• สุรศักดิ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-09-23
  • จำนวนเรื่อง : 1301
  • จำนวนผู้ชม : 6958792
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2063 คน
บล็อกสุรศักดิ์ OK Nation
บล็อกความรู้ สู่ จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม โลกในอนาคต สุขภาพ และการพัฒนาตนเอง เพื่อรู้เท่าทันโลก
Permalink : http://www.oknation.net/blog/surasakc
วันพุธ ที่ 15 สิงหาคม 2555
Posted by สุรศักดิ์ , ผู้อ่าน : 7679 , 06:58:28 น.  
หมวด : สุขภาพความงาม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 8 คน มะอึก , กระเจี๊ยบ และอีก 6 คนโหวตเรื่องนี้

สุขภาพจิตดี  มีอะไรมาเป็นเกณฑ์วัด ... อยากทราบไหมครับ ??


ก่อนที่จะทราบว่า สุขภาพจิตดี มีอะไรมาเป็นเกณฑ์วัดนั้น   ควรจะทราบเสียก่อนว่า 
สุขภาพจิตดี คืออย่างไร 


สุขภาพจิตดี คืออย่างไร ?

แพทย์หญิงชุตินาถ ศักรินทร์กุล  ได้เขียนบทความเรื่อง "สุขภาพจิตดี เป็นอย่างไร" ไว้ในเว็บไซต์
ของมูลนิธิดำรงชัยธรรม  ว่า


สุขภาพจิตที่ดี คือ การมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม
ปรับใจให้มีความเข้มแข็งอดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ  ปรับอารมณ์ให้มั่นคง
ไม่หวั่นไหวหรือไร้อารมณ์จนเกินไป ซึ่งความสามารถเหล่านี้จะส่งผลให้เรามีดุลยภาพกับ
สิ่งแวดล้อมและสังคมที่เราอยู่ และทำให้การดำเนินชีวิตเต็มไปด้วยความสงบสุข โดยไม่จำเป็น
จะต้องปล่อยให้เป็นไปตามอำนาจของสิ่งแวดล้อมทุกอย่าง และไม่ใช่การเอาแต่ใจตัวเองหรือ
ไม่คำนึงถึงผู้อื่น


เกณฑ์วัดสุขภาพจิตดี

สำหรับเกณฑ์วัดสุขภาพจิตดีนั้น  แบ่งออกได้เป็น  3 เกณฑ์ด้วยกัน  ได้แก่  ความรู้สึกต่อตนเอง,  
ความรู้สึกต่อผู้อื่น  และความสามารถในการดำเนินชีวิต


ความรู้สึกต่อตนเอง

1. ไม่เกิดอารมณ์ต่าง ๆ รบกวนตนเองมากนัก เช่น โกรธ กลัว กังวล ฯลฯ 
2. สามารถควบคุมความผิดหวังได้                        
3. เข้าใจตนเองอย่างถูกต้อง เช่น ยอมรับข้อบกพร่องของตนเอง  
4. นับถือตนเอง ไม่ยอมให้ผู้อื่นมีอิทธิพลเหนือตนเอง มั่นใจในตนเอง   
5. สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้โดยรู้สาเหตุแห่งปัญหา


ความรู้สึกต่อผู้อื่น

1. ให้ความรักแก่คนอื่น และยอมรับพิจารณาความสนใจของคนอื่น     
2. คบหาสมาคมกับคนอื่น ๆ ได้       
3. ไว้วางใจคนอื่น ๆ ไม่หวาดระแวง   
4. ยอมรับนับถือความแตกต่างหลาย ๆ อย่างที่คนอื่นมี       
5. ไม่ผลักดันให้ผู้อื่นตามใจตนเอง และไม่ตามใจผู้อื่นจนเกินไป            
6. รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ และมีความรับผิดชอบต่อมนุษย์ทั่วไป


ความสามารถในการดำเนินชีวิต

1. สามารถแก้ไขปัญหาในชีวิตได้เป็นอย่างดี     
2. มีสิทธิและรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง    
3. รู้จักทำสภาพแวดล้อมให้ดีที่สุด ในกรณีจำเป็นก็ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี     
4. รู้จักวางแผนดำเนินชีวิต ไม่หวาดกลัวอนาคต   
5. ยอมรับประสบการณ์ และความคิดใหม่ ๆ     
6. ใช้ความสามารถของตนอย่างเต็มที่ ถ้าทำอะไรก็ทำอย่างเต็มความสามารถ และพึงพอใจ
    ต่อการกระทำนั้น          
7. วางเป้าหมายที่นำมาซึ่งความสำเร็จในชีวิตของตนเองได้


ลักษณะของผู้มีสุขภาพจิตดี

ตามหลักจิตวิทยาถือว่าผู้มีสุขภาพจิตดีจะมีลักษณะดังนี้

1. รู้จักเผชิญต่อความจริงของชีวิต ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบ
2. เป็นผู้มีอิสระ มีเหตุผลอันถูกต้องของตนเอง
3. สามารถให้ความรักผู้อื่นโดยทั่ว ๆ ไป
4. รู้จักไว้วางใจอย่างมีเหตุผลต่อผู้อื่น และรับฟังข้อวิจารณ์ที่เกี่ยวกับตนเองได้
5. มีการแสดงออกทางอารมณ์พอสมควร รู้จักโกรธ เกลียด และรู้จักยับยั้งความโกรธเกลียด
    ด้วยเหตุผล ไม่ปล่อยอารมณ์รุนแรง
6. มีความสามารถที่จะคิดถึงอนาคต โดยรู้จักพิจารณาอย่างรอบคอบ
7. รู้จักผ่อนคลายทางใจ ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และพักผ่อนอย่างเพียงพอ
8. รู้จักปรับปรุงตนเองให้เข้ากับงานได้ พยายามหาทางก้าวหน้าอยู่เสมอ
9. รู้จักเอ็นดูและอดทนต่อเด็ก ไม่รำคาญเสียงหัวเราะ และร้องไห้ของเด็ก
10. รู้จักปรับปรุงตนเองเกี่ยวกับเรื่องเพศ เข้าใจและไม่มีความผิดปกติทางเพศ
11. สามารถศึกษาและสร้างอารมณ์ต่าง ๆ ให้เจริญ เข้าใจและรู้จักควบคุมอารมณ์เพื่อความเจริญ
     แห่งตนได้

ผู้มีสุขภาพจิตดีจึงเป็น ผู้ที่ปรับตัวได้ดี (Well adjusted person) เป็นผู้รู้จักและเข้าใจผู้อื่นได้ดี
และสามารถเผชิญกับปัญหา และความจริงแห่งชีวิตได้ดี


ผู้ที่มีสุขภาพจิตไม่ดีก็คือ ผู้ที่ปรับตัวได้ไม่ดี (Mal-adjusted person) จะเป็นบุคคลที่มีลักษณะ
ตรงกันข้าม ไม่รู้จักและไม่เข้าใจตนเอง ไม่รู้จักและไม่เข้าใจผู้อื่น ตลอดจนไม่สามารถเผชิญปัญหา
และความจริงแห่งชีวิตได้ ทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข


***

ท่านผู้อ่านคงจะได้ทราบแล้วว่า  สุขภาพจิตดี คืออย่างไร   และมีอะไรมาเป็นเกณฑ์วัด
ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากของปัญหาสุขภาพ และไม่ควรมองว่า  เป็นเรื่องไม่สำคัญ ไม่ควรสนใจ 
 
อยากจะย้ำในตอนท้ายนี้ว่า  ผู้ที่จะมีสุขภาพจิตดีได้นั้น  จะต้องเป็นผู้่ที่มีความสามารถใน
การปรับตัวได้ดี  เป็นผู้รู้จักเข้าใจตนเองและผู้อื่นได้ดี  และสามารถเผชิญกับปัญหาและ
ความจริงแห่งชีวิตได้ดี นั่นเอง


*****
สุดท้าย  ผมมีวิดีโอเพื่อการผ่อนคลายมาฝาก เช่นเดียวกับเอ็นทรี่ก่อน
"Window Views with Ocean Waves" Relaxing Music and Sounds of Nature
จาก YouTube

*****
อ้างอิง :  ชุตินาถ ศักรินทร์กุล,แพทย์หญิง   สุขภาพจิตดี เป็นอย่างไร  กรุงเทพฯ :
            มูลนิธิดำรงชัยธรรม, ๒๕๕๔.
           
http://www.damrongchaitham.com/2011/coaching-read.php?id=35
            ขอขอบคุณ
ขอขอบคุณวิดีโอจาก YouTube

ภาพจากอินเทอร์เน็ต - ขอขอบคุณ
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 35 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 17/08/2012 เวลา : 09.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 33
เรือนข้าหลวง วันที่ : 16/08/2012 เวลา : 23.46 น.

ขอบคุณค่ะ

*****

สวัสดีครับ คุณ เรือนข้าหลวง

ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 34 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 17/08/2012 เวลา : 09.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 32
NN1234 วันที่ : 16/08/2012 เวลา : 22.37 น.

ผู้มีสุขภาพจิตดีจึงเป็น ผู้ที่ปรับตัวได้ดี (Well adjusted person)

คือ ผู้ที่มีเพื่อนมาก เป็นที่รักของเพื่อนๆ เช่น เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน เพื่อนเรียน ฯลฯ

วัดกันที่จำนวนเพื่อนที่คบหาสมาคม ก็ได้..มั้งครับ

*****

สวัสดีครับ คุณ NN1234

ผู้ที่มีเพื่อนมาก เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี ก็คงต้อง
เป็นผู้ที่ปรับตัวได้ดีเหมือนกัน ถ้าเอาแต่ใจตนเอง
เพื่อนฝูงก็คงหนีหมด และต้องมีสุขภาพจิตดีด้วย
ก็คงจะพอใช้วัดได้บ้างเหมือนกันครับ

ความคิดเห็นที่ 33 (0)
เรือนข้าหลวง วันที่ : 16/08/2012 เวลา : 23.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/banklangtung

ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 32 (0)
NN1234 วันที่ : 16/08/2012 เวลา : 22.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nn1234

ผู้มีสุขภาพจิตดีจึงเป็น ผู้ที่ปรับตัวได้ดี (Well adjusted person)

คือ ผู้ที่มีเพื่อนมาก เป็นที่รักของเพื่อนๆ เช่น เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน เพื่อนเรียน ฯลฯ

วัดกันที่จำนวนเพื่อนที่คบหาสมาคม ก็ได้..มั้งครับ

ความคิดเห็นที่ 31 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 16/08/2012 เวลา : 21.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 25
กระเจี๊ยบ วันที่ : 16/08/2012 เวลา : 20.39 น.

๒ โหวตสำหรับบทความดี ๆ ค่ะ

*****

สวัสดีครับ คุณกระเจี๊ยบ

ขอบคุณมากครับ ที่กรุณาโหวตให้

ความคิดเห็นที่ 30 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 16/08/2012 เวลา : 21.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 24
ลุงวอ วันที่ : 16/08/2012 เวลา : 16.45 น.


ขอบคุณครับ

*****

สวัสดีครับ คุณลุงวอ

ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 29 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 16/08/2012 เวลา : 21.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 23
BlueHill วันที่ : 16/08/2012 เวลา : 16.42 น.

ผมดีบ้าง ไม่ดีบ้างครับ
แต่ยังยิ้มสู้ปัญหาเสมอ

*****

สวัสดีครับ ท่าน บก. ชาลี

ดีมากครับ ที่ยิ้มสู้ปัญหาอยู่เสมอ
ปัญหามีไว้ให้แก้ ไม่ได้มีไว้ให้เครียด
ใช่ไหมครับ ??

ความคิดเห็นที่ 28 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 16/08/2012 เวลา : 21.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 22
ครูแดง วันที่ : 16/08/2012 เวลา : 07.25 น.


-ตรวจแล้วค่ะ...สุขภาพจิตอยู่ในระดับ"ดี"ค่ะ...

*****

สวัสดีครับ คุณครูแดง

ดีอยู่แล้วครับ ได้ปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำ

ความคิดเห็นที่ 27 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 16/08/2012 เวลา : 21.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 21
ชบาตานี วันที่ : 16/08/2012 เวลา : 06.26 น.


ดีจังเลยค่ะอาจารย์ จะได้ตรวสอบตัวเองซะบ้าง

*****

สวัสดีครับ คุณชบาตานี

ดีครับ ไว้ตรวจสอบตัวเองเป็นระยะๆ

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 16/08/2012 เวลา : 21.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 20
chailasalle วันที่ : 16/08/2012 เวลา : 00.05 น.

คลิปเยี่ยมมากครับเปิดแล้วจินตนาการไปไกลว่าไปเที่ยวทะเลแล้วคลายเครียดได้เยอะ

*****

สวัสดีครับ คุณ chailasalle

หากได้เปิดเต็มจอติดผนัง จะได้อรรถรสมากทีเดียว
และจินตนาการได้เต็มที่ครับ

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
กระเจี๊ยบ วันที่ : 16/08/2012 เวลา : 20.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/JinjokJiap
www.oknation.net/blog/QuatschBox (-: ............ :-)

๒ โหวตสำหรับบทความดี ๆ ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
ลุงวอ วันที่ : 16/08/2012 เวลา : 16.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/welder

ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
BlueHill วันที่ : 16/08/2012 เวลา : 16.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

ผมดีบ้าง ไม่ดีบ้างครับ
แต่ยังยิ้มสู้ปัญหาเสมอ

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
ครูแดง วันที่ : 16/08/2012 เวลา : 07.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krudang

-ตรวจแล้วค่ะ...สุขภาพจิตอยู่ในระดับ"ดี"ค่ะ...

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
ชบาตานี วันที่ : 16/08/2012 เวลา : 06.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chabatani

ดีจังเลยค่ะอาจารย์ จะได้ตรวสอบตัวเองซะบ้าง

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
chailasalle วันที่ : 16/08/2012 เวลา : 00.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chailasalle

คลิปเยี่ยมมากครับเปิดแล้วจินตนาการไปไกลว่าไปเที่ยวทะเลแล้วคลายเครียดได้เยอะ

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 15/08/2012 เวลา : 21.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 18
ครูจอมบ้านดง วันที่ : 15/08/2012 เวลา : 15.49 น.


เป็นการตรวจสอบตนเองได้ดี เป็นแนวปฎิบัติ ได้ความรู้มากๆครับ ถือว่าเป็นวิทยาทาน

*****

สวัสดีครับ คุณครูจอมบ้านดง

ดีครับ ไว้เป็นแนวปฏิบัติในการตรวจสอบตนเอง

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
ครูจอมบ้านดง วันที่ : 15/08/2012 เวลา : 15.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/esanbanhow

เป็นการตรวจสอบตนเองได้ดี เป็นแนวปฎิบัติ ได้ความรู้มากๆครับ ถือว่าเป็นวิทยาทาน

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 15/08/2012 เวลา : 11.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 9
hayyana วันที่ : 15/08/2012 เวลา : 09.12 น.


อื่ม..สุขภาพจิตดีชอบกินไอติมครับ

*****

สวัสดีครับ คุณ hayyana

ทานมากๆ ระวัง Metabolic Syndrome นะครับ

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 15/08/2012 เวลา : 11.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 10
ลำชานบ้านบู วันที่ : 15/08/2012 เวลา : 10.37 น.


สวัสดีครับ
รู้สึกตัวเองว่าสุขภาพจิตไม่ค่อยดีในหลายๆ เรื่อง
ขอบคุณครับ

*****

สวัสดีครับ คุณลำชานบ้านบู

ค่อยๆ ปรับตัวเองครับ

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 15/08/2012 เวลา : 11.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 8
มือใหม่ วันที่ : 15/08/2012 เวลา : 09.09 น.

ขอบคุณค่ะ โหวต เลยค่ะ เอนทรี่นี้

*****

สวัสดีครับ คุณมือใหม่

ขอบคุณมากครับ ที่กรุณาโหวตให้
ขอเชิญอ่านย้อนหลังและติดตามต่อนะครับ

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 15/08/2012 เวลา : 11.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 6
toondee วันที่ : 15/08/2012 เวลา : 08.09 น.

อาจารย์ค่ะ คนที่มีสุขภาพจิตดี ถือว่ามีชัยในชีวิตแล้วค่ะ

*****

สวัสดีครับ คุณทุนดี

จริงครับ คนที่มีสุขภาพจิตดี ถือว่ามีชัยในชีวิตแล้ว
จะทำอะไรก็ดีไปหมดครับ

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 15/08/2012 เวลา : 11.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 5
ชินเดช วันที่ : 15/08/2012 เวลา : 07.37 น.


ดีมากเลยครับ..ขอบคุณที่เสาะค้นให้พวกเราได้รู้ด้วยครับ..โหวตให้ครับ..

*****

สวัสดีครับ คุณชินเดช

เอาไว้เป็นเกณฑ์วัดในเบื้องต้น
และขอบคุณที่กรุณาโหวตให้ครับ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 15/08/2012 เวลา : 11.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 4
market วันที่ : 15/08/2012 เวลา : 07.34 น.

สวัสดีค่ะอาจารย์
อ่านทั้งหมดแล้ว ให้คะแนนตัวเอง 95 เต็มร้อยเลยค่ะ แบบนี้ต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์เพื่อนฝูงและสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ทำให้สามารถประคองสุขภาพจิตตัวเองมาได้ดีขนาดนี้ค่ะ

*****

สวัสดีครับ คุณ market

ยินดีด้วยครับ

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 15/08/2012 เวลา : 10.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]


ความคิดเห็นที่ 2
คนปทุมรักสุขภาพและครอบครัว วันที่ : 15/08/2012 เวลา : 07.15 น.

เข้ามาอ่านเกณฑ์ 3 เกณฑ์ของตนที่มีสุขภาพจิตดี ประกอบด้วย ความรู้สึกต่อตนเอง ความรู้สึกต่อผู้อื่น และความสามารถในการดำเนินชีวิต

อ่านแล้วคิดว่า ผมน่าจะผ่านเกณฑ์ได้ไม่ยากนะครับคุณลุงสุรศักดิ์

*****

สวัสดีครับ คุณคนปทุมฯ

ผ่านอยู่แล้วครับ สบายมาก

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
ลำชานบ้านบู วันที่ : 15/08/2012 เวลา : 10.37 น.

สวัสดีครับ
รู้สึกตัวเองว่าสุขภาพจิตไม่ค่อยดีในหลายๆ เรื่อง
ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
hayyana วันที่ : 15/08/2012 เวลา : 09.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/hayyana
You are what you is  !   

อื่ม..สุขภาพจิตดีชอบกินไอติมครับ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
มือใหม่ วันที่ : 15/08/2012 เวลา : 09.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Thanapornk

ขอบคุณค่ะ โหวต เลยค่ะ เอนทรี่นี้

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
toondee วันที่ : 15/08/2012 เวลา : 08.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/toondee
เกษียณแล้ว ไปไหน

อาจารย์ค่ะ คนที่มีสุขภาพจิตดี ถือว่ามีชัยในชีวิตแล้วค่ะ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
toondee วันที่ : 15/08/2012 เวลา : 08.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/toondee
เกษียณแล้ว ไปไหน

อาจารย์ค่ะ คนที่มีสุขภาพจิตดี ถือว่ามีชัยในชีวิตแล้วค่ะ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ชินเดช วันที่ : 15/08/2012 เวลา : 07.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chindej

ดีมากเลยครับ..ขอบคุณที่เสาะค้นให้พวกเราได้รู้ด้วยครับ..โหวตให้ครับ..

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
market วันที่ : 15/08/2012 เวลา : 07.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/market

สวัสดีค่ะอาจารย์
อ่านทั้งหมดแล้ว ให้คะแนนตัวเอง 95 เต็มร้อยเลยค่ะ แบบนี้ต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์เพื่อนฝูงและสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ทำให้สามารถประคองสุขภาพจิตตัวเองมาได้ดีขนาดนี้ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 15/08/2012 เวลา : 07.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

*** ชมวิดีโอ กรุณาคลิกที่มุมขวาล่างของวิดีโอ
เพื่อชมภาพได้เต็มจอคอมพิวเตอร์ (Full Screen)
และเปิดเสียงให้ดังพอสมควร จะได้อรรถรสในการชม
มากกว่าครับ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
คนปทุมรักสุขภาพและครอบครัว วันที่ : 15/08/2012 เวลา : 07.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jarinasa

เข้ามาอ่านเกณฑ์ 3 เกณฑ์ของตนที่มีสุขภาพจิตดี ประกอบด้วย ความรู้สึกต่อตนเอง ความรู้สึกต่อผู้อื่น และความสามารถในการดำเนินชีวิต

อ่านแล้วคิดว่า ผมน่าจะผ่านเกณฑ์ได้ไม่ยากนะครับคุณลุงสุรศักดิ์

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 15/08/2012 เวลา : 07.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

สวัสดีครับทุกท่าน

วันนี้ ผมมีเรื่องที่น่าสนใจมากเรื่องหนึ่งในชุดสุขภาพ
ที่มานำเสนอ นั่นคือ

เรื่อง "สุขภาพจิตดี มีอะไรมาเป็นเกณฑ์วัด ... อยาก
ทราบไหมครับ ??"

ถ้าอยากทราบ ขอเชิญติดตามได้แล้วครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

ขอเชิญติดตาม บล็อกสุรศักดิ์ oknation

scan ที่นี่

View All
<< สิงหาคม 2012 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  [ Add to my favorite ] [ X ]


ท่านทราบบล็อกนี้จาก
OK Nation
0 คน
Google
0 คน
Facebook
0 คน
Twitter
1 คน
Multiply
0 คน
Wordpress
0 คน
อื่น ๆ
0 คน

  โหวต 1 คน