• สุรศักดิ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-09-23
  • จำนวนเรื่อง : 1301
  • จำนวนผู้ชม : 6891807
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2063 คน
บล็อกสุรศักดิ์ OK Nation
บล็อกความรู้ สู่ จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม โลกในอนาคต สุขภาพ และการพัฒนาตนเอง เพื่อรู้เท่าทันโลก
Permalink : http://www.oknation.net/blog/surasakc
วันอาทิตย์ ที่ 20 กันยายน 2563
Posted by สุรศักดิ์ , ผู้อ่าน : 1117 , 13:05:38 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน opads , สำรวจฟ้า และอีก 1 คนโหวตเรื่องนี้

ไม่น่าเชื่อ...ตำนานพระกรรมฐานพระราหุล สืบทอดมาจนถึง
ปัจจุบันได้!!

 

(พระรูปเหมือน พระราหุลเถรเจ้า)

 

ตำนานพระกรรมฐานของพระราหุลเถรเจ้า ถือว่าเป็น
องค์ต้นพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ ถือได้เป็นสมบัติ
อันล้ำค่าในพระพุทธศาสนา

 

พระอริยสงฆ์ผู้สืบทอดพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ
ต่อมา คือ

พระโกลิกเถรเจ้า พระมัลลิกเถรเจ้า พระโมคคัลลีบุตรเถรเจ้า
พระโสณเถรเจ้า พระอุตรเถรเจ้า แห่งดินแดนชมพูทวีป

 

และพระราชสามีรามมหาเถรเจ้า (เพชร) ยุคทวาราวดี
พระญาณสุวรรณมหาเถรเจ้า (สิงห์) ยุคสุโขทัย
พระพนรัต (รอด) ยุคกรุงศรีอยุธยา และสมเด็จพระสังฆราช
(สุก ไก่เถื่อน) ยุคกรุงรัตนโกสินทร์ แห่งดินแดนสุวรรณภูมิ

 

(พระรูปเหมือน สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร
มหาเถร (สุก ไก่เถื่อน))

 

สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถร (สุก ไก่เถื่อน) ซึ่ง
ถือตามคติที่อรหันต์พุทธสาวก ได้วางหลักพระธรรมวินัย
และธรรมปฏิบัติเป็นแบบแผนไว้ เมื่อครั้งปฐมสังคายนา
และนับถือแพร่หลายมาในประเทศไทย พม่า ลังกา ลาว
กัมพูชา และญวนตอนใต้

 


วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร (พลับ) กรุงเทพฯ 

(โดยพระครูสิทธิสังวร (วีระ ฐานวีโร) คณะ 5 วัดราชสิทธาราม เรียบเรียง)

ได้จัดพิมพ์หนังสือ "ตำนานการสืบทอดพระกรรมฐานมัชฌิมา 

แบบลำดับ ของ พระราหุลเถรเจ้า" เผยแพร่เพื่อรำลึกถึง

พระเกียรติคุณ และสนองพระประสงค์ในการสืบทอด

พระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ ของสมเด็จพระสังฆราช

(สุก ไก่เถื่อน) ได้จัดพิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2548

และพิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2552 ...

 

ผู้เขียนบล็อกมีความเห็นว่า ท่านพระครูฯ ผู้เรียบเรียงได้เรียบเรียง
ไว้ได้เป็นอย่างดีมาก มีความละเอียดในการระบุผู้สืบทอดแต่ละ
ยุคแต่ละสมัยโดยมิได้ขาดตอนในสมัยใดแต่ประการใด ซึ่งต้อง
ใช้ความอุตสาหะพากเพียรค้นคว้าในเรื่องราวประวัติศาสตร์
พุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งจริงจัง

 

นับได้ว่า ตำนานการสืบทอดฯ เล่มนี้ จะเป็นสมบัติอันล้ำค่า
ชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่งในทางพระพุทธศาสนา สืบทอดต่อไปใน
ภายภาคหน้าในอนาคต สมควรได้รับความชื่นชมเชิดชูยกย่อง
เป็นอย่างยิ่ง

 

และเพื่อประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนผู้สนใจที่ใคร่อยากทราบ
ประวัติการสืบทอดมีความเป็นมาอย่างไร ตั้งแต่พระราหุลเถรเจ้า
การสืบทอดยุคพุทธกาล การสืบทอดหลังยุคพุทธกาล (ครั้ง
ทำสังคายนา) จนถึงยุคสุวรรณภูมิ ยุคทวาราวดี จนถึงประเทศ
สยาม (ประเทศไทย) ยุคสุโขทัย ยุคศรีอโยธยา ยุคอาณาจักร
กรุงศรีอยุธยา ยุคธนบุรี ยุครัตนโกสินทร์ จนถึงสมเด็จ
พระสังฆราช ญาณสังวรเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน) และจนถึงปัจจุบัน
ซึ่งน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งท่านพระครูผู้เรียบเรียงได้ระบุไว้
อย่างละเอียดมาก โดยปกติไม่น่าจะทราบได้ถึงเพียงนี้


ในเอ็นทรี่นี้ ใคร่ขออนุญาตนำบทความเฉพาะ "คำกล่าวของ
ราหุลเถระเจ้า" และ "ลำดับการปฏิบัติพระกรรมฐานมัชฌิมา
แบบลำดับ" จากหนังสือเล่มนี้ คัดมาลงไว้เล็กน้อยพอสังเขป
เท่านั้น

 

ท่านพุทธศาสนิกชนผู้สนใจในรายละเอียด กรุณาติดต่อ
วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร (พลับ) โดยตรง

 


คำกล่าวของราหุลเถรเจ้า

ผู้คนทั้งหลายรู้จักเราว่า พระราหุลผู้เจริญ มีความบริบูรณ์ด้วย
คุณสมบัติ ๒ ประการคือ ชาติสมบัติ ๑ ปฏิบัติสมบัติ ๑ เราเป็น
พระโอรสของพระพุทธเจ้า แลของท่านผู้มีปัญญาเห็นธรรม
ทั้งหลาย เพราะอาสวะกิเลศของเราสิ้นไป และการเกิดในภพ
ใหม่ของเราไม่มีอีกต่อไป เราเป็นพระอรหันต์ เป็นพระขิเณย
บุคคล เป็นผู้มีวิชชา ๓ เป็นผู้เห็นอมตะธรรม คือธรรมที่ไม่ตาย
สัตว์ทั้งหลายเป็นเหมือนคนตาบอด เพราะเป็นผู้ไม่เห็นโทษ
ในกามคุณ ถูกข่ายคือตัณหาปกคลุมใจแล้ว ถูกหลังคา คือ
ตัณหาความอยาก ปกปิดแล้วถูกกิเลศมาร ผูกแล้วด้วยเครื่อง
ผูก คือความประมาท เหมือนปลาติดในแห เราถอนกามราคะนั้น
ขึ้นได้แล้ว ตัดเครื่องผูกของมาร คือสังโยชน์ได้แล้ว ถอน
ตัณหาคือความอยาก พร้อมทั้งราก คืออนุสัยขึ้นแล้ว เป็นผู้มี
ความเยือกเย็นดับแล (มาใน เถรคาถา พระสุตันตปิฏก
ขุททกะนิกาย เถรคาถา)

 


ลำดับการปฏิบัติพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ

๑. ตั้้งสมาธิ ต้องเริ่มศึกษาจาก ราก เง่า เค้ามูล ของพระกรรมฐาน
ซึ่งเป็นพระกรรมฐานที่มีความต่อเนื่องของจิต ค่อยเป็น ค่อยไป
เป็นขั้น เป็นตอน คือพระปีติ ๕ ประการ พระยุคลธรรม ๖ ประการ
พระสุขสมาธิ ๒ ประการ ท่านให้กำหนดจิตที่ใต้นาภี ๒ นิ้วมือ
(วิธีศึกษา พระปีติ ๕ พระยุคล ๖ พระสุขสมาธิ ยังมีรายละเอียด
อีกมาก)

อธิบายว่า เมื่อมีปีติเกิด เต็มที่ถึงที่สุด จะเกิดความสงบ คือ
ปัสสัทธิ เมื่อมีความสงบถึงที่สุด ก็เกิดมี สุข มีสุขถึงที่สุดแล้ว
จิตตั้งมั่น เป็นอุปจารสมาธิ และอัปปนาสมาธิ เป็นสัมมาสมาธิ
ที่สมบูรณ์

๒. ศึกษาเจริญภาวนารูปกรรมฐาน เพื่อขยายสมาธิจิตให้ประณีต
ยิ่งขึ้น ไปถึงอัปปนาสมาธิ ศึกษาตามลำดับขั้น ดังนี้ ด้วยการ
เจริญอานาปานสติจุฝ่ายสมถะ ตั้งจุดสัมผัสเก้าจุด เจริญกาย
คะตาสติ หรืออาการสามสิบสอง เจริญกสินสิบประการ เจริญ
อสุภกรรมฐานสสิบประการ รูปกรรมฐานสอบนิมิต พระกรรมฐาน
อานาปานสติ กายคตาสติ กสิณสิบประการ อสุภะสิบประการ
เป็นพระกรรมฐาน ต่อเนื่องใน กายานุปัฎสนาสติปัฏฐาน

๓. เนื่องจากภาวนาอสุภกรรมฐานสำเร็จแล้ว สภาวจิตมีวิตก
เป็นกำลังมาก ท่านจึงให้เจริญรูปฌาน โดยอสุภกรรมฐานจะ
สำเร็จได้แค่ปฐมฌาน นอกนั้น ฝึกตามองค์ฌาน ท่านให้ฝึก
เอาซึ่งฌานปัญจกนัย เป็นฌานที่ใช้สำหรับฝึกบุคคลที่ยังไม่
เคยได้ฌาน และไม่ชำนาญองค์ฌาน เมื่อชำนาญแล้ว จึง
เปลี่ยนมาเป็นฌานจตุกะนัย ต่อไป สำหรับนำไปเป็นบาทฐาน
ของวิปัสสนา

๔. ศึกษาอรูปกรรมฐาน คือเจริญนุสสติเจ็ด มีธัมมานุสสติ
สังฆานุสสติ สีลานุสสติ จาคานุสสติ เทวตานุสสติ มรณะสติ
อุปสมานุสสติ ต่อด้วยพรหมวิหาร ๔ ประการ คือ เมตตา
กรุณา มุทิตา อุเบกขา เจริญอาหาร-เรปฏิกูลสัญญา จตุธาตุ
ววัฏฐาน เจริญอรูปฌาน ๔ ในอรูปกรรมฐานนี้ สอบอารมณ์
หรือแจ้งสภาวะธรรม หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ห้องวิปัสสนา

๕. จบแล้ว ให้ทำฌานปัญจกนัย ให้เป็นฌานจตุกะนัย แล้วต่อ
ด้วยอรูปฌานสี่ เพื่อเตรียมเป็นบาทฐานของวิปัสสนาต่อไป

 


เจริญห้องวิปัสสนา

๖. ขึ้นวิสุทธิ ๗ ประการ
๗. ขึ้นห้องพระไตรลักษณะญาณ ๓ ประการ
๘. ขึ้นห้องอนุวิปัสสนาญาณ ๓ ประการ
๙. เจริญวิปัสสนาญาณ ๑๐ ประการ
๑๐. ขึ้นวิโมกข์ ๓ ประการ
๑๑. ขึ้นอนุวิปัสสนาวิโมกข์ ๓ ประการ
๑๒. ขึ้นพระโพธิปักขิยะธรรม ๓๗ ประการ
๑๓. ขุึ้นสังโยชน์ ๑๐ ประการ
๑๔. ขึ้นออกบัวบานพรหมวิหาร หรือเมตดาเจโตวิมุตติ

จบสมถะ-วิปัสสนากรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ บริบูรณ์

 

 

สมถะ-วิปัสสนากรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับนี้ ยังมีรายละเอียด
อีกมาก อยู่กับพระอาจารย์ผู้บอกพระกรรมฐาน เป็นแบบหนึ่ง
ที่ศึกษามาแต่พุทธกาล มาจนถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลา ๒๕๔๐
ปีเศษแล้ว มีผู้สืบทอดโดยไม่ขาดสาย ในอดีตและปัจจุบัน มีผู้
ศึกษาภาคปฏิบัติจบมามากต่อมากแล้วนับมิถ้วน เป็น
พระกรรมฐานแบบเดียว ที่ยังมีผู้สืบทอดอยู่ หลังพุทธกาลล่วง
แล้วได้ ๒๑๖ ก่อนสังคายนาครั้งที่ ๓ เหลือพระกรรมฐานมัชฌิมา
ทางสายกลาง แบบลำดับเท่านั้น นำสืบมาถึงดินแดนสุวรรณภูมิ
โดยพระโสณเถรเจ้า และพระอุดรเถรเจ้า

 

 

***
ที่มาและภาพประกอบ :
หนังสือ "ตำนานการสืบทอดพระกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ
ของพระราหุลเถรเจ้า"
วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร (พลับ)
พระครูสิทธิสังวร (วีระ ฐานวีโร) เรียบเรียง
ขอขอบพระคุณ
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 26/09/2020 เวลา : 22.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

สวัสดีครับ คุณสำรวจฟ้า

ผมขอยกตัวอย่างสักเล็กน้อย เฉพาะยุคศรีทวารวดี
โดยย่อ (โดยไม่ได้คัดรายละเอียด)

พระอริยะสงฆ์ผู้สืบทอดพระกรรมฐานมัชฌิมา
แบบลำดับ ยุคศรีทวารวดี มี ๕๓ องค์ด้วยกัน
ได้แก่

๑. พระญาณสุวรรณมหาเถรเจ้า มีพระนามเดิมว่า "ใจ"
สถิตวัดศรีสุวรรณ เมืองศรีทวารวดี (อู่ทอง)
๒. พระญาณวิมุตติสุวรรณมหาเถรเจ้า มีพระนามเดิมว่า "ไข"
สถิตวัดศรีสุวรรณ เมืองศรีทวารวดี
๓. พระญาณวิมุตติสุวรรณมหาเถรเจ้า มีพระนามเดิมว่า "แสง"
สถิตวัดศรีสุวรรณ เมืองศรีทวารวดี (อู่ทอง)
๔. พระญาณวิมุตติสุวรรณมหาเถรเจ้า มีพระนามเดิมว่า "ชัย"
สถิตวัดศรีสุวรรณ เมืองศรีทวารวดี
๕. พระญาณวิมุตติสุวรรณมหาเถรเจ้า มีพระนามเดิมว่า "โต"
สถิตวัดศรีสุวรรณ เมืองศรีทวารวดี
๖. พระญาณวิมุตติสุวรรณมหาเถรเจ้า มีพระนามเดิมว่า "จริง"
สถิตวัดศรีสุวรรณ เมืองศรีทวารวดี
๗. พระญาณวิมุตติสุวรรณมหาเถรเจ้า มีพระนามเดิมว่า "พ่วง"
สถิตวัดศรีสุวรรณ เมืองศรีทวารวดี
ฯลฯ

วัดที่สร้างในสมัยทวารวดี ได้แก่
วัดแสนท้าวโคตร, วัดพญาราม, วัดสุวรรณาราม เมืองอโยธยา (อู่ทอง)
แคว้นศรีทวารวดี, วัดศรีสุวรรณ

ต่อจากยุคศรีทวารวดี สู่ยุคสุโขทัย

ฯลฯ

ความคิดเห็นที่ 2 สุรศักดิ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
สำรวจฟ้า วันที่ : 21/09/2020 เวลา : 11.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/PeeThong

ประเทศไทยมีพระนักปฎิบัติที่เก่งๆมากมายสามารถสืบท ดมาำด้ตั้งแต่สมัยทราเวดีจนถึงรัตนโกสินทร์

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 20/09/2020 เวลา : 13.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

สวัสดีครับทุกท่าน

เอ็นทรี่นี้ ใคร่ขอนำเสนอเรื่อง "ไม่น่าเชื่อ...ตำนานพระกรรมฐาน
พระราหุล สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันได้!!"

ตำนานพระกรรมฐานของพระราหุลเถรเจ้า ถือว่าเป็น
องค์ต้นพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ ถือได้เป็นสมบัติ
อันล้ำค่าในพระพุทธศาสนา

ขอเชิญท่านที่สนใจได้อ่านเอ็นทรี่นี้ ได้แล้วครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

ขอเชิญติดตาม บล็อกสุรศักดิ์ oknation

scan ที่นี่

View All
<< กันยายน 2020 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      [ Add to my favorite ] [ X ]


ท่านทราบบล็อกนี้จาก
OK Nation
0 คน
Google
0 คน
Facebook
0 คน
Twitter
1 คน
Multiply
0 คน
Wordpress
0 คน
อื่น ๆ
0 คน

  โหวต 1 คน