• สุรศักดิ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-09-23
  • จำนวนเรื่อง : 1301
  • จำนวนผู้ชม : 6929452
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2063 คน
บล็อกสุรศักดิ์ OK Nation
บล็อกความรู้ สู่ จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม โลกในอนาคต สุขภาพ และการพัฒนาตนเอง เพื่อรู้เท่าทันโลก
Permalink : http://www.oknation.net/blog/surasakc
วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน 2553
Posted by สุรศักดิ์ , ผู้อ่าน : 66148 , 06:59:25 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 9 คน soultraveller , ปลายน้าม และอีก 6 คนโหวตเรื่องนี้

เขียนบทความทั่วไปอย่างไร ให้ชวนอ่าน ...ไม่ฉาบฉวย หวือหวา

    ทักษะในการนำเสนอ เป็นทักษะที่สำคัญมากที่มิอาจจะมองข้าม
ไปได้เลย  โดยเฉพาะในยุคนี้

    กล่าวกันว่า  ทักษะในการนำเสนอนี้  จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จ
รุ่งโรจน์ในชีวิตการทำงานของเราทีเดียว  และทักษะนี้ จะติดตัวเราไป

จนเกษียณอายุหรือตลอดชีวิตเลยทีเดียว

    ทักษะนี้ มีทั้งการพูดและการเขียน

    ในวันนี้ ขอนำเรื่องการเขียนมานำเสนอ  เป็นการเขียนบทความทั่วไป  
เขียนอย่างไรให้ชวนอ่าน  ไม่ฉาบฉวย หวือหวา

                                                                                ๑
>>  ความหมายของบทความทั่วไป  (General  Article)

    เป็นรูปแบบการเขียน ที่ต้องการสื่อสารข้อเท็จจริง และความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแก่ผู้อ่าน   เนื้อหาจากข้อมูลจริง ไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้น
หรือจากจินตนาการ  เป็นข้อเขียนขนาดสั้น   เป็นการนำเสนอเพื่อความสนุก
สนาน ความบันเทิง วิจารณ์เหตุการณ์  ชี้แจงข้อเท็จจริง  หรือเพื่อให้ความรู้
เป็นระดับประชานิยม  หรืออาจเรียกว่า  ความเรียง  (Essay) ก็ได้

    (ต่างจาก บทความทางวิชาการ (Academic Article) ที่นำเสนอ
เพื่อเผยแพร่แนวความคิดใหม่ ๆ  อันได้แก่  ทฤษฎีใหม่  ผลการวิจัยใหม่  หรือ
การประยุกต์เชิงปฏิบัติต่าง ๆ  เป็นต้น บทความทางวิชาการจะเน้นความรู้เป็น
สำคัญ  และจะต้องมีองค์ประกอบของความถูกต้อง แม่นยำ ความกระจ่าง และ
ความกระทัดรัด)

    "ไม่ฉาบฉวย  หวือหวา"  หมายถึง  ชื่อเรื่องต้องไม่เขียนหวือหวา ชวนให้
น่าสนใจ ให้มาอ่านมาชมอย่างมาก   แต่เนื้อเรื่องมีเพียงไม่กี่บรรทัด ไม่น่าสนใจ
เหมือนชื่อเรื่องเลย  หรือเนื้อเรื่องไม่ตรงกับชื่อเรื่องที่ให้ไว้   หรือที่มักเรียกกัน
ว่า  ฉาบฉวย สุกเอาเผากิน หรือหลอกคนอ่าน - ผู้เขียน           
 

>>  หลักการเขียนบทความทั่วไป  (สามารถนำมาใช้ในการเขียน
        บล็อกได้)


    หลักการเขียนบทความทั่วไป  แบ่งออกเป็น  ๕ ส่วน ด้วยกัน
 
    ๑.   ชื่อเรื่อง

    ๒.   นำเรื่อง

    ๓.   เนื้อเรื่อง

    ๔.   สรุปเรื่อง

    ๕.   เอกสารอ้างอิง


    ขออธิบายขยายความต่อสักเล็กน้อย
   
    ๑.   ชื่อเรื่อง    จะต้องตั้งชื่อเรื่องให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง  ชัดเจน
นำให้เกิดความสนใจที่จะอ่านเรื่องต่อไป   (อาจตั้งชื่อเรื่องไว้ก่อน และนำมา
ทบทวนแก้ไขให้เหมาะสมในภายหลังก็ได้)

    (เปรียบเทียบกับบล็อก   มักนิยมตั้งชื่อเรื่องให้หวือหวา  สะดุดตา ชื่อยาว ๆ   ให้เป็นที่น่าสนใจ  เพื่อล่อให้มีผู้คลิกเข้ามาอ่าน  ทั้ง ๆ ที่ไม่ตรงกับเนื้อเรื่องเลย
ก็มี  หรือเนื้อเรื่องจริง ๆ ไม่ได้เป็นที่น่าสนใจก็มี  หรือไม่ตรงกับ
ที่ผู้อ่านคิดไว้ก็มี   ทั้งนี้ เพื่อเร่งจำนวนผู้ชมเสียมากกว่า 

    จำนวนผู้ชมมากน้อย จะขึ้นอยู่กับ  ชื่อเรื่อง,  ประเภทของเรื่อง ถ้าเป็นเรื่อง
ประเภทการเมือง,  ข่าว,  เรื่องตามกระแส จะมีผู้สนใจเข้ามาอ่านมาก
กว่าเรื่องประเภทอื่น  และอีกประการหนึ่ง ขึ้นอยู่กับความมีชื่อเสียงของผู้เขียนด้วย  
(ถ้าเขียนเรื่องประเภทอื่น อาจมีอายุนานกว่า  ก็จะได้ผู้อ่านที่สนใจใน
เรื่องนั้น ๆ  เข้ามาอ่านเรื่องย้อนหลังเรื่อย ๆ)

     ที่จริง  ตัววัดที่สากลได้ยึดถือนั้น นอกจาก จำนวนผู้ชมแล้ว ยังมี
อีก เช่น  Page Rank และ  Back Links เป็นต้น)

    ๒.   นำเรื่อง    อาจนำคำคมของบุคคลสำคัญมาไว้ในนำเรื่องก็ได้
และจะต้องสรุปเรื่องที่จะนำเสนอว่ามีที่มาและน่าสนใจเช่นไร  อ่านแล้วจะได้รับ
ความรู้หรือสาระอะไรบ้าง  แบ่งออกได้เป็นกี่ประเด็นและนำไปสู่เนื้อเรื่องต่อไป

    ๓.   เนื้อเรื่อง    ขยายความแต่ละประเด็น  รวมทั้ง อาจมีการ
ขยายความหรืออ้างอิงต่อไปนอกบทความที่เขียน   ในการเขียนจะต้องมีการ
เชื่อมข้อความสอดรับกันเป็นอย่างดี  มีสำนวนการเขียนที่รื่นไหล   ขึ้นหัวข้อ
ใหม่แต่ละเรื่องย่อย  ไม่เขียนยาวติดกันเป็นพรืดไปหมด ไม่ยาวจนเกินไป เพราะ
บทความทั่วไปเป็นข้อเขียนขนาดสั้น  

          ข้อสำคัญ  ใช้คำสุภาพในการเขียนไม่ควรใช้คำที่หยาบคาย
รุนแรง เสียดสี  (ควรระมัดระวังให้มากในการเขียน  เรื่องประเภท การเมือง,
ข่าว และเรื่องตามกระแส) 

          (เปรียบเทียบกับบล็อก  ควรมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังบทความที่ได้เคย
เขียนไปแล้ว  เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ชมบล็อกของเราให้เพิ่มขึ้นอีกก็ได้  หรือ

อ้างอิงไปยังเว็บไซต์หรือบล็อกภายนอกก็ได้)

    ๔.  สรุปเรื่อง    เมื่อจบบทความแล้ว ควรจะมีการสรุปเรื่องทั้งหมด 
เฉพาะสาระสำคัญให้ผู้อ่านได้ทราบอีกครั้งหนึ่ง  เพื่อให้ผู้อ่านจดจำ หรือนำไป
ใช้ประโยชน์
       
    ๕.   เอกสารอ้างอิง   เมื่อนำข้อความใดมาจากที่อื่น  ก็ควรระบุไว้
ตอนท้ายให้ชัดเจน  
 

    หมายเหตุ : 

    ๑. สไตล์การเขียน   ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ควรศึกษาเรียนรู้  ที่นิยมโดย
ทั่วไปในปัจจุบัน ได้แก่สไตล์การเขียนของ  ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช  ที่ท่าน
นิยมเขียนประโยคสั้น ๆ, ๒ - ๓  บรรทัด ก็ขึ้นต้นบรรทัดใหม่  รวมทั้ง การคัด
เลือกคำที่เหมาะสมมาเขียน  หรืออาจศึกษาสำนวนการเขียนของผู้เขียนท่าน
อื่น ๆ ที่มีชื่อเสียง 
   
    ๒. ขนาดตัวอักษร   ควรใหญ่พอควร  และควรเน้นข้อความด้วย
ตัวอักษรใหญ่,  อักษรหนา, อักษรเอียง, อักษรห่าง  เพิ่มสีตัวอักษรให้สะดุดตา
ใส่เครื่องหมายคำพูด คำถาม  หรือเครื่องหมายพิเศษ  ที่ดึงดูดความสนใจพอ
สมควร   

    ๓.  ภาพประกอบ   ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมาก  จะต้องสอดคล้อง
กับบทความที่นำเสนอ  ขนาดที่พอเหมาะ   ตกแต่งภาพที่สวยงามแปลกตา 
จำนวนภาพเหมาะสมกับบทความ  (รวมทั้งวิดีโอประกอบ สำหรับบล็อก)

    ๔.  เสียงประกอบ   ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากสำหรับบล็อก
จะต้องเลือกให้เหมาะสม เข้ากันได้กับบทความที่นำเสนอ   ไม่ใช่ใส่แต่เพลง
ตามใจผู้เขียนอย่างเดียว

    ๕.  การทบทวน   เมื่อเขียนบทความเสร็จแล้ว ควรจะได้มีการทบทวน
หลาย ๆ ครั้ง  แก้ไขปรับปรุงไปเรื่อย ๆ   บางครั้ง ควรปล่อยระยะเวลาให้ผ่านไปสักระยะหนึ่ง แล้วมาอ่านทบทวนใหม่   อาจได้ไอเดียใหม่ ๆ เกิดขึ้น  นำมาแก้ไข
ปรับปรุงต่อไป

    ๖.  การแสดงความคิดเห็น   สำหรับบล็อกนั้น สำคัญมาก  ไม่ควร
ใช้ข้อความสั้นมาก  หรือเหมือนกันทุกบล็อก  ซึ่งแสดงว่า ใช้ก๊อปปี้  ไม่ได้อ่าน
เรื่องหรืออ่านแต่ผิวเผินเท่านั้น  หรืออยากทำสถิติว่า ไปแสดงความคิดเห็น
ครบทุกบล็อก  โดยมุ่งหวังจะให้มีการตอบกลับ เพื่อได้จำนวนผู้ชมมาก ๆ  
อยากให้ตั้งใจอ่านเรื่องและแสดงความคิดเห็น  มากกว่าทำไปโดยฉาบฉวย
ขอไปที

      
    หวังว่า  คงจะเป็นแนวทางในการเขียนบทความทั่วไปในเบื้องต้น
ให้ชวนอ่านยิ่งขึ้น  และผู้เขียนยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกท่าน


*+*+*
เชิงอรรถ :
   
      เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, เขียนบทความอย่างไรให้น่าอ่าน
(กรุงเทพฯ : บริษัท ซัคเซส มีเดีย จำกัด, ๒๕๔๓), หน้า ๒-๓.

 

online

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 127 (0)
nongkoy วันที่ : 25/11/2019 เวลา : 22.38 น.
https://www.numcharoen.com/
น้องก้อยค่ะ เด็กกำแพงเพชรเข้ากรุงมาเรียนและทำงานค่ะ :)

มีประโยชน์มากเลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 126 (0)
ปลายน้าม วันที่ : 10/04/2013 เวลา : 10.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/uthumporneiei

ขอบคุณคำแนะนำดีดี มีประโยชน์มากๆเลยค่ะ : )

ความคิดเห็นที่ 125 (0)
CBlogThai วันที่ : 23/04/2011 เวลา : 11.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ttk4you
http://loadebookstogo.blogspot.com

ขอบคุณครับ มีประโยชน์สำหรับคนที่หัดเขียน Blog ใหม่ๆ ครับ..

ความคิดเห็นที่ 124 (0)
CBlogThai วันที่ : 23/04/2011 เวลา : 11.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ttk4you
http://loadebookstogo.blogspot.com

ขอบคุณครับ มีประโยชน์สำหรับคนที่หัดเขียน Blog ใหม่ๆ ครับ..

ความคิดเห็นที่ 123 (0)
[email protected] วันที่ : 23/04/2011 เวลา : 02.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha

มาช้าแต่ก็มาค่ะ

ความคิดเห็นที่ 122 (0)
พันนารายณ์ วันที่ : 03/02/2011 เวลา : 16.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nakdee
ขอเกิดมา...เป็นข้าฯรองพระบาท...ทุกชาติไป

ขอบพระคุณท่านอาจารย์ครับ..จะเดินตามทางท่านสอนไว้ครับ..

ความคิดเห็นที่ 121 (0)
ชำมะนาน วันที่ : 22/01/2011 เวลา : 11.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/cc-chumpong

ทางนี่ ซิของแท้และแน่นอน ขอบคุณครับ แนวทางดีๆ สำหรับมือใหม่หัด เขียนบล๊อค

ความคิดเห็นที่ 120 (0)
shansin วันที่ : 30/12/2010 เวลา : 16.36 น.
http://www.bestbuycheapdeal.com
 

ขอบคุณคับ เหมือนได้พบเจอกับทางสว่างมาบ้างแล้ว

http://www.bestpricebuycheap.net

ความคิดเห็นที่ 119 (0)
Ae^ วันที่ : 22/12/2010 เวลา : 07.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chae-reu-mai

ตอนนี้เริ่มหาบทความหรือเรื่องมานำเสนอไม่ค่อยมีแล้วค่ะ หมดมุข + งานเข้า จะเก็บเอาไปปรับปรุงงานตัวเองค่ะ

ความคิดเห็นที่ 118 (0)
Chaoying วันที่ : 08/12/2010 เวลา : 17.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chaoying

ขอบพระคุณมากค่ะ ที่ช่วยชี้แนะ และแนะแนวทางให้ ไม่เคยเขียนมาก่อน พอเขียนก็เขียนเลย ได้แนวจากอาจารย์เป็นบทเรียนที่ดีมาก คอยเตือนสติค่ะ ...
โหวตให้ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 117 (0)
skm วันที่ : 24/10/2010 เวลา : 16.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sakol03

ขอขอบคุณในความรู้สึกดีๆ ที่มอบให้ชาวบล็อก มีประโยชน์มากจะได้นำมาเป็นข้อคิดและนำไปปฏิบัติครับ ขอให้ทุกคนมอบสิ่งทีดีมีประโยชน์ให้แก่กัน โลกนี้ยังมีอะไรที่น่าโสภาอีกเยอะเลย

ความคิดเห็นที่ 116 (0)
สายน้ำที่หวังดี วันที่ : 14/10/2010 เวลา : 06.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ssp

-ขอบคุณมากค่ะอาจารย์
ไม่ได้ตั้งใจเป็นนักเขียน
มีอะไรที่อยากเขียนก็เขียน
พออ่าน เรื่องนี้ของอาจารย์แล้วดีมากเลยค่ะ
จะนำไปใช้
เวลามีคนเข้ามาอ่านจะได้รับสาระอะไรจากการเขียนของเราที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านค่ะ

ความคิดเห็นที่ 115 (0)
สุวรรณมาลี วันที่ : 24/09/2010 เวลา : 23.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Flowersbloom
ไพทูรย์ พูลสวัสดิ์ร้านดอกไม้วาสนาครีเอทีฟฟลาวเวอร์  [email protected]

ขอบคุณมากๆเลยครับทั้งแนวทางและรูปแบบการเขียนให้น่าสนใจ ได้อะไรมากมายขอบคุณบล็อคดีๆบ้านนี้มากๆเลย จะยึดถือเป็นแนวทางในการทำงานต่อไปนะครับ

ความคิดเห็นที่ 114 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 22/09/2010 เวลา : 21.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 111
โคมทอง วันที่ : 22/09/2010 เวลา : 04.04 น.
http://www.oknation.net/blog/ji2551


ขอบคุณค่ะ..เหมือนได้เคาะสนิมค่ะ

สวัสดีดียามเช้ามืดๆค่ะ

*+*+*

สวัสดีครับ คุณโคมทอง

ขอบคุณเช่นเดียวกันครับ

ความคิดเห็นที่ 113 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 22/09/2010 เวลา : 21.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 110
market วันที่ : 21/09/2010 เวลา : 22.52 น.
http://www.oknation.net/blog/market


เข้ามาอ่านตั้งแต่โพสท์เรื่องนี้วันแรกแล้วนะคะ แต่ยังไม่เมนท์ เพราะนึกไม่ออกว่าจะเขียนอย่างไรดีค่ะ ที่เป็นเช่นนั้นเพราะรู้ตัวว่ายังเขียนได้ไม่ดี ก็พยายามปรับปรุงนะคะ ตั้งแต่เข้ามาเขียนเริ่มแรกจนปัจุบันก็คิดว่าตัวเองเขียนลื่นขึ้น ไม่เหมือนแรกๆที่ยังติดๆขัดๆ แต่ไม่ได้หมายความว่าเขียนดีนะคะ ที่ว่าเขียนลื่นนี่หมายถึงปากกาค่ะ หยิบใช้บ่อยๆก็จะเขียนลื่นมือ ก็ตั้งใจว่าจะเขียนจนหมึกหมดค่ะ ถ้าขยันก็จะซื้อด้ามใหม่ดีๆมาเขียนอีก ขอบคุณมากนะคะที่แบ่งปันความรู้ดีๆค่ะ

*+*+*

สวัสดีครับ คุณ market

เดี๋ยวนี้เขียนลื่นไหลขึ้นกว่าแรกนะครับ
ก็ขอให้ฝึกฝนต่อไป ไม่นานก็จะเขียน
รื่นไหลขึ้น(รื่นรมย์) นะครับ (เขียนลื่นไหล
ขึ้น และอารมณ์ดี)

ผมคิดว่าถ้าเรารู้หลักไว้บ้าง ก็จะดีครับ
แต่อย่างไร ก็ควรเป็นตัวเราเองดีที่สุด
หาสไตล์เขียนที่เป็นเอกลักษณ์ของเราครับ

ที่ว่ามานี้ ไม่ใช่ผมเก่งนะครับ ยังเตาะแตะอยู่
ยังต้องเรียนรู้อีกมากเหมือนกัน

ความคิดเห็นที่ 112 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 22/09/2010 เวลา : 20.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 109
พันธุ์สังหยด วันที่ : 21/09/2010 เวลา : 22.11 น.
http://www.oknation.net/blog/sawnoyziเอาสาวมาฝากลุงด้วยหละ รุปที่เข้ามามีแต่แก่ ๆ ไม่ไหวทน รูปนี้สิ สต็อบหัวใจไว้ที่เธอ ขวัยใจช่างภาพทั่วฟ้าเมืองไทยครับ
น้องสต็อบ โดนจายอิอิ

*+*+*

สวัสดีครับ คุณพันธุ์สังหยด

ขอบคุณมากครับสำหรับของฝากที่โดนใจ

ความคิดเห็นที่ 111 (0)
โคมทอง วันที่ : 22/09/2010 เวลา : 04.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ji2551

ขอบคุณค่ะ..เหมือนได้เคาะสนิมค่ะ

สวัสดีดียามเช้ามืดๆค่ะ

ความคิดเห็นที่ 110 (0)
market วันที่ : 21/09/2010 เวลา : 22.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/market

เข้ามาอ่านตั้งแต่โพสท์เรื่องนี้วันแรกแล้วนะคะ แต่ยังไม่เมนท์ เพราะนึกไม่ออกว่าจะเขียนอย่างไรดีค่ะ ที่เป็นเช่นนั้นเพราะรู้ตัวว่ายังเขียนได้ไม่ดี ก็พยายามปรับปรุงนะคะ ตั้งแต่เข้ามาเขียนเริ่มแรกจนปัจุบันก็คิดว่าตัวเองเขียนลื่นขึ้น ไม่เหมือนแรกๆที่ยังติดๆขัดๆ แต่ไม่ได้หมายความว่าเขียนดีนะคะ ที่ว่าเขียนลื่นนี่หมายถึงปากกาค่ะ หยิบใช้บ่อยๆก็จะเขียนลื่นมือ ก็ตั้งใจว่าจะเขียนจนหมึกหมดค่ะ ถ้าขยันก็จะซื้อด้ามใหม่ดีๆมาเขียนอีก ขอบคุณมากนะคะที่แบ่งปันความรู้ดีๆค่ะ

ความคิดเห็นที่ 109 (0)
พันธุ์สังหยด วันที่ : 21/09/2010 เวลา : 22.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sawnoyzi


เอาสาวมาฝากลุงด้วยหละ รุปที่เข้ามามีแต่แก่ ๆ ไม่ไหวทน รูปนี้สิ สต็อบหัวใจไว้ที่เธอ ขวัยใจช่างภาพทั่วฟ้าเมืองไทยครับ
น้องสต็อบ โดนจายอิอิ

ความคิดเห็นที่ 108 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 21/09/2010 เวลา : 20.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 107
คนช่างเล่า วันที่ : 21/09/2010 เวลา : 17.24 น.
http://www.oknation.net/blog/nukpan
คนช่างเล่า....และเล่า เรื่องประวัติศาสตร์ ในอดีตที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม


สวัสดียามเย็นครับท่านอาจารย์สุรศักดิ์
ผมเคยเรียนถามเรื่อง ภูมิ์ ท่าน ที่กล่าวถึง เส้นทางการขนส่งเมล์ จากเมืองภูมิ์ ไปเพชรบูรณ์ นั้น มาทราบวันนี้เองเมื่อไปอ่านรายงาน การวางเสาโทรเลข ในรายงานประจำปี พ.ศ.2497 ว่าเมืองภูมิ์ คือ อำเภอภูมิ์ แล้วเปลี่ยนเป็นอำเภอบางมูลนาก ครับ
เพื่อให้ท่านทราบด้วย ประวัติชื่อสถานที่ต่างๆในอดีตนั้น การท่องเทียวแห่งประเทศไทยน่าศึกษานะครับ เกาะหลัก คือประจวบคีรีขันธ์ เกาะขาม อะไรพวกนี้ เป็นเรื่องราวเก่าๆที่นำมาขายในเชิงท่องเทียวได้ เมืองระแหง อยู่ที่จังหวัดตากครับ

*+*+*

สวัสดีครับ คุณนุ

น่าสนใจมาก ๆ ครับ เรื่องชื่อเมืองเก่าต่าง ๆ ที่คุณนุ
พยายามไปค้นคว้ารวบรวมมา ชื่อเมืองเก่า ๆ เหล่านี้
มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจมาก เพราะต้องมีที่มา
และที่ไป ที่มาตั้งชื่อเมืองอย่างนั้น อาจมีความเกี่ยวพัน
กับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ หรือเกี่ยวพันกับเรื่องอื่น
ก็ได้

ผมคิดว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คงสนใจในชื่อ
เมืองเก่าเหล่านี้แล้ว และผมก็เชื่อว่า สามารถขายได้ใน
เชิงการท่องเที่ยว หากมีจุดสนใจที่เด่นพอเพียง ตลอดจน
สถานที่ใกล้เคียง

ขอบคุณคุณนุมากครับ ถ้ามีเวลา เขียนเผยแพร่ให้ทราบใน
บล็อกก็ดีเหมือนกันครับ

ความคิดเห็นที่ 107 (0)
คนช่างเล่า วันที่ : 21/09/2010 เวลา : 17.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nukpan
คนช่างเล่า....และเล่า เรื่องประวัติศาสตร์ ในอดีตที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม

สวัสดียามเย็นครับท่านอาจารย์สุรศักดิ์
ผมเคยเรียนถามเรื่องภูมิ์ ท่าน ที่กล่าวถึง เส้นทางการขนส่งเมล์ จากเมืองภูมิ์ ไปเพชรบูรณ์ นั้น มาทราบวันนี้เองเมื่อไปอ่านรายงาน การวางเสาโทรเลข ในรายงานประจำปี พ.ศ.2497 ว่าเมืองภูมิ์ คือ อำเภอภูมิ์ แล้วเปลี่ยนเป็นอำเภอบางมูลนาก ครับ
เพื่อให้ท่านทราบด้วย ประวัติชื่อสถานที่ต่างๆในอดีตนั้น การท่องเทียวแห่งประเทศไทยน่าศึกษานะครับ เกาะหลัก คือประจวบคีรีขันธ์ เกาะขาม อะไรพวกนี้ เป็นเรื่องราวเก่าๆที่นำมาขายในเชิงท่องเทียวได้ เมืองระแหง อยู่ที่จังหวัดตากครับ

ความคิดเห็นที่ 106 Penserch ถูกใจสิ่งนี้ (1)
สุรศักดิ์ วันที่ : 21/09/2010 เวลา : 09.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 105
ว่าที่ร.ต.สมโชคเฉตระการ วันที่ : 20/09/2010 เวลา : 22.38 น.
http://www.oknation.net/blog/somchoke101


เขียนบทความให้ดีต้องมีหลักการ ขอบคุณสำหรับความรู้ทางวิชาการครับอาจารย์

*+*+*

สวัสดีครับ ว่าที่ ร.ต. สมโชคฯ

ขอบคุณครับอาจารย์

ความคิดเห็นที่ 105 (0)
ว่าที่ร.ต.สมโชคเฉตระการ วันที่ : 20/09/2010 เวลา : 22.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/somchoke101

เขียนบทความให้ดีต้องมีหลักการ ขอบคุณสำหรับความรู้ทางวิชาการครับอาจารย์

ความคิดเห็นที่ 104 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 20/09/2010 เวลา : 13.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 102
พัฒนากรคนสวย วันที่ : 20/09/2010 เวลา : 13.36 น.
http://www.oknation.net/blog/sunshineday15


มีประโยชน์ดีจังเลยค่ะ ขอบพระคุณสาระดีๆค่ะ

*+*+*

สวัสดีครับ คุณพัฒนากรคนสวย

ลองไปพิจารณาปรับใช้ดูนะครับ

ความคิดเห็นที่ 103 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 20/09/2010 เวลา : 13.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 101
roselobster วันที่ : 20/09/2010 เวลา : 12.53 น.
http://www.oknation.net/blog/Memyself
☀º°” ไม่มีความรักใดในโลกจะยิ่งใหญ่เท่าคนไทย รักในหลวง””°☄


สวัสดีค่ะคุณลุง
ตอนนี้นู๋กุ้งพยายามปรับ เนื้อเรื่องที่เขียนอยู่ค่ะ
พยายามจะไม่ลงเรื่องข่าวทั่วไปแล้วค่ะถ้าไม่สำคัญจริงๆ
และพยายามเน้นที่คุณภาพมากกว่าจำนวนคนอ่านค่ะ

*+*+*

สวัสดีครับ คุณกุ้ง

ดีจังเลยครับ ผมเชื่อว่า ยอดจำนวนผู้เข้าชมจะเพิ่มมากกว่า
เก่ามาก ถ้ามีการประชาสัมพันธ์เสริมด้วย

แต่ไม่ทราบได้อ่านบทความใหม่ของ blog_guru หรือยัง
ครับ ในเรื่อง "@.....โอเคเนชั่น เร่งสร้างสังคม Social
Networking ...มีปุ่มรูปมือให้กดแทนการถูกใจด้วยนะ....."
ก็เป็นเรื่องการพัฒนาที่ดี ที่จะต้องช่วยกันศึกษาเรียนรู้ให้ดี
ต่อไป

ความคิดเห็นที่ 102 (0)
พัฒนากรคนสวย วันที่ : 20/09/2010 เวลา : 13.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sunshineday15

มีประโยชน์ดีจังเลยค่ะ ขอบพระคุณสาระดีๆค่ะ

ความคิดเห็นที่ 101 (0)
roselobster วันที่ : 20/09/2010 เวลา : 12.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Memyself
 º°” ไม่มีความรักใดในโลกจะยิ่งใหญ่เท่าคนไทย รักในหลวง””°

สวัสดีค่ะคุณลุง
ตอนนี้นู๋กุ้งพยายามปรับ เนื้อเรื่องที่เขียนอยู่ค่ะ
พยายามจะไม่ลงเรื่องข่าวทั่วไปแล้วค่ะถ้าไม่สำคัญจริงๆ
และพยายามเน้นที่คุณภาพมากกว่าจำนวนคนอ่านค่ะ

ความคิดเห็นที่ 100 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 20/09/2010 เวลา : 09.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 97
chailasalle วันที่ : 20/09/2010 เวลา : 00.43 น.
http://www.oknation.net/blog/chailasalle


เห็นด้วย ที่พอเข้าไปอ่านแล้วไม่พบอะไรเลย ..เอานะอย่างน้อยเขาสามารถที่วางหัวเรื่องน่าสนใจดี อิอิ

*+*+*

สวัสดีครับ คุณ chailasalle

หากเรามุ่งต่อจำนวนผู้เข้าชมมากจนเกินไป
บล็อกก็จะไม่เป็นบล็อก หาสาระอะไรไม่ได้
ผมติงเท่านั้นนะครับ ขอบคุณครับที่กรุณาแวะ
มาเยี่ยมชม

ความคิดเห็นที่ 99 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 20/09/2010 เวลา : 09.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 96
metrobear วันที่ : 20/09/2010 เวลา : 00.11 น.
http://www.oknation.net/blog/metrobear


ขอบคุณสำหรับความรู้นะครับ

บล็อกโอเคเนี่ยมีปัญหาเรื่องการพิมพ์การจัดหน้ามากกก..ปวดหัวจริงๆ

*+*+*

สวัสดีครับ คุณmetrobear

ขอบคุณเช่นเดียวกันครับ

เรื่องการพิมพ์ การจัดหน้า มีปัญหาอยู่บ้างครับ ปัจจุบันผม
ใช้ notepad จะมีปัญหาน้อยกว่า Word แต่ต้องเสียเวลา
มาตกแต่ง และจัดหน้าบ้างเล็กน้อย ในภายหลังครับ

ความคิดเห็นที่ 98 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 20/09/2010 เวลา : 09.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 95
พันธุ์สังหยด วันที่ : 19/09/2010 เวลา : 21.54 น.
http://www.oknation.net/blog/sawnoyzi


เนื้อหาล้วน ๆ ดีมาก ๆ ครับลุงต้องขอเอาไปใช้อิอิ

*+*+*

สวัสดีครับ คุณพันธุ์สังหยด

ขอบคุณครับ ลองไปปรับใช้ดูนะครับ

ความคิดเห็นที่ 97 (0)
chailasalle วันที่ : 20/09/2010 เวลา : 00.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chailasalle

เห็นด้วย ที่พอเข้าไปอ่านแล้วไม่พบอะไรเลย ..เอานะอย่างน้อยเขาสามารถที่วางหัวเรื่องน่าสนใจดี อิอิ

ความคิดเห็นที่ 96 (0)
metrobear วันที่ : 20/09/2010 เวลา : 00.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/metrobear

ขอบคุณสำหรับความรู้นะครับ

บล็อกโอเคเนี่ยมีปัญหาเรื่องการพิมพ์การจัดหน้ามากกก..ปวดหัวจริงๆ

ความคิดเห็นที่ 95 (0)
พันธุ์สังหยด วันที่ : 19/09/2010 เวลา : 21.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sawnoyzi

เนื้อหาล้วน ๆ ดีมาก ๆ ครับลุงต้องขอเอาไปใช้อิอิ

ความคิดเห็นที่ 94 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 19/09/2010 เวลา : 21.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 92
คนประทาย วันที่ : 19/09/2010 เวลา : 20.48 น.
http://www.oknation.net/blog/pongnaan04
คนประทาย


ผมน่าจะได้อ่านบทความนี้ตั้งนานแล้ว
ผมไปอยู่ไหน หนอ
ขอบคุณท่านมาก

*+*+*

สวัสดีครับ คุณประทาย

ขอบคุณครับ ลองไปพิจารณาดูนะครับ

ความคิดเห็นที่ 93 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 19/09/2010 เวลา : 21.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 91
ni_gul วันที่ : 19/09/2010 เวลา : 14.41 น.
http://www.oknation.net/blog/mettapc
Nelson Mandela(18/07/1918)อพ่ายด้วยอภัย @ http://www.oknation.net/blog/tnitaram/ รักและเมตตาสร้างสันติ|แยกแยะยินยล-คนค้นข้น-รตินาท/blog: @จะขอเริ่มจินตนาเรารักกัน-ทำอย่างดีคงมั่นนั้นแน่วแน่-ทั้งพูดดีต่อกันไม่เปลี่ยนแปร-ใครจะเลวก็แล้วแต่แต่เราไม่


ขอบคุณค่ะ

*+*+*

สวัสดีครับ คุณ ni_gul

ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 92 (0)
คนประทาย วันที่ : 19/09/2010 เวลา : 20.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pongnaan04


ผมน่าจะได้อ่านบทความนี้ตั้งนานแล้ว
ผมไปอยู่ไหน หนอ
ขอบคุณท่านมาก

ความคิดเห็นที่ 91 (0)
ni_gul วันที่ : 19/09/2010 เวลา : 14.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mettapc
"ทุกคนก็มีจิตใจที่จะรักกัน ทุกคนมีจิตใจที่จะช่วยกันทำอะไรต่างๆ โดยที่เป็นสิ่งที่เป็นมงคล ไม่ทะเลาะกัน. แค่นี้ก็พอ ขอแค่นี้" พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (๔ ธ.ค. ๒๕๓๗) สาธุ! คนไทยทำได้แล้วค่ะ - สมานมหัศจรรย์ | ๐สมาน มือไทยเทศทั้ง_โลกา, สมาน มิตรใส่ใจพา_ช่วยได้, สมาน แผลใส่ยาทา_ยังชั่ว, สมาน ชาติเสียสละไซร้_เพื่อเกื้อมหัศจรรย์ http://oknation.nationtv.tv/blog/mettapc/2018/07/17/entry-2 

ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 90 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 19/09/2010 เวลา : 10.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 88
นายยั้งคิด วันที่ : 19/09/2010 เวลา : 08.54 น.
http://www.oknation.net/blog/political79


ขอบคุณครับ ผมอ่านไม่ทันเลยต้องขออนุญาตก็อบปี้เอาไว้ทบทวนรายละเอียดภายหลังครับ ขอตอบแทนด้วยการโหวตให้ครับ

*+*+*

สวัสดีครับ คุณ นายยั้งคิด

ยินดีอย่างยิ่งครับ และขอบพระคุณที่กรุณาโหวตให้ครับ

ความคิดเห็นที่ 89 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 19/09/2010 เวลา : 10.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 87
คนช่างเล่า วันที่ : 19/09/2010 เวลา : 03.37 น.
http://www.oknation.net/blog/nukpan
คนช่างเล่า....และเล่า เรื่องประวัติศาสตร์ ในอดีตที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม


กราบขอบพระคุณอาจารย์สุรศักดิ์ที่เป็นครูค่อยเติมเต็มให้ผม

คอมเมนต์ของท่านผมขออนุญาต กีอปไปลงในเนื้อหาท้ายเอนทรีนะครับ เพราะอยากปลุกกระแสให้ชุมชน
ตั้งใจว่าปลดเกษียณแล้ว วนเวียนๆกรุงเทพฯลพบุรี สายโทรศัพท์เข้าถึงหมูบ้าน หลานๆข้างบ้านมีเนต ความเร็วใช้ได้ มีโน้ตบุีค
เขียน เรื่องบ้านทุ่ง อาทิตย์หน้า กลับเยียมคุณพ่อคุณแม่ ก่อนสารทเดือนสิบ คิดถึงวิถีชีวิต ที่แม่ลำบากเลี้ยงพวกผมมา แค่ทำขนมลางานบุญนั้นเป็นวิถีชุมชนที่หนักมาก ถ้าเขียนเรื่องราวทำขนมลายาวมากครับ
ที่น่าสนใจพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งจะสูญพันธุ์แล้ว ใบใช้อบแป้ง
เรียกต้นคุระ ผมจะต้องไปลุ่มน้ำปากพนังไปเก็บภาพมาประกอบเรื่องนะครับ

*+*+*

สวัสดีครับ คุณนุ

ผมยินดีครับ ที่คุณนุจะนำคอมเมนต์ของผมไปลงท้ายเอ็นทรี่
ของคุณนุ

จวนจะเกษียณแล้วหรือครับ ที่คุณนุคิดไว้ที่จะทำตอนเกษียณ
ก็เป็นการดีมากครับ ยิ่งเตรียมตัวเกษียณล่วงหน้าเท่าไร
ชีวิตหลังเกษียณก็จะมีความสุข ราบรื่น เท่านั้นครับ

ผมขอสนับสนุนให้จัดตั้ง พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ให้
สำเร็จครับ จะได้ประโยชน์อย่างมากมายอย่างคิดไม่ถึงทีเดียว
ถ้าได้มีการบริหารจัดการแบบสมัยใหม่ และครบวงจรครับ

ความคิดเห็นที่ 88 (0)
นายยั้งคิด วันที่ : 19/09/2010 เวลา : 08.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/political79

ขอบคุณครับ ผมอ่านไม่ทันเลยต้องขออนุญาตก็อบปี้เอาไว้ทบทวนรายละเอียดภายหลังครับ ขอตอบแทนด้วยการโหวตให้ครับ

ความคิดเห็นที่ 87 (0)
คนช่างเล่า วันที่ : 19/09/2010 เวลา : 03.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nukpan
คนช่างเล่า....และเล่า เรื่องประวัติศาสตร์ ในอดีตที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม

กราบขอบพระคุณอาจารย์สุรศักดิ์ที่เป็นครูค่อยเติมเต็มให้ผม

คอมเมนต์ของท่านผมขออนุญาต กีอปไปลงในเนื้อหาท้ายเอนทรีนะครับ เพราะอยากปลุกกระแสให้ชุมชน
ตั้งใจว่าปลดเกษียณแล้ว วนเวียนๆกรุงเทพฯลพบุรี สายโทรศัพท์เข้าถึงหมูบ้าน หลานๆข้างบ้านมีเนต ความเร็วใช้ได้ มีโน้ตบุีค
เขียนเรื่องบ้านทุ่ง อาทิตย์หน้า กลับเยียมคุณพ่อคุณแม่ ก่อนสารทเดือนสิบ คิดถึงวิถีชีวิต ที่แม่ลำบากเลี้ยงพวกผมมา แค่ทำขนมลางานบุญนั้นเป็นวิถีชุมชนที่หนักมาก ถ้าเขียนเรื่องราวทำขนมลายาวมากครับ
ที่น่าสนใจพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งจะสูญพันธุ์แล้ว ใบใช้อบแป้ง
เรียกต้นคุระ ผมจะต้องไปลุ่มน้ำปากพนังไปเก็บภาพมาประกอบเรื่องนะครับ

ความคิดเห็นที่ 86 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 18/09/2010 เวลา : 20.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 85
กำหนัน วันที่ : 18/09/2010 เวลา : 14.55 น.
http://www.oknation.net/blog/saiyai21


สวัสดีครับอาจารย์

*+*+*

สวัสดีครับ คุณกำหนัน

ยินดีที่ได้รู้จักครับ

ความคิดเห็นที่ 85 (0)
กำหนัน วันที่ : 18/09/2010 เวลา : 14.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/saiyai21

สวัสดีครับอาจารย์

ความคิดเห็นที่ 84 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 17/09/2010 เวลา : 22.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 56
ณัฐรดา วันที่ : 17/09/2010 เวลา : 08.09 น.
http://www.oknation.net/blog/nadrda
http://www.oknation.net/blog/nadrda2 "ปฏิบัติธรรม" คือการนำธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวัน หาใช่การปลีกตัวไปหาที่สงบเพื่อทำสมาธิไม่


สวัสดีค่ะ
มาเยี่ยมค่ะ
เลยได้อ่านวิธีการเขียนงานดีๆ
ขอบคุณค่ะ

*+*+*

สวัสดีครับ คุณ ณัฐรดา

ขอบคุณครับที่กรุณาแวะมาเยี่ยมเยียน

ความคิดเห็นที่ 83 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 17/09/2010 เวลา : 21.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 55
แม่ยายมากับตามี วันที่ : 17/09/2010 เวลา : 07.13 น.
http://www.oknation.net/blog/domyasalob


ขอบพระคุณกับคำแนะนำดีดีค่ะ อาจารย์ +1

*+*+*

สวัสดีครับ คุณ แม่ยายมากับตามี

ขอบคุณครับ ที่กรุณาโหวตให้ ลองนำไปปรับใช้ดูนะครับ

ความคิดเห็นที่ 82 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 17/09/2010 เวลา : 21.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 54
Janni_Lee วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 23.05 น.
http://www.oknation.net/blog/mylifeanddogs
Hope, Love, and Joyfulness... It is here on earth and has four legs !


ดีจังค่ะ
จะได้ใช้มาปรับปรุงเรื่องของตัวเองบ้าง
ขอบคุณมาก มาก ค่ะ

*+*+*

สวัสดีครับ คุณ Janni_Lee

ลองไปปรับใช้นะครับ

ความคิดเห็นที่ 81 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 17/09/2010 เวลา : 21.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 52
NN1234 วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 22.09 น.
http://www.oknation.net/blog/nn1234


เขียนบทความอย่างไรให้ดูดี...
ขอบคุณที่ช่วยนำมาทบทวนย้ำเตือนกันครับ

*+*+*

สวัสดีครับ คุณ NN1234

ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 80 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 17/09/2010 เวลา : 21.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 51
รำพึง@ริมเล วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 22.08 น.
http://www.oknation.net/blog/kodarayong


เคยเรียนมาบ้างแต่หลงลืมเกือบหมดแล้ว
ขอบคุณครับที่แนะนำ

*+*+*

สวัสดีครับ คุณ รำพึง@ริมเล

ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 79 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 17/09/2010 เวลา : 21.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 49
เมื่อคิดถึงกัน วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 21.02 น.
http://www.oknation.net/blog/vrfam


ขอบคุณค่ะ ได้ความรู้ในการเขียนเพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะ

*+*+*

สวัสดีครับ คุณ เมื่อคิดถึงกัน

ขอบคุณเช่นเดียวกันครับ

ความคิดเห็นที่ 78 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 17/09/2010 เวลา : 21.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 48
ITPro วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 20.46 น.
http://www.oknation.net/blog/itpro
ฟอลโลว์ ITPro บนทวิตเตอร์ได้ที่ http://twitter.com/itnowhere


ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ เป็นประโยชน์มากๆ ครับ

*+*+*

สวัสดีครับ คุณ ITPro

ขอบคุณครับ ลองปรับใช้ครับ

ความคิดเห็นที่ 77 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 17/09/2010 เวลา : 21.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 47
roselobster วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 20.40 น.
http://www.oknation.net/blog/Memyself
☀º°” ไม่มีความรักใดในโลกจะยิ่งใหญ่เท่าคนไทย รักในหลวง””°☄


ขอบพระคุณค่ะ
นู๋กุ้งต้องปรับอีกเยอะเลยค่ะ

*+*+*

สวัสดีครับ คุณ roselobster

คุณกุ้งเก่งอยู่แล้วครับ

ความคิดเห็นที่ 76 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 17/09/2010 เวลา : 21.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 46
เบดูอิน วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 20.14 น.
http://www.oknation.net/blog/somdej


เป็นข้อแนะนำที่ดีมาก

*+*+*

สวัสดีครับ คุณเบดูอิน

ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 75 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 17/09/2010 เวลา : 21.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 45
พฤจิกา วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 19.54 น.
http://www.oknation.net/blog/bigeye2009
"... ณ ทางแยก... บนทางเดินชีวิต..."


สวัสดีค่ะ

..
..
ต้องศึกษาไว้..

*+*+*

สวัสดีครับ คุณพฤจิกา

ลองศึกษาดูครับ

ความคิดเห็นที่ 74 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 17/09/2010 เวลา : 21.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 44
lim วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 19.21 น.
http://www.oknation.net/blog/meema


วันนี้ได้ทั้งวิธีการเขียนบทความที่ดีและชวนอ่าน ดีมากๆเคยพยายามอ่านของคนอื่นเขียนมมากๆแต่ก็ไม่กระจ่างสักที
ขอบคุณอาจารย์มากๆที่ให้โอกาสชี้แนะค่ะ
ขอบพระคุณมากๆ

*+*+*

สวัสดีครับ คุณ lim

ขอบคุณเช่นเดียวกันครับ ลองนำไปปรับใช้นะครับ

ความคิดเห็นที่ 73 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 17/09/2010 เวลา : 21.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 43
คนท่ามาลัย วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 19.03 น.
http://www.oknation.net/blog/pakarug


เป็นสิ่งที่ดีมากๆ ที่อาจารย์นำเสนอในบล๊อก ขอบคุณในสิ่งที่ดีๆมามอบให้แก่กัน

*+*+*

สวัสดีครับ คุณคนท่ามาลัย

ขอบคุณเช่นกันครับ

ความคิดเห็นที่ 72 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 17/09/2010 เวลา : 21.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 42
Payont วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 18.26 น.
http://www.oknation.net/blog/payont


ดีครับ
ขอบคุณครับ

*+*+*

สวัสดีครัย คุณพยนต์

ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 71 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 17/09/2010 เวลา : 21.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 40
ภาษาไทย วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 18.22 น.
http://www.oknation.net/blog/snowy

ขอบคุณค่ะอาจารย์

เรื่องนี้ตรงกับคำถามในใจนู๋เลยค่ะ คิดบ่อย ๆ ว่าเราจะต้องหาจุดเด่นตรงไหน ที่ทำให้เนื้อหาของเรามีคนสนใจอยากอ่าน ไม่เฉพาะเนื้อหา ปัญหาหลักคือ ชื่อเรื่อง พล๊อตเรื่อง อีกด้วยค่ะ
จนในที่สุด เมื่อมีเหตุบางอย่างจริง ๆ เกิดขึ้นกับชีวิต ทำให้พลอยหมดอารมณ์ ไร้แรง..บันดาลใจ ไม่อยากเขียนอะไรเลยค่ะ

http://www.oknation.net/blog/snowy/2010/09/14/entry-1

*+*+*

ต่อจากเมื่อกี้อีกนิดนะคะ

โดยเฉพาะตัวเองเป็นคนพูดน้อย ฟังมาก ใครว่ายังไงก็จะอ่าน จะเรียนรู้ รับฟัง มากกว่าเป็นคนช่างพูด
ยิ่งรู้สึกว่าทำให้ตัวเองเขียน หรือถ่ายทอดบทความอะไรได้ยากมากขึ้นค่ะ

*+*+*+*+*

สวัสดีครับ คุณภาษาไทย

การพลอตเรื่องสำคัญมาก บางคนส่วนมากจะพลอตไว้ในใจ
เพราะบทความทั่วไปเป็นเรื่องสั้น แต่บางคนก็นิยมเขียน
ออกมาให้ชัดเจน และจุดเด่นอยู่ตรงไหน ก็เป็นสิ่งสำคัญ
ที่จะทำให้ผู้อ่านเกิดความสนใจ อ่านแล้วได้ประโยชน์อะไร
ได้ความรู้ ได้ความบันเทิงใจ หรืออื่น ๆ

คนพูดน้อย กับคนช่างพูด มีจุดเด่นและจุดด้อยต่างกัน
คนพูดน้อย มักเป็นคนช่างคิด เป็นนักเขียนที่ดี ส่วนคน
ช่างพูด มักเป็นคนไม่ค่อยทำ เขียนไม่ค่อยเก่ง ยกเว้น
บางคน แต่ไม่ว่าจะเป็นคนพูดน้อย หรือคนช่างพูด ก็
สามารถปรับชีวิต เสริมจุดอ่อนได้ทั้งนั้นครับ อยู่ที่ความ
ตั้งใจจะปรับหรือไม่เท่านั้นครับ

ขอบคุณนะครับ ที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 70 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 17/09/2010 เวลา : 21.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 39
kwant วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 18.20 น.
http://www.oknation.net/blog/kwant


่..........................................................................
"ไม่ฉาบฉวย หวือหวา" หมายถึง ชื่อเรื่องเขียนหวือหวา ชวนให้น่าสนใจ ให้มาอ่านชมอย่างมาก แต่เนื้อเรื่องมีเพียงไม่กี่บรรทัด ไม่น่าสนใจเหมือนชื่อเรื่องเลย หรือเนื้อเรื่องไม่ตรงกับชื่อเรื่องที่ให้ไว้ หรือที่มักเรียกกัน
ว่า สุกเอาเผากิน หรือหลอกคนอ่าน - ผู้เขียน

(เปรียบเทียบกับบล็อก มักนิยมตั้งชื่อเรื่องให้หวือหวา สะดุดตา ชื่อยาว ๆ ให้เป็นที่น่าสนใจ เพื่อล่อให้มีผู้คลิกเข้ามาอ่าน ทั้ง ๆ ที่ไม่ตรงกับเนื้อเรื่องเลย
ก็มี หรือเนื้อเรื่องจริง ๆ ไม่ได้เป็นที่น่าสนใจก็มี หรือไม่ตรงกับที่ผู้อ่านคิดไว้ก็มี ทั้งนี้ เพื่อเร่งจำนวนผู้ชมเสียมากกว่า

จำนวนผู้ชมมากน้อย จะขึ้นอยู่กับ ชื่อเรื่อง, ประเภทของเรื่อง ถ้าเป็นเรื่องประเภทการเมือง, ข่าว, เรื่องตามกระแส จะมีผู้สนใจเข้ามาอ่านมากกว่าเรื่องประเภทอื่น และอีกประการหนึ่ง ขึ้นอยู่กับความมีชื่อเสียงของผู้เขียนด้วย
(ถ้าเขียนเรื่องประเภทอื่น อาจมีอายุนานกว่า ก็จะได้ผู้อ่านที่สนใจในเรื่องนั้น ๆ เข้ามาอ่านเรื่องย้อนหลังเรื่อย ๆ)

......................................................................

จิ๊ดดด เลยค่ะ มันเป็นอย่างนั้นจริงๆๆๆๆ
โหว ต ต ต ต ค่ะ

*+*+*

สวัสดีครับ คุณ kwant

อยากให้จี๊ดมากกว่านั้นอีก แต่เกรงว่าจะกระทบกระเทือน
ขอบคุณครับ ที่กรุณาโหวตให้

ความคิดเห็นที่ 69 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 17/09/2010 เวลา : 20.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 38
กรมกุชะ วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 18.01 น.
http://www.oknation.net/blog/cradm


ไม่ได้มาหาสถิตินะครับ
แต่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ขอบคุณจริงๆ

*+*+*

สวัสดีครับ คุณ กรมกุชะ

ยินดีครับ

ความคิดเห็นที่ 68 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 17/09/2010 เวลา : 20.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 37
เตาะแตะ วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 17.54 น.
http://www.oknation.net/blog/toddle
ไม่ได้มีปลาตัวเดียวในทะเล...Yah.


มารับความรู้ครับ

*+*+*

สวัสดีครับ คุณเตาะแตะ

เชิญเลยครับ
.
.

ความคิดเห็นที่ 67 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 17/09/2010 เวลา : 20.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 36
surisa วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 17.30 น.
http://www.oknation.net/blog/boongsurisa


แวะมาอ่านคร้าาาา

*+*+*

สวัสดีครับ คุณ surisa

ขอบคุณ เชิญเลยครับ

ความคิดเห็นที่ 66 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 17/09/2010 เวลา : 20.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 35
driftworm วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 16.57 น.
http://www.oknation.net/blog/driftway
ซักผ้า..เจอแบ๊งค์ห้าร้อยในกระเป๋า...ฮิ้ววว


บางทีก็เป็นที่ตาของคนอ่าน(อย่างผม)ละครับ 'จารย์
เมื่อกี้ผมกวาดตาอ่านจากหน้าแรกว่า
"เขียนบทความอย่างไร ... ให้ชวนอร่อย"
ไม่รู้มันมาอย่างนั้นได้ไง.

*+*+*

สวัสดีครับ คุณ driftworm

บางคน ก็อาจชอบให้จ่าเรื่องให้หวือหวาแบบนั้นเหมือนกัน

ความคิดเห็นที่ 65 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 17/09/2010 เวลา : 20.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 34
หน่อผุด วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 16.14 น.
http://www.oknation.net/blog/korpai
ต้นไม้ต้นเดียวไม่เป็นป่า กระดาษแผ่นเดียวไม่เป็นหนังสือ


เข้ามารับความรู้ ขอบคุณมากมายค่ะ

*+*+*

สวัสดีครับ คุณหน่อผุด

ขอบคุณครับ ลองไปปรับใช้นะครับ

ความคิดเห็นที่ 64 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 17/09/2010 เวลา : 20.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 33
Surrealism วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 16.01 น.
http://www.oknation.net/blog/Chumpon
จินตนาการ สำคัญกว่าความรู้ (อัลเบิร์ต ไอสไตน์) ........... S u r Real i s m นำเสนออย่างเดียว เที่ยวblogชาวบ้าน ไม่ทิ้ง"หลักฐาน"ให้ใคร ไม่สนใจปริมาณ ........... Just one man, Just one nobody


ได้สาระความรู้ - เทคนิกการเขียน สำหรับปรับปรุงและพัฒนาฝีไม้ลายมือทั้งใน blog และงานเขียนในสื่ออื่นๆ(หากโอกาได้นำเนอผลงานในรุปแบบอื่น อิอิ) ขอบคุณมากๆครับ มีประโยชน์ๆ ครับ

*+*+*

สวัสดีครับ คุณ Surrealism

ลองไปพิจารณาปรับใช้นะครับ คงจะเป็นประโยชน์บ้าง

ความคิดเห็นที่ 63 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 17/09/2010 เวลา : 20.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 32
คนช่างเล่า วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 15.56 น.
http://www.oknation.net/blog/nukpan
คนช่างเล่า....และเล่า เรื่องประวัติศาสตร์ ในอดีตที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม


กราบขอบคุณครับอาจารย์
ได้ความรู้มากมาย

*+*+*

สวัสดีครับ คุณนุ

ลองไปปรับใช้ดูนะครับ คงจะเป็นประโยชน์บ้าง

ความคิดเห็นที่ 62 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 17/09/2010 เวลา : 20.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 31
toondee วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 15.55 น.
http://www.oknation.net/blog/toondee
เกษียณแล้ว ไปไหน


ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต้องทบทวนค่ะ

*+*+*

สวัสดีครับ คุณ toondee

ลองทบทวนดูนะครับ

ความคิดเห็นที่ 61 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 17/09/2010 เวลา : 20.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 30
ชายแม้น วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 15.34 น.
http://www.oknation.net/blog/changman


ขอบคุณมากครับ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มาก

*+*+*

สวัสดีครับ คุณชายแม้น

ลองไปปรับใช้นะครับ

ความคิดเห็นที่ 60 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 17/09/2010 เวลา : 20.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 29
จั๊กเด๋ วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 15.33 น.
http://www.oknation.net/blog/jarkde


ขอบคุณครับอาจารย์ กำลังศึกษาอยู่พอดีครับ

*+*+*

สวัสดีครับ คุณจั๊กเด๋

ลองศึกษาดูนะครับ แล้วนำไปปรับใช้

ความคิดเห็นที่ 59 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 17/09/2010 เวลา : 20.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 28
BlueHill วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 15.18 น.
http://www.oknation.net/blog/charlee
ชมรม OK NATURE @ Save Nature Save Life


พลอยได้ความรู้่ไปด้่วยขอบคุณครับอาจารย์

*+*+*

สวัสดีครับ บก. ชาลี

ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 58 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 17/09/2010 เวลา : 20.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 27
แมวเหมียว วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 14.49 น.
http://www.oknation.net/blog/wassanok


มาศึกษาวิธีการเขียนค่ะ ที่ผ่านมาใช้วิธีเล่าไปเรื่อยเลยค่ะ

*+*+*

สวัสดีครับ คุณแมวเหมียว

ลองไปปรับใช้ดูนะครับ

ความคิดเห็นที่ 57 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 17/09/2010 เวลา : 20.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 26
ปุ๊กขอนแก่น วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 14.26 น.
http://www.oknation.net/blog/konkhonkaen


สวัสดีครับอาจารย์
ขอบคุณครับที่แนะนำเทคนิคการเขียนบทความดีๆให้ชวนอ่าน
บท ความที่ชวนอ่านต้องแต่หัวเรื่องจนถึงจบเรื่อง เป็นเทคนิคประการสำคัญที่ต้องผ่านกระบวนการสังสมอย่างต่อเนื่องจนเกิดการซึม รับแลวสามารถสื่อสารออกไปให้ชวนอ่าน
ได้อ่านเทคนิคนี้แล้วผมคงต้องกลับไปฝึกฝนอีกมากมายเลยทีเดียว
ขอบคุณครับ

*+*+*

สวัสดีครับ คุณปุ๊กขอนแก่น

ใช่แล้วครับ บทความดี ๆ จะต้องชวนให้อ่านตั้งแต่ต้นจนจบ
แบบวางไม่ลงนั่นแหละครับ และผู้อ่านจะได้ประโยชน์คุ้มค่า
กับเวลาที่เสียไป

ความคิดเห็นที่ 56 (0)
ณัฐรดา วันที่ : 17/09/2010 เวลา : 08.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nadrda
ถ้า "เรา" ไม่พึงมี  "ของเรา" จักมีมาแต่ไหน

สวัสดีค่ะ
มาเยี่ยมค่ะ
เลยได้อ่านวิธีการเขียนงานดีๆ
ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 55 (0)
แม่ยายมากับตามี วันที่ : 17/09/2010 เวลา : 07.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/domyasalob
บ้านเล็กบ้านน้อยอีกหลังหนึ่ง http://www.oknation.net/blog/jankapor

ขอบพระคุณกับคำแนะนำดีดีค่ะ อาจารย์ +1

ความคิดเห็นที่ 54 (0)
Janni_Lee วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 23.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mylifeanddogs
Hope, Love, and Joyfulness... It is here on earth and has four legs !

ดีจังค่ะ
จะได้ใช้มาปรับปรุงเรื่องของตัวเองบ้าง
ขอบคุณมาก มาก ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 53 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 22.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

ขอขอบคุณ กอง บก. โอเคเนชั่น ที่ได้กรุณา
เลือกให้เป็นเรื่องแนะนำในวันนี้

บล็อกเกอร์ สุรศักดิ์

ความคิดเห็นที่ 52 (0)
NN1234 วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 22.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nn1234

เขียนบทความอย่างไรให้ดูดี...
ขอบคุณที่ช่วยนำมาทบทวนย้ำเตือนกันครับ

ความคิดเห็นที่ 51 (0)
รำพึง@ริมเล วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 22.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kodarayong

เคยเรียนมาบ้างแต่หลงลืมเกือบหมดแล้ว
ขอบคุณครับที่แนะนำ

ความคิดเห็นที่ 50 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 21.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

ผมมีบทความภาษาอังกฤษที่น่าสนใจในเรื่องนี้
ชื่อเรื่องว่า How to Make Your Blog Posts More Readable
http://blogsessive.com/blogging-tips/how-to-make-your-blog-posts-more-readable/
ลองอ่านดูนะครับ จะได้ประโยชน์เพิ่มมากทีเดียวครับ

ความคิดเห็นที่ 49 (0)
เมื่อคิดถึงกัน วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 21.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/vrfam

ขอบคุณค่ะ ได้ความรู้ในการเขียนเพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 48 (0)
ITPro วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 20.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/itpro


ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ เป็นประโยชน์มากๆ ครับ

ความคิดเห็นที่ 47 (0)
roselobster วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 20.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Memyself
 º°” ไม่มีความรักใดในโลกจะยิ่งใหญ่เท่าคนไทย รักในหลวง””°

ขอบพระคุณค่ะ
นู๋กุ้งต้องปรับอีกเยอะเลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 46 (0)
เบดูอิน วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 20.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/somdej

เป็นข้อแนะนำที่ดีมาก

ความคิดเห็นที่ 45 (0)
พฤจิกา วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 19.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bigeye2009
"... ณ ทางแยก... บนทางเดินชีวิต..."

สวัสดีค่ะ

..
..
ต้องศึกษาไว้..

ความคิดเห็นที่ 44 (0)
lim วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 19.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/meema

วันนี้ได้ทั้งวิธีการเขียนบทความที่ดีและชวนอ่าน ดีมากๆเคยพยายามอ่านของคนอื่นเขียนมมากๆแต่ก็ไม่กระจ่างสักที
ขอบคุณอาจารย์มากๆที่ให้โอกาสชี้แนะค่ะ
ขอบพระคุณมากๆ

ความคิดเห็นที่ 43 (0)
คนท่ามาลัย วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 19.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pakarug

เป็นสิ่งที่ดีมากๆ ที่อาจารย์นำเสนอในบล๊อก ขอบคุณในสิ่งที่ดีๆมามอบให้แก่กัน

ความคิดเห็นที่ 42 (0)
Payont วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 18.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/payont

ดีครับ
ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 41 (0)
ภาษาไทย วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 18.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/snowy

ต่อจากเมื่อกี้อีกนิดนะคะ

โดยเฉพาะตัวเองเป็นคนพูดน้อย ฟังมาก ใครว่ายังไงก็จะอ่าน จะเรียนรู้ รับฟัง มากกว่าเป็นคนช่างพูด
ยิ่งรู้สึกว่าทำให้ตัวเองเขียน หรือถ่ายทอดบทความอะไรได้ยากมากขึ้นค่ะ


ความคิดเห็นที่ 40 (0)
ภาษาไทย วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 18.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/snowy

ขอบคุณค่ะอาจารย์

เรื่องนี้ตรงกับคำถามในใจนู๋เลยค่ะ คิดบ่อย ๆ ว่าเราจะต้องหาจุดเด่นตรงไหน ที่ทำให้เนื้อหาของเรามีคนสนใจอยากอ่าน ไม่เฉพาะเนื้อหา ปัญหาหลักคือ ชื่อเรื่อง พล๊อตเรื่อง อีกด้วยค่ะ
จนในที่สุด เมื่อมีเหตุบางอย่างจริง ๆ เกิดขึ้นกับชีวิต ทำให้พลอยหมดอารมณ์ ไร้แรง..บันดาลใจ ไม่อยากเขียนอะไรเลยค่ะ

http://www.oknation.net/blog/snowy/2010/09/14/entry-1

ความคิดเห็นที่ 39 (0)
kwant วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 18.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kwant

่..........................................................................
"ไม่ฉาบฉวย หวือหวา" หมายถึง ชื่อเรื่องเขียนหวือหวา ชวนให้น่าสนใจ ให้มาอ่านชมอย่างมาก แต่เนื้อเรื่องมีเพียงไม่กี่บรรทัด ไม่น่าสนใจเหมือนชื่อเรื่องเลย หรือเนื้อเรื่องไม่ตรงกับชื่อเรื่องที่ให้ไว้ หรือที่มักเรียกกัน
ว่า สุกเอาเผากิน หรือหลอกคนอ่าน - ผู้เขียน

(เปรียบเทียบกับบล็อก มักนิยมตั้งชื่อเรื่องให้หวือหวา สะดุดตา ชื่อยาว ๆ ให้เป็นที่น่าสนใจ เพื่อล่อให้มีผู้คลิกเข้ามาอ่าน ทั้ง ๆ ที่ไม่ตรงกับเนื้อเรื่องเลย
ก็มี หรือเนื้อเรื่องจริง ๆ ไม่ได้เป็นที่น่าสนใจก็มี หรือไม่ตรงกับที่ผู้อ่านคิดไว้ก็มี ทั้งนี้ เพื่อเร่งจำนวนผู้ชมเสียมากกว่า

จำนวนผู้ชมมากน้อย จะขึ้นอยู่กับ ชื่อเรื่อง, ประเภทของเรื่อง ถ้าเป็นเรื่องประเภทการเมือง, ข่าว, เรื่องตามกระแส จะมีผู้สนใจเข้ามาอ่านมากกว่าเรื่องประเภทอื่น และอีกประการหนึ่ง ขึ้นอยู่กับความมีชื่อเสียงของผู้เขียนด้วย
(ถ้าเขียนเรื่องประเภทอื่น อาจมีอายุนานกว่า ก็จะได้ผู้อ่านที่สนใจในเรื่องนั้น ๆ เข้ามาอ่านเรื่องย้อนหลังเรื่อย ๆ)

......................................................................

จิ๊ดดด เลยค่ะ มันเป็นอย่างนั้นจริงๆๆๆๆ
โหว ต ต ต ต ค่ะ


ความคิดเห็นที่ 38 (0)
กรมกุชะ วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 18.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/cradm

ไม่ได้มาหาสถิตินะครับ
แต่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ขอบคุณจริงๆ

ความคิดเห็นที่ 37 (0)
เตาะแตะ วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 17.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/toddle
ไม่ได้มีปลาตัวเดียวในทะเล...Yah.

มารับความรู้ครับ
.
.

ความคิดเห็นที่ 36 (0)
surisa วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 17.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/boongsurisa

แวะมาอ่านคร้าาาา


ความคิดเห็นที่ 35 (0)
driftworm วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 16.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/driftway
ซักผ้า..เจอแบ๊งค์ห้าร้อยในกระเป๋า...ฮิ้ววว

บางทีก็เป็นที่ตาของคนอ่าน(อย่างผม)ละครับ 'จารย์
เมื่อกี้ผมกวาดตาอ่านจากหน้าแรกว่า
"เขียนบทความอย่างไร ... ให้ชวนอร่อย"
ไม่รู้มันมาอย่างนั้นได้ไง.

ความคิดเห็นที่ 34 (0)
หน่อผุด วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 16.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/korpai
'ต้นไม้ต้นเดียวไม่เป็นป่า  กระดาษแผ่นเดียวไม่เป็นหนังสือ'

เข้ามารับความรู้ ขอบคุณมากมายค่ะ

ความคิดเห็นที่ 33 (0)
Surrealism วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 16.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chumpon
จินตนาการ สำคัญกว่าความรู้ (อัลเบิร์ต ไอสไตน์) ........... S u r Real i s m นำเสนออย่างเดียว เที่ยวอ่าน blog ของชาวบ้าน นานๆจะทิ้ง"หลักฐาน"ไว้ให้ใคร และไม่สนใจในเรื่องของปริมาณ ........... Just one man, Just one nobody

ได้สาระความรู้ - เทคนิกการเขียน สำหรับปรับปรุงและพัฒนาฝีไม้ลายมือทั้งใน blog และงานเขียนในสื่ออื่นๆ(หากโอกาได้นำเนอผลงานในรุปแบบอื่น อิอิ) ขอบคุณมากๆครับ มีประโยชน์ๆ ครับ

ความคิดเห็นที่ 32 (0)
คนช่างเล่า วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 15.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nukpan
คนช่างเล่า....และเล่า เรื่องประวัติศาสตร์ ในอดีตที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม

กราบขอบคุณครับอาจารย์
ได้ความรู้มากมาย

ความคิดเห็นที่ 31 (0)
toondee วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 15.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/toondee
เกษียณแล้ว ไปไหน

ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต้องทบทวนค่ะ

ความคิดเห็นที่ 30 (0)
ชายแม้น วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 15.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/changman

ขอบคุณมากครับ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มาก

ความคิดเห็นที่ 29 (0)
จั๊กเด๋ วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 15.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jarkde
หากความทรงจำกลับมาเยือน.. ขอเลือกจดจำสิ่งดีๆ..ที่งดงาม..

ขอบคุณครับอาจารย์ กำลังศึกษาอยู่พอดีครับ

ความคิดเห็นที่ 28 (0)
BlueHill วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 15.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

พลอยได้ความรู้่ไปด้่วยขอบคุณครับอาจารย์

ความคิดเห็นที่ 27 (0)
แมวเหมียว วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 14.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wassanok

มาศึกษาวิธีการเขียนค่ะ ที่ผ่านมาใช้วิธีเล่าไปเรื่อยเลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
ปุ๊กขอนแก่น วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 14.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konkhonkaen

สวัสดีครับอาจารย์
ขอบคุณครับที่แนะนำเทคนิคการเขียนบทความดีๆให้ชวนอ่าน
บทความที่ชวนอ่านต้องแต่หัวเรื่องจนถึงจบเรื่อง เป็นเทคนิคประการสำคัญที่ต้องผ่านกระบวนการสังสมอย่างต่อเนื่องจนเกิดการซึมรับแลวสามารถสื่อสารออกไปให้ชวนอ่าน
ได้อ่านเทคนิคนี้แล้วผมคงต้องกลับไปฝึกฝนอีกมากมายเลยทีเดียว
ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 14.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 15
แม่หมี วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 10.11 น.
http://www.oknation.net/blog/mamaomme


ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ จะนำไปใช้ค่ะ

*+*+*

สวัสดีครับ คุณแม่หมี

ลองปรับใช้ดูนะครับ

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 14.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 14
Supawan วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 09.53 น.
http://www.oknation.net/blog/supawan


สำหรับคนอ่านที่ฉาบฉวย ... ต้องทำยังไงคะ?

*+*+*

สวัสดีครับ คุณสุภาวัลย์

สำหรับคนอ่านที่ฉาบฉวย คงต้องมีการประกาศขอความ
ร่วมมือ เป็นระยะ ๆ ไปก่อน

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 14.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 11
khox วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 08.32 น.
http://www.oknation.net/blog/khox
เค-ฮ๊อคซ์ : "เช่น นั้น เอง"


ขอบคุณสำหรับสาระและเทคนิคการเขียนบล็อครับผม

*+*+*

สวัสดีครับ คุณkhox
ขอบคุณครับ ลองไปปรับใช้นะครับ

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 14.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

ความคิดเห็นที่ 11
khox วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 08.32 น.
http://www.oknation.net/blog/khox
เค-ฮ๊อคซ์ : "เช่น นั้น เอง"


ขอบคุณสำหรับสาระและเทคนิคการเขียนบล็อครับผม

*+*+*

สวัสดีครับ คุณkhox
ขอบคุณครับ ลองไปปรับใช้นะครับ

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 14.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 10
จ่าจินต์ วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 08.01 น.
http://www.oknation.net/blog/jawee
@..จ่าจินต์...ตำรวจบ้าบุญ..ความหวังของผู้ยากไร้[email protected]เร็ว ๆ นี้ครับ..


วันนี้มีเวลา..
เลยอ่านช้าๆๆ..
โหวตครับผม..
จ่าจะพยายามนำไปปรับ..
แต่เป็นตัวจ่าดีที่สุดแล..

*+*+*

สวัสดีครับ คุณดาบจินต์

ลองนำไปปรับใช้นะครับ และข้อสำคัญจะต้องเป็น
ตัวของตัวเอง จะดีที่สุด

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 14.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 9
soonthorn วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 07.47 น.
http://www.oknation.net/blog/soonthorn-filmkayab
Filmkayab ภาพงดงามที่สุด คือ ใจของเรา บ้านหลังที่ 2 The Happiness ความสุขภายในใจ บ้านหลังที่ 3 Imagine ยังไงก็ได้...


หวัดดี ครับ
เข้ามาอ่านไม่เคยผิดหวัง ได้มุมมองหลากหลาย

ผม ยึดถืออยู่อย่างหนึ่งเป็นข้อหลัก ต้องเขียนจากความจริงใจ ตั้งใจ ถึงแม้จะมีภาพเดียว คำไม่กี่คำ แต่มีเรื่องราว แรงดลใจ ต้องมี เนื้อหาไม่ต้มคนดู ข้อความต้องแก้ไข ถูกต้อง อ่านสบาย ตัวหนังสือน่าอ่าน ละเอียดรอบคอบ

ภาพที่เลือกผมเน้นมาก เลือกแล้วเลือกอีก แม้ว่าจะเป็นภาพอ้างอิงของบุคคลอื่น ให้พอดี พอเหมาะ ครับ

*+*+*

สวัสดีครับ คุณสุนทร

เป็นข้อยึดถือของคุณสุนทรที่ดีมาก ขอบคุณมากครับ
ที่ช่วยแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 13.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 8
ชมพู่แก้มแหม่ม วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 07.43 น.
http://www.oknation.net/blog/prisanasweetsong
" ที่นี่มีเพลง ที่นี่มีเพื่อน รักเพื่อนไม่ขาดเพลง รักเพลงไม่ขาดพื่อน " สโลแกนของครูชาลี อินทรวิจิตรสวัสดีค่ะ อาจารย์

ขอบคุณมากค่ะ สำหรับข้อมูลที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะ อาจารย์

เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ

ขอให้มีความสุขมากๆ นะคะ อาจารย์

*+*+*

สวัสดีครับ คุณชมพู่แก้มแหม่ม

ขอบคุณครับ ขอให้มีความสุขมาก ๆ เช่นเดียวกัน

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 13.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 7
สาวอิสานอินเตอร์ วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 07.37 น.
http://www.oknation.net/blog/spj
เฮียมนี้เป็นดั่งดวงดอกไม้ บานอยู่กลางดงฝนบ่ตกลงโฮย สิหล่นขุคาต้น


สวัสดีตอนเช้าค่ะอาจารย์

เรื่องที่หนูจะอัพต่อไปนี้ช่วยให้คำวิจารณ์ด้วยนะค่ะ แต่หนูเขียนจากความรู้สึกจริงๆค่ะ

หนูโหวต ให้นะค่ะ

*+*+*

สวัสดีครับ คุณสาวอิสานอินเตอร์

ขอบคุณมากครับ ที่กรุณาโหวตให้
ผมได้แสดงความคิดเห็นให้แล้วนะครับ

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 13.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 4
aree วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 07.24 น.
http://www.oknation.net/blog/areejang


อรุณสวัสดิ์คะอ.สุรศักดิ์
เป็นประโยชน์มากมายคะกับการเขียน ขอบคุณคะ

*+*+*

สวัสดีครับ คุณอารี

ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
สาวอิสานอินเตอร์ วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 11.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/spj
เฮียมนี้เป็นดั่งดวงดอกไม้     บานอยู่กลางดงฝนบ่ตกลงโฮย                     สิหล่นขุคาต้น

เป็นเช่นนั้นจริงค่ะอาจารย์

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
แม่หมี วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 10.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamaomme

ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ จะนำไปใช้ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
Supawan วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 09.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

สำหรับคนอ่านที่ฉาบฉวย ... ต้องทำยังไงคะ?

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
มะอึก วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 08.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/panakom

ความคิดเห็นที่ 3
สุรศักดิ์
.
.
ผมเข้ามาอ่านเรื่อย ๆ ครับ
แสดงตนบ้างไม่แสดงตนบ้าง...
อยู่ที่เวลาในขณะนั้นจะเอื้ออำนวยหรือไม่ครับอาจารย์
.

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 08.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ท่านอาจรับข้อมูลผ่านทาง multiply ได้อีกทางหนึ่ง

http://surasakc.multiply.com/

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
khox วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 08.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/khox
เค-ฮ๊อคซ์ : "เช่น นั้น เอง"

ขอบคุณสำหรับสาระและเทคนิคการเขียนบล็อครับผม


ความคิดเห็นที่ 10 (0)
จ่าจินต์ วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 08.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jawee
@..จ่าจินต์...ตำรวจบ้าบุญ..เล่ม 2...คลอดแล้วครับ..พิมพ์จำนวนจำกัด[email protected]

วันนี้มีเวลา..
เลยอ่านช้าๆๆ..
โหวตครับผม..
จ่าจะพยายามนำไปปรับ..
แต่เป็นตัวจ่าดีที่สุดแล..

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
soonthorn วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 07.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/soonthorn-filmkayab
    Life+Bright  ชีวิต...งดงามเสมอ  

หวัดดี ครับ
เข้ามาอ่านไม่เคยผิดหวัง ได้มุมมองหลากหลาย

ผมยึดถืออยู่อย่างหนึ่งเป็นข้อหลัก ต้องเขียนจากความจริงใจ ตั้งใจ ถึงแม้จะมีภาพเดียว คำไม่กี่คำ แต่มีเรื่องราว แรงดลใจ ต้องมี เนื้อหาไม่ต้มคนดู ข้อความต้องแก้ไข ถูกต้อง อ่านสบาย ตัวหนังสือน่าอ่าน ละเอียดรอบคอบ

ภาพที่เลือกผมเน้นมาก เลือกแล้วเลือกอีก แม้ว่าจะเป็นภาพอ้างอิงของบุคคลอื่น ให้พอดี พอเหมาะ ครับ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
ชมพู่แก้มแหม่ม วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 07.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/prisanasweetsong
" ที่นี่มีเพลง ที่นี่มีเพื่อน รักเพื่อนไม่ขาดเพลง รักเพลงไม่ขาดพื่อน "  สโลแกนของครูชาลี  อินทรวิจิตร ...บ้านหลังที่ 2 : http://www.oknation.net/blog/prisanasweetsong2


สวัสดีค่ะ อาจารย์

ขอบคุณมากค่ะ สำหรับข้อมูลที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะ อาจารย์

เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ

ขอให้มีความสุขมากๆ นะคะ อาจารย์

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
สาวอิสานอินเตอร์ วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 07.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/spj
เฮียมนี้เป็นดั่งดวงดอกไม้     บานอยู่กลางดงฝนบ่ตกลงโฮย                     สิหล่นขุคาต้น

สวัสดีตอนเช้าค่ะอาจารย์

เรื่องที่หนูจะอัพต่อไปนี้ช่วยให้คำวิจารณ์ด้วยนะค่ะ แต่หนูเขียนจากความรู้สึกจริงๆค่ะ

หนูโหวต ให้นะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 07.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ท่านอาจรับข้อมูลผ่านทาง facebook ได้อีกทางหนึ่ง

http://www.facebook.com/surasakc#/profile.php?id=619938565&ref=profile

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 07.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ท่านอาจรับข้อมูลผ่านทาง twitter ได้อีกทางหนึ่ง

http://www.twitter.com/surasakc

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
aree วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 07.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/areejang


อรุณสวัสดิ์คะอ.สุรศักดิ์
เป็นประโยชน์มากมายคะกับการเขียน ขอบคุณคะ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 07.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 1
มะอึก วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 07.09 น.
http://www.oknation.net/blog/panakom


1 โหวตไปเลยครับอาจารย์

*+*+*

สวัสดีครับ คุณมะอึก

ขอบพระคุณมากครับ ที่กรุณาแวะเข้ามาอ่านและ
โหวตให้ด้วย

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 07.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

สวัสดีครับทุกท่าน

การเขียนบทความนั้น เป็นทักษะหนึ่งที่สำคัญในการนำเสนอ
บทความ แบ่งออกเป็น ๒ แบบ ได้แก่ บทความทั่วไป และ
บทความทางวิชาการ

ผมขอนำเสนอ "เขียนบทความทั่วไปอย่างไร ให้ชวนอ่าน
...ไม่ฉาบฉวย หวือหวา" ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการเขียน
บล็อก ได้เป็นอย่างดี

ผู้เขียนยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกท่านครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
มะอึก วันที่ : 16/09/2010 เวลา : 07.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/panakom

1 โหวตไปเลยครับอาจารย์

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

ขอเชิญติดตาม บล็อกสุรศักดิ์ oknation

scan ที่นี่

View All
<< กันยายน 2010 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    [ Add to my favorite ] [ X ]


ท่านทราบบล็อกนี้จาก
OK Nation
0 คน
Google
0 คน
Facebook
0 คน
Twitter
1 คน
Multiply
0 คน
Wordpress
0 คน
อื่น ๆ
0 คน

  โหวต 1 คน