วันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม 2553
Posted by สุทธิญาโณภิกขุ , ผู้อ่าน : 17246 , 15:19:34 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

หลักธรรมของผู้เล่าเรียนศึกษา           คนที่เล่าเรียนศึกษา จะเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือนักค้นคว้าก็ตาม นอกจากจะพึงปฏิบัติตามหลักธรรมสำหรับคนที่จะประสบความสำเร็จ คือ จักร ๔* และอิทธิบาท ๔* แล้ว ยังมีหลักการที่ควรรู้ และหลักปฏิบัติที่ควรประพฤติอีก ดังต่อไปนี้ก. รู้หลักบุพภาคของการศึกษา คือ รู้จักองค์ประกอบที่เป็น ปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ ๒ ประการ ดังนี้          ๑. องค์ประกอบภายนอกที่ดี ได้แก่ มีกัลยาณมิตร....

อ่านต่อ

Posted by สุทธิญาโณภิกขุ , ผู้อ่าน : 5803 , 14:52:19 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

หลักธรรมของผู้สั่งสอนหรือให้การศึกษา          ผู้ทำหน้าที่สั่งสอน ให้การศึกษาแก่ผู้อื่น โดยเฉพาะครู อาจารย์ พึงประกอบด้วยคุณสมบัติ และประพฤติตามหลักปฏิบัติ ดังนี้ก. เป็นกัลยาณมิตร คือ ประกอบด้วยองค์คุณของกัลยาณมิตร หรือ กัลยาณมิตรธรรม ๗ ประการ ดังนี้          ๑. ปิโย น่ารัก คือ มีเมตตากรุณา ใส่ใจคนและประโยชน์สุขของเขา เข้าถึงจิตใจ สร้างความรู้สึกสนิทสนมเป็นกันเอง ชวนใจผู้เรียนให้อยากเข้าไปปรึกษาไต่ถา....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 21 สิงหาคม 2553
Posted by สุทธิญาโณภิกขุ , ผู้อ่าน : 8875 , 14:00:11 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ข้อแตกต่างระหว่างการให้กับการบริจาค            บางท่านคงมีความคิดว่าการให้กับการบริจาคนั้นมีความหมายเหมือนกันคือการให้สิ่งของกับบุคคลอื่นอันนั้นมันก็จริงแต่ว่าความหมายของ 2 คำนี้นี้มันมีความหมายแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจะของยกความหมายของสองคำนี้ว่ามันเป็นอย่างไร          การให้หรือภาษาพระเรียกว่าทาน  ทาน  แปลว่า  การให้  คำนี้มันบอกความหมายตรงกับคำแปลคืออะไรอย่างนั้นหรือ  มันหมายถึงการให้แบบเจาะจงลงไปว....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 17 สิงหาคม 2553
Posted by สุทธิญาโณภิกขุ , ผู้อ่าน : 1108 , 15:45:59 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

หากแสวงหาไม่พบเพื่อนที่ดีกว่าตนหรือเสมอกับตนก็ควรเที่ยวไปคนเดียว เพราะมิตรภาพ ไม่มีในหมู่คนพาล....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 11 สิงหาคม 2553
Posted by สุทธิญาโณภิกขุ , ผู้อ่าน : 1110 , 16:09:17 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

อานิสงค์การถวายทานบุคคลใดถวายทานด้วยตนเองแต่ไม่ชักชวนบุคคลอื่นถวายทานด้วยบุคคลนั้นย่อมได้อานิสงค์คือมีโภคะสมบัติแต่ไม่มีบริวารสมบัติบุคคลใดไม่ถวายทานแต่ชักชวนบุคคลอื่นถวายทานย่อมได้อานิสงค์คือ  มีบริวารสมบัติ  แต่ไม่มีโภคะสมบัติแต่มีบริวารสมบัติบุคคลใดถวายทานเองด้วยชักชวนบุคคลอื่นด้วยบุคคลนั้นย่อมได้อานิสงค์ทั้งสองคือทั้งโภคะสมบัติและบริวารสมบัติ....

อ่านต่อ


/10