธรรม ระบบนิเวศน์ สิ่งแวดล้อมและสังคม ของประเทศสมาชิกและของภูมิภาคยุโรป ซึ่งประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปที่ได้ให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญาดังกล่าว ต้องผูกพันตามกฎหมายระหว่างประเทศและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่อนุสัญญาด้านผังเมืองฉบับนี้ได้กำหนดเอาไว้

 

 

ภาพที่ 1: การโตของชุมชนเมือง Yarmouth บนเกาะ Isle of Wight (เกาะที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศอังกฤษ) ที่คำนึงถึงการปกป้องภูมิทัศน์ (landscape protection) ของชุมชนเมือง ย่อมเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนเมือง เช่น การอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียวของเมือง Yarmouth  บนเกาะ Isle of Wight ย่อมก่อให้เกิดภูมิทัศน์อันงดงาม ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้มาเยี่ยมชมเกาะแห่งนี้ เป็นต้น                                                                                 

อ้างอิง: English Heritage, European Landscape Convention, available online at http://www.naturalengland.org.uk/ourwork/landscape/protection/europeanconvention/ 

 

 

อนุสัญญาฟลอเรนซ์ ได้กำหนดมาตรการทั่วไป (general measures)และมาตรการเฉพาะ (specific measures) ที่เป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองภูมิทัศน์ของพื้นที่ชนบท พื้นที่ชานเมืองและพื้นที่ชุมชนเมืองเอาไว้หลายมาตรการด้วยกัน

 

มาตรการทั่วไปในอนุสัญญาฟลอเรนซ์ (มาตรา 5) วางหลักเกณฑ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการบริหารจัดการภูมิทัศน์เมืองของรัฐสมาชิก ต้องตรากฎหมายหรือข้อบังคับภายในประเทศ ที่กำหนดมาตรการในการจัดการภูมิทัศน์ชนบท ชานเมืองและชุมชนเมือง โดยนำเอาหลักการเฉพาะในอนุสัญญาฉบับนี้ บรรจุเข้าไปในกฎหมายภายในประเทศว่าด้วยการจัดการพัฒนาภูมิทัศน์เมือง เช่น กฎหมายผังเมือง กฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายปกครองท้องุถิ่น อนึ่ง กฎหมายในประเทศของรัฐสมาชิก  ต้องวางกระบวนการในการมีส่วนร่วม (procedures for the participation) เพื่อเปิดโอกาสให้สาธารณะชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภูมิภาค และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ได้มีส่วนในการอนุรักษ์และรักษาภูมิทัศน์ในชนบท ชานเมืองหรือพื้นที่ชุมชนเมืองที่ตนได้อาศัยหรือมีหน้าที่ในการดูแล นอกจากนี้ รัฐสมาชิกต้องรวมกลไกการพัฒนาและอนุรักษ์ภูมิทัศน์เข้าไปในนโยบายผังเมืองและนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นนโยบายเศรษฐกิจ สังคม เกษตรกรรม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงนโยบายอื่นๆ ที่อาจส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อภูมิทัศน์เมืองของประเทศสมาชิก

 

มาตรการเฉพาะในอนุสัญญาฟลอเรนซ์ (มาตรา 6) ที่กำหนดกรอบเฉพาะ เพื่อให้รัฐสมาชิกนำเอามาตรการเฉพาะในอนุสัญญาฉบับนี้ ไปบัญญัติเป็นกฎหมายภายในประเทศของตน ซึ่งมาตรการเฉพาะเหล่านี้ ได้แก่

(1) การสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของภูมิทัศน์ โดยสังคม ภาคเอกชนและภาครัฐต้องมีบทบาทในการตอบสนองต่อการอนุรักษ์และรักษาภูมิทัศน์เมือง

(2) การให้การศึกษาและฝึกอบรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับภูมิทัศน์เมือง ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประชาชน ภาคสังคม ภาคเอกชนและภาครัฐ มีความรู้และทราบถึงขั้นตอนในการปฏิบัติการอนุรักษ์ภูมิทัศน์เมืองอย่างเหมาะสม

(3) การระบุและประเมินภูมิทัศน์เมืองในพื้นที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ชนบท พื้นที่ชานเมืองและพื้นที่ชุมชนเมือง ทำให้ทราบถึงปัญหาของภูมิทัศน์เมืองและทางออกที่ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติร่วมกันในการแก้ปัญหาภูมิทัศน์ของเมือง เช่น การประเมินระเบียบวิธีการปฏิบัติที่ดี (best practice methodology) ในการอนุรักษ์และรักษาภูมิทัศน์เมือง ที่เหมาะสมกับลักษณะของแต่ละท้องถิ่น เป็นต้น

(4) การกำหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพของภูมิทัศน์เมือง ภายหลังจากที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการทั่วไปและได้ทำการหารือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และรักษาภูมิทัศน์เมือง และ

(5) การปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยภูมิทัศน์ของประเทศสมาชิก ผ่านการใช้เครื่องมือทางกฎหมายเพื่ออนุรักษ์และวางผังภูมิทัศน์ชุมชนเมือง

 

 

ภาพที่ 2: เมืองติดแม่น้ำของสาธารณรัฐเซอร์เบีย (Republic of Serbia) ที่วางผังเมืองให้สอดคล้องกับหลักการรักษาและปกป้องภูมิทัศน์เมืองในอนุสัญญาฟลอเรนซ์ ซึ่งนอกจากจะคงความงดงามของภูมิทัศน์ชายแม่น้ำที่สวยงาม การวางผังเมืองตามในรูปภาพนี้ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมริมฝั่งแม่น้ำอีกด้วย

อ้างอิง: LE:NOTRE Thematic Network Project, LENNE (LANDSCAPE EDUCATION FOR A NEW NEIGHBOURHOOD OF EUROPE), available online at http://www.le-notre.org/lenne/content/public/en/projects/typology_belgrade_landscape.php

 

มาตรการในอนุสัญญาฟลอเรนซ์ ของสหภาพยุโรป ย่อมถือเป็นมาตรการที่เอื้อต่อการโตของเมืองอย่างฉลาดโดยตรง เพราะมาตรการดังกล่าว หากมีการนำมาปฏิบัติหรือมีการนำเอามาบัญญัติเป็นกฎหมายภายในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปแล้ว ย่อมทำให้หน่วยงานของรัฐหรือท้องถิ่นของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป สามารถวางแผนการพัฒนาเมือง ที่ตอบสนองต่อมิติหรือบริบทชุมชนเมืองในหลายๆ ประการด้วยกัน ตัวอย่างเช่น หากรัฐสมาชิกได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ชนบท พื้นที่ชานเมือง และพื้นที่ชุมชนเมือง ให้ง่ายต่อการเข้าถึงบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานหรือบริการสาธารณะต่างๆ ในพื้นที่ชุมชนเอาไว้ โดยไม่ไปทำลายภูมิทัศน์สีเขียว (green landscape) และภูมิทัศน์ที่มีมาแต่ดั้งเดิม (heritage landscape) ก็ย่อมจะทำให้พื้นที่สีเขียวหรือภูมิทัศน์ดั่งเดิมอยู่คู่กับชุมชนเมืองต่อไป อันจะส่งผลตามมาในด้านบวกต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมตามมา เช่น หากพื้นที่ชุมชนเมืองมีภูมิทัศน์สีเขียวในลักษณะที่เหมาะสมหรือมีพื้นที่สีเขียวในสัดส่วนที่เหมาะสมกับชุมชนเมืองแล้ว ก็อาจส่งผลดีต่อการสร้างวัฒนธรรมการเดินและวัฒนธรรมจักรยานในพื้นที่ชุมชนเมือง ที่วัฒนธรรมดังกล่าวต้องการภูมิทัศน์ของเมืองที่ดี ที่อำนวยต่อการใช้งานทางเท้าและทางจักรยานในบริเวณชุมชนเมือง

 

เอกสารอ้างอิง

Council of Europe, European Landscape Convention, available online at http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/176.htm

Degorski, M., Spatial variability of multifunctional landscape as the basis for potential differences of regional „smart growth“ of rural areas – the examples from Poland, available online at http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/157836/2/vol.%202_9.pdf

Directorate-General for Regional Policy, Regional Policy Contributing to Sustainable Growth in Europe, European Union, 2011.

Landscape Institute, Draft National Planning Policy Framework Response of the Landscape Institute 17 October 2011, available online at http://www.landscapeinstitute.org/PDF/Contribute/CLG_draftNPPF_responseLI_FINAL.pdf

Natural England, European Landscape Convention: A framework for implementation in England, available online at http://www.naturalengland.org.uk/Images/elcframework_tcm6-8169.pdf

Selman, P., ‘Landscape planning – preservation, conservation and sustainable development’, Town Planning Review, 2010, 81(4), 382-406.

 

 

ท่านใดสนใจแนวความคิด Smarth Growth (การวางผังเมืองพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนตามแนวทางการเติบโตอย่างชาญฉลาด) เข้าไป กด like fanpage กับอาจารย์ได้ตามลิ้งก์ Facebook นี้ครับ http://www.facebook.com/smartgrowththailand

 

อ่านเนื้อเรื่อง “ย้อนหลัง” ลิ้งก์ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ (เพื่อจะได้รับทราบข้อมูล “ผังเมือง” ในระดับโลก เค้าไปถึงไหนกันแล้ว http://www.oknation.net/blog/smartgrowth 

 

 

บน Facebook ตามลิ้งก์

 

 

 

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน