*/
  • กาญจนพล
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2007-10-14
  • จำนวนเรื่อง : 1
  • จำนวนผู้ชม : 18970
  • จำนวนผู้โหวต : 12
  • ส่ง msg :
  • โหวต 12 คน
<< มกราคม 2014 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันศุกร์ ที่ 17 มกราคม 2557
Posted by กาญจนพล , ผู้อ่าน : 6545 , 00:59:12 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน นักเดินทางตัวเขื่อง โหวตเรื่องนี้

ภาษีอากรค้าง

           ภาษีอากร คือ สิ่งที่รัฐบาลบังคับจัดเก็บจากราษฎร  โดยไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้เสียภาษีอากรโดยตรง เป็นรายได้หรือทรัพยากรที่ได้มีการเคลื่อนย้ายจากภาคเอกชนไปสู่ภาครัฐบาล และไม่ก่อให้เกิดภาระชำระคืนแก่รัฐบาล เป็นสิ่งที่เรียกเก็บจากบุคคล ทรัพย์สิน หรือธุรกิจ เพื่อการสนับสนุนรัฐบาลกลาง หรือรัฐบาลท้องถิ่น และเป็นการโอนทรัพยากรใดๆ อันมีลักษณะบังคับแต่มิได้เป็นการลงโทษจากภาคเอกชนไปสู่ภาครัฐบาล โดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

          หลักการจัดเก็บภาษีอากร ตามทฤษฎีของ Adam Smith วางหลักการจัดเก็บภาษีอากรเบื้องต้นไว้
4 ประการ คือ

          1. หลักความเป็นธรรม (Equality)

          2. หลักความแน่นอน (Certainty)

          3. หลักความสะดวก (Convenience)

          4. หลักการประหยัด (Economy)

          หลักความเป็นธรรม (Equality)

          ประชาชนทุกคนในแต่ละประเทศ ควรจะต้องเสียสละรายได้หรือผลประโยชน์ตามฐานะทางเศรษฐกิจ หรือรายได้แห่งตน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของรัฐ ทั้งนี้ เพราะแต่ละคนต่างได้รับผลประโยชน์ต่างๆ จากรัฐ เช่น การศึกษา การสาธารณสุข การป้องกันประเทศ ความคุ้มครองจากรัฐ เป็นต้น

          หลักความแน่นอน (Certainty)

          ระบบภาษีอากรที่จะทำให้ประสิทธิภาพจัดเก็บที่ดี จะต้องมีความแน่นอนชัดเจนต่อผู้เสียภาษีอากร ในเรื่องต่างๆ คือ อัตรา กำหนดเวลาการยื่นแบบรายการ สถานที่เสีย วิธีการเสีย ภาระภาษีอากร การทำรายได้ และหนี้ภาษีอากร

          หลักความสะดวก (Convenience)

          การจัดเก็บภาษีอากรทุกชิดควรจะต้องจัดเก็บตามวัน เวลา สถานที่ที่ผู้เสียภาษีสะดวก และจะต้องอำนาจความสะดวกในการเก็บภาษีอากรแก่ผู้เสียภาษีอากรด้วย

          หลักการประหยัด (Economy)

          การจัดเก็บภาษีอากรทุกชนิดจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บน้อยที่สุด แต่สามารถจัดเก็บภาษีอากรได้จำนวนมากที่สุด ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าวรวมถึงค่าใช้จ่ายของผู้เสียภาษีอากรในการเสียภาษีอากรด้วย

          นอกจากหลักการจัดเก็บภาษีอากรเบื้องต้นที่ Adam Smith ได้วางไว้ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต่อมาได้มีการพัฒนาหลักการจัดเก็บภาษีอากรเพิ่มเติม และนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย คือ

          หลักความเสมอภาค (Equity)

          หลักความยุติธรรมในการเสียภาษีอากร หรือหลักความสามารถในการเสียภาษีอากร (Ability to Pay Principle) หมายถึง ผู้ที่มีทรัพย์สินมาก (Wealth) เป็นผู้ที่มีความสามารถในการเสียภาษีอากรมากกว่าผู้ที่มีทรัพย์สินน้อย ดังนั้น ระบบภาษีอากรที่ดี จะต้องมีความยุติธรรมเสมอภาคกันในระหว่างผู้เสียภาษีอากรทุกคน

          ความยุติธรรมดังกล่าว จะต้องพิจารณาทั้งในด้านความเป็นธรรมเกี่ยวกับภาษีอากรที่จัดเก็บและด้านการปฏิบัติในการจัดเก็บด้วย

          หลักการยอมรับ (Acceptability)

          การที่ประชาชนผู้เสียภาษีจะให้การยอมรับในระบบภาษีอากรมากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับการยอมรับในระบบการจัดเก็บของกรมสรรพากร จึงจะทำให้เกิดความสมัครใจที่จะเสียภาษีอากรที่ถูกต้อง ดังนั้น การตรากฎหมาย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับภาษีอากร จึงควรให้ประชาชนผู้เสียภาษีอากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ตลอดจนแสดงให้ผู้เสียภาษีอากรได้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเสียภาษีอากรกับประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากรัฐบาลอย่างชัดเจน

          หลักความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ (Enforceability)

          ภาษีอากรทุกประเภทที่จัดเก็บจะต้องสามารถทำการจัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิผลในทางปฏิบัติ เช่น ภาษีที่เกิดจากการใช้จ่ายหรือการบริโภค ภาษีการค้าปลีก ภาษีมรดก ภาษีทรัพย์สิน ถึงแม้ว่าจะมีเหตุผลที่ดีในการจัดเก็บทางทฤษฎีที่จะช่วยให้การกระจายรายได้ให้เป็นธรรมและช่วยรักษาเสถียรภาพทางราคาอย่างอัตโนมัติ แต่การจัดเก็บอาจเป็นไปได้ไม่สะดวกในทางปฏิบัติ เป็นต้น

          หลักการทำรายได้ (Productivity)

          ระบบภาษีอากรที่ดีนั้นจะต้องครองคลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างกว้างขวางและทั่วถึง ในทุกๆ กิจกรรม สามารถขยายตัวได้รวดเร็วตามความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถทำรายได้ให้แก่รัฐได้เป็นอย่างดี

          หลักความยืดหยุ่น (Flexibility)

          ภาษีอากรที่ดีควรจะมีความยืดหยุ่น สามารถปรับให้เข้ากับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ และสามารถทำรายได้ให้กับรัฐบาลในอัตราที่สูง ซึ่งส่งผลให้รายได้จากภาษีอากรเพิ่มขึ้นหรือลดลงเร็วกว่าการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได้ประชาชาติ (GDP) ดังนั้น ภาษีอากรจึงทำหน้าที่ในการปรับอุปสงค์รวม (Aggregate Demand) ให้เป็นไปโดยเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีความหมายเท่ากับว่าภาษีที่มีความยืดหยุ่นสูงจะเป็นเครื่องมือช่วยรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจได้โดยตัวเอง

          ภาษีอากร ที่อยู่ในหน้าที่และความรับผิดชอบจัดเก็บของกรมสรรพากร ตามประมวลรัษฎากร และพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ.2514 ประกอบด้วย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล  ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ และภาษีเงินได้ปิโตรเลียม

          ภาษีอากรแต่ละประเภทประมวลรัษฎากร และพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ.2514 ได้กำหนดวิธีการเสียภาษี การคำนวณภาษี อัตราภาษี การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี สถานที่เสียภาษี และกำหนดเวลาไว้ หากผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญา

          ภาษีอากรค้าง หมายถึง ภาษีอากรซึ่งต้องเสียหรือนำส่ง เมื่อถึงกำหนดชำระแล้ว ถ้ามิได้ชำระ (เสีย) หรือนำส่ง (มาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ.2514)

          เพื่อให้ได้รับชำระภาษีอากรค้าง อธิบดีกรมสรรพากรมีอำนาจสั่งยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ต้องรับผิดเสียภาษีอากรหรือนำส่งภาษีอากรได้ทั่วราชอาณาจักร โดยมิต้องขอให้ศาลออกหมายยึดหรือสั่ง อำนาจดังกล่าวอธิบดีกรมสรรพากรจะมอบให้รองอธิบดีหรือสรรพากรเขตก็ได้

          วิธีการยึดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม ส่วนวิธีการอายัดให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดดังกล่าว ให้หักค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการยึดและขายทอดตลาด และเงินภาษีอากรค้าง ถ้ามีเงินเหลือให้คืนแก่เจ้าของทรัพย์สิน

          เมื่ออธิบดีกรมสรรพากรได้มีคำสั่งยึดหรืออายัดแล้ว ห้ามผู้ใดทำลาย ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่บุคคลอื่นซึ่งทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดดังกล่าว ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท  ในกรณีผู้กระทำความผิดดังกล่าวเป็นนิติบุคคล กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ดังกล่าวด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้น

          เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการ เพื่อให้ได้รับชำระภาษีอากรค้าง อธิบดีกรมสรรพากร หรือสรรพากรจังหวัด (พื้นที่) มีอำนาจ

          (1) ออกหมายเรียกผู้ต้องรับผิดชำระภาษีอากรค้างและบุคคลใด ๆ ที่มี เหตุอันเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์แก่การจัดเก็บภาษีอากรค้างมาให้ถ้อยคำ

          (2) สั่งบุคคลดังกล่าวใน (1) ให้นำบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่นอันจำเป็นแก่การจัดเก็บภาษีอากรค้างมาตรวจสอบ

          (3) ออกคำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานสรรพากรทำการตรวจค้นหรือยึดบัญชีเอกสารหรือหลักฐานอื่นของบุคคลดังกล่าวใน (1)

          การดำเนินการตาม (1) หรือ (2) ต้องให้เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันได้รับหมายเรียกหรือคำสั่ง การออกคำสั่งและทำการตาม (3) ต้องเป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด

          ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกหรือคำสั่งของอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายหรือสรรพากรจังหวัด (พื้นที่) เจ้าพนักงานประเมิน หรือไม่ยอมตอบคำถามเมื่อซักถาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
นักเดินทางตัวเขื่อง วันที่ : 17/01/2014 เวลา : 09.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/navigaty

เจ๋งนะคะ..เขียนเรื่องความรู้ด้านภาษี..
เรื่องแรกด้วย..เป็นกำลังใจให้นะคะ..
เขียนต่อไป..ได้ประโยชน์โขเลยค่ะ..
ทำด้านกฎหมายภาษีเหมือนกัน..ค่ะ
ขอบคุณค่ะ..

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน