*/
 • suthepphutai
 • ranking : สมาชิกทั่วไป
 • email : [email protected]
 • วันที่สร้าง : 2012-04-30
 • จำนวนเรื่อง : 83
 • จำนวนผู้ชม : 136505
 • จำนวนผู้โหวต : 46
 • ส่ง msg :
 • โหวต 46 คน
วันพฤหัสบดี ที่ 19 มิถุนายน 2557
Posted by suthepphutai , ผู้อ่าน : 3206 , 20:33:34 น.  
หมวด : ท่องเที่ยว

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน BlueHill โหวตเรื่องนี้สมาคมผู้ไท โดย อ.สุเทพ ไชยขันธุ์  อ.นุกูล แก่นจันทร์ ร่วมกับ VC Holiday ขอเสนอโปรแกรมทัวร์เวียดนาม5วัน4คืนนำเที่ยวเมืองธรรมชาติ เยือนดินแดน หลังคาแห่งอินโดจีน สถานที่ตากอากาศของชาวฝรั่งเศส สมัยมาปกครองประเทศเวียดนาม ชมบรรยากาศของ เมืองซาปา และเที่ยวชมเมืองที่เต็มไปด้วยร่องรอยแห่งการสู้รบ ประทับใจกับทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน ที่พักระดับมาตรฐานและบริการอาหารเลิศรส

พิเศษ ในช่วงที่ได้ชื่อว่า ซาปาสวยที่สุด เหมาะสำหรับการถ่ายภาพธรรมชาติที่สุด (กำลังเก็บเกี่ยวข้าว)

 

 

วันแรก วันที่ 6 ก.ย. : กรุงเทพฯ - ฮานอย กรุงเทพฯ –ทะเลสาบคืนดาบ –ลาวไก

15.10น ถึง สนามบินนอยไบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก กรุงฮานอย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ (ทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม Ho Hoan Kiem) ทะเลสาบที่มีทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดใจกลาง

กรุงฮานอย ชม วัดเนินหยก (วัดหง็อกเซิน Ngoc Son) วัดที่สร้างอุทิศให้เต่าอยู่บนเกาะเล็กๆในทะเลสาปคืนดาบ ข้า มจากฝั่งไปยังวัดโดยข้าม สะพานเทฮุกหรือสะพานแสงอาทิตย์ มีสีแดงสดใสถือเป็นเอ กลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย จากนั้นนำท่านชม การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ซึ่งแสดงถึงเรื่องราววิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามและคติคำสอนที่แฝงอยู่ในการแสดง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์

18.00น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)

หลังอาหารนำท่านทำกิจธุระส่วนตัวและอาบน้ำชำระร่างกายเพื่อเตรียม ตัวเดินทาง (1ห้องต่อ2ท่าน)....

นำท่านไปยังสถานีรถไฟกรุงฮานอยเพื่อเดินทางสู่ จังหวัดลาวไก

21.00น ออกเดินทางสู่ ซาปา โดยรถไฟตู้นอนปรับอากาศ (ตู้ละ 4 คน มี 4 เตียง บน-ล่าง) พักผ่อนบนรถไฟ

  

 

 

ถนนสายมุ่งสู่ซาปา


วันที่สอง วันที 7
ก.ย.: ซาปา – ตลาดบั๊คห่า – ตลาดเมืองซาปา

 

05.30น ถึง สถานนีรถไฟเมืองลาวไก จากนั้นออกเดินทางโดยรถปรับอากาศสู่ เมืองซาปา ด้วยระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร เมืองซาปาตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1,650 เมตร ซึ่งเป็นเมืองตากอากาศของฝรั่งเศษในสมัยที่ฝรั่งเศษมาปกครองเวียดนาม

07.00น อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)

จากนั้นออกเดินทางโดยรถปรับอากาศสู่ ตลาดบัคฮา (Bac Ha Market) เป็นตลาดแห่งความรัก ของชนเผ่าเย้า อยู่ห่างจากซาปา 11 กิโลเมตร ตลาดเปิดเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 06.30-17.00 น. ชม ฮวงอาเตียง หรือตำหนักแม้ว(เป็นตำหนักของประมุขแม้ว) ซึ่งสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.1914 เสร็จสมบูรณ์ปี ค.ศ.1921 ใช้ก่อสร้างทั้งหมด 7 ปี ปัจจุบันยังอนุรักษ์ไว้เพื่อแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้  ชมวิถีชีวิตชาวเขาที่แต่งกายท้องถิ่นที่ดูมีสีสันสดใสหลากหลายเผ่าและหลากหลายสี เติมแต่งสีสันให้เหมือนดังสวรรค์บนดิน ที่มาซื้อขาย ณตลาดนัดแห่งนี้ อาทิ ค้าม้า วัว ควาย หมู หมา ปลา ไก เปิด ผัก ยาเส้น ผ้าทอ กระเป๋า ย่ามสะพาย และท่านจะพบเห็นชาวเขารับจ้างด้วยการขนของที่มีรถเทียมม้า วัว ควาย เป็นพาหนะ ซึ่งเป็นภาพที่หาชมได้ยากยิ่ง

12.00น  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่3)

15.00น  นำท่านเที่ยวบรรยากาศยามเย็นของเมืองซาปา ชม โบสถ์เก่าแก่ กลางเมืองซาปา นำท่านเที่ยวชม ตลาดเมืองซาปา ชมสินค้าท้องถิ่นและชมบรรดาเหล่าชาวเขาได้เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ ด้วยเครื่องแต่งกายประจำเผ่าต่างๆ

18.00น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่4)

19.00น นำท่านเข้าสู่ที่พัก Sunny Mountain HOTEL หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

 

ตัวเมืองซาปา มุมมองจากโรงแรมที่พัก

 

วันที่สาม วันที่ 8 ก.ย.: ซาปา – ภูเขาฮามรอง  – หมู่บ้านต่าฟาน

07.00น รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 5)

หลังอาหารเช้า นำท่านขึ้นสู่จุดชมวิว ภูเขาฮามลอง หรือ ภูเขามังกร ชมทัศนียภาพของเมืองซาปารอบด้านรายล้อมไปด้วยเทือกเขาที่ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน และจะมียอดเขาที่สูงโดดเด่นที่สุดในบรรดายอดอื่นๆคือ ฟานซีปัน (Fansipan) ของเทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซิน นี้ นับว่าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบอินโดจีน สูงถึง 3,143 เมตร

12.00น รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่6)

13.00น หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านต่าฟาน (Ta Van Village) ป็นหมู่บ้านของช าวเขาหลายเผ่ามาอยู่รวมกัน ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านและชมทัศนียภาพนาขั้นบันไดที่ซึ่งมีเทือกเขาฟานสีปันเป็นฉากหลัง มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆ

18.00น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่7)

หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม ตลาดเมืองซาปา ชมสินค้าท้องถิ่นและชมบรรดาเหล่าชาวเขาได้เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ ด้วยเครื่องแต่งกายประจำเผ่าต่างๆ

19.00น นำท่านเข้าสู่ที่พัก Mountain Sunny HOTEL หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

 

 

 
วันที่สี่วันที่ 9
ก.ย. : ซาปา หมู่บ้านกัตกัต น้ำตกซิลเวอร์ ตลาดก๊อกเหลียว ฮานอย

 

07.00น รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 8)

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกัตกัต (Cat Cat Village) เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของชาวเผ่าม้งซึ่งอพยพมาจากประเทศจีน มีเครื่องแต่งกายที่นิยมโทนสีน้ำเงินเข้มหรือดำ ที่นี่มีวิวทิวทัศน์ของนาขั้นบันไดที่สวยงาม ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้ จากนั้นนำท่านสู่ น้าตกซิลเวอร์ (Silver Waterfall) เป็นน้ำตกที่มี ความสวยงาม และสามารถมอ งเห็นได้อย่างชัดเจนตั้งแต่ระยะไกล มีความสูงประมาณ 100 เมตร มีหลายระดับชั้น สายน้ำไหลลัดเลาะตามหน้าผาลงมาอย่างสวยงาม ท่านสามารถเดินชมความสวยงามของน้ำตกตามชั้นต่างๆ เพื่อเก็บภาพความประทับใจ พร้อมภาพที่ระลึกบริเวณสะพานชมวิว

12.00น  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่9)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลาวไก นำท่านช้อปปิ้งซื้อสินค้ากันตามสบายที่ตลาดก๊อกเหลียว ชายแดน จีน – เวียดนาม

18.30 น.บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 10) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟลาวไก

21.00 น.ออกเดินทางสู่ ฮานอย โดยรถไฟตู้นอนปรับอากาศ (ตู้ละ 4 คน มี 4 เตียง บน-ล่าง) พักผ่อนบนรถไฟ

 

 

 

 
 


วันที่ห้า วันที่ 10
ก.ย. : ฮานอย –จัตุรัสบาดิงห์– กรุงเทพฯ

05.30น  เดินทางถึงสถานีรถไฟกรุงฮานอย

06.00น  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม(มื้อที11)และเดินทางโดยรถปรับอากาศเข้าสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนามที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้เขียวขจีอายุกว่าร้อยปีเมืองหลวงของประเทศเวียดนามที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้เขียวขจีอายุกว่าร้อยปี นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสบาดิ่งห์ เป็นอาคารหินอ่อนและหินแกรนิตรวมถึงไม้เนื้อดีจากทั่วประเทศ เป็นอาคารที่โดดเ ด่นและสง่างามมาก ชม สุสานโฮจิมินห์ จู่ติกโอจิมินห์ (Lang Chu Tich Ho chi Minh)    วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม (สุสานโฮจิมินห์ จะปิดบริการทุกวันจันทร์และวันศุกร์ และช่วงในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน จะปิดบริการครับ) ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1973 ใช้สำหรับบรรจุศพอาบน้ำยาของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ซึ่งนอนอยู่บนแท่นในห้องเย็น นำท่านชม ทำเนียบประธานาธิบดี สถาปัตยกรรมการก่อสร้างแบบฝรั่งเศส ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ชม บ้านพักโฮจิมินห์ ชม เจดีย์เสาเดียว เจดีย์ไม้ที่งดงามที่ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัว

12.00น  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่12)

13.15น ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD2783

16.15น เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ.


 

 

 

 

 
...จบโปรแกรม
...

 

 

อัตราค่าบริการ 18,900-/ ท่าน อัตราค่าบริการนี้รวม

 

 

1. ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง                  2. ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ               

3. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว                    4. ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว                               

5. ค่าที่พัก 2 คืนที่ซาปา                            6. ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท

7.ค่าตั๋วรถไฟตู้นอนปรับอากาศไป-กลับ (ตู้ละ 4 คน มี 4 เตียง บน-ล่าง)

พิเศษ  อ.นุกูล แจ่มจันทร์บริการให้คำปรึกษาการถ่ายภาพตลอดรายการ
อัตรานี้ไม่รวม            

1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุในรายการ  2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีนิติบุคคล)

4 .ค่าทิปไกด์เวียดนามและคนขับรถ (ค่าทิปวันละ 50 บาท เป็นน้ำใจให้ครับ)


เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
: พาสปอร์ตเหลืออายุการใช้งาน 6 เดือนขึ้นไป


เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
: กรุณาแจ้งยืนยันการเดินทางก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน พร้อมเงินมัดจำ 3,000 บาท ค่าบริการในส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 10 วัน (ส่งเอกสารอย่างน้อย 5วัน)

 

การยกเลิกทัวร์ :

 1. ยกเลิกทัวร์ก่อน10วันยีนดีคืนเงิน 100%ตามราคาทัวร์
 2. ยกเลิกทัวร์ก่อน5วันดีคืนเงิน 70%ตามราคาทัวร์
 3. ยกเลิกทัวร์ก่อน3วันยีนดีคืนเงิน 50%ตามราคาทัวร์
 4. ยกเลิกทัวร์ก่อน1วันยีนดีคืนเงิน 20%ตามราคาทัวร์
 5. ยกเลิกทัวร์หลัง1วันขอไม่คืนเงินกรณีใดๆทั้งสิ้น

 

หมายเหตุ          

 1. รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของอากาศ โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยยึดหลักความปลอดภัย และความสะดวกของลูกค้าเป็นสำคัญ
 2. ในระหว่างการเดินทาง หากท่านแยกกับทางคณะทัวร์ ท่านจะไม่ได้รับการคืนเงินใด ๆ เนื่องจาก

ค่าบริการทัวร์เป็นการชำระแบบเหมาขาด โดยทางเราได้ชำระค่าบริการต่าง ๆ แบบเหมาจ่าย

 1. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ ไม่ให้เข้าหรือออกเมือง ทั้งจากทางเจ้าหน้าที่ไทยหรือลาวติดต่อ อ.สุเทพ ไชยขันธุ์  โทร. 089 8142986

 

 

 

 


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
suthepphutai วันที่ : 20/06/2014 เวลา : 18.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/suthepphutai

สวัสดีครับคุณ BlueHill
ไม่ได้ทักทายกันนานมาก
และไม่ได้เข้ามาบันทึกที่ OK Nation นานเหมือน
ตอนนี้นอกจากการเขียนหนังสือแล้ว
ก็เริ่มกิจการทำทัวร์ครับ
ทริปแรก คือซาปา
ขอบคุณมากครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
BlueHill วันที่ : 20/06/2014 เวลา : 10.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

สบายดีนะครัับอาจารย์

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน