• sdcenter
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2008-10-13
  • จำนวนเรื่อง : 1105
  • จำนวนผู้ชม : 1047604
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2607 คน
นิตยสารดอนบอสโก (thaidbm..)
All about Salesian's Stories : DonBosco Magazine Online, News, Article, Message, etc...
Permalink : http://www.oknation.net/blog/thaidbmag
วันศุกร์ ที่ 15 มกราคม 2559
Posted by sdcenter , ผู้อ่าน : 2996 , 21:34:34 น.  
หมวด : ไดอารี่

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน sdcenter โหวตเรื่องนี้

คำขวัญวันครู”  
       
การจัดงานวันครูอัน ที่จริงมีมานานแล้ว ตั้งแต่ 16 มกราคม 2500 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21พฤศจิกายน 2499 แต่เริ่มจัดให้มีคำขวัญเกี่ยวกับงานวันครูเมื่อไม่นานมานี้เอง แรกๆ ก็เป็นคำขวัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภา) ต่อมาก็เป็นคำขวัญของบุคคลทั่วไปที่ส่งเข้าประกวด ซึ่งพอจะรวบรวมได้ดังนี้ 
       
พ.ศ.2522 – การให้การศึกษาแก่คนในชาติ เป็นกระบวนการที่ต้องทำต่อเนื่องกันไปตลอดชีวิต ดังนั้นจึงต้องระดมสรรพกำลังหลายๆ ด้านมาช่วยเหลือการศึกษา ปัจจัยที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะขาดเสียมิได้ก็คือ ครูซึ่งจะเป็นผู้ผลักดันให้ทุกอย่างไปสู่เป้าหมายได้ ฉะนั้นท่านทั้งหลายคงตระหนักถึงหน้าที่อันมีเกียรตินี้ ในโอกาสที่วันสำคัญอย่างยิ่งของครูได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ข้าพเจ้าในนามของกระทรวงศึกษาธิการและประธานอำนวยการคุรุสภา ขอส่งความปรารถนาดีและความระลึกถึงเพื่อนครูทุกท่าน ทั้งนอกและในราชการขอจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกันและขอได้โปรด ตระหนักถึงหน้าที่ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีของครูที่ดีสืบไป (โดย นายแพทย์บุญสม มาร์ติน) 
       
พ.ศ.2523 – เป็นครู ต้องยึดถือคุณธรรมของครู (โดย ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์)        
พ.ศ.2524 – ครูที่แท้ต้องทำแต่ความดี ประพฤติปฏิบัติในระเบียบแบบแผนอันสมควรกับเกียรติภูมิของตน มีความรักในลูกศิษย์ และอบรมปัญญาให้ลูกศิษย์มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้าน วิชาการ ความฉลาดรอบรู้ในเหตุและผล ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และทางด้านพลานามัย (โดย ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต) 
       
พ.ศ.2525 – ครูนั้น สังคมยกย่องนับถือว่าเป็นปูชนียบุคคล ทั้งนี้เพราะว่าครูเป็นผู้เสียสละ ยึดมั่นในคุณงามความดี และความถูกต้อง จึงขอให้รักษาความดีนี้ตลอดไป (โดย ดร.เกษม ศิริสัมพันธ์) 
       
พ.ศ.2526 – อนาคตของเด็กไทย อยู่ที่ความเอาใจใส่ของครูทุกคน (โดย ดร.เกษม ศิริสัมพันธ์) 
       
พ.ศ.2527 – ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2527 ผมขอให้เพื่อนครูที่รักทั้งหลายและสมาชิกคุรุสภาทุกท่าน ประสบความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล สัมฤทธิ์ผลอันพึงปรารถนาตลอด (โดย นายชวน หลีกภัย) 
       
พ.ศ.2528 – การที่บุคคลหนึ่งจะดำรงชีวิตได้อย่างดีนั้นมิใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะผู้เป็นครูมีแนวปฏิบัติที่ยากยิ่ง เป็นสิ่งน่าเห็นใจที่ครูจะต้องปฏิบัติ โดยยึดถือความดีมีคุณธรรมระดับสูงกว่า บุคคลทั่วไป แต่ก็น่าภาคภูมิใจเมื่อครูผู้ปฏิบัตินั้น ได้รับความเชื่อถือ ศรัทธา และยอมรับจากสังคมมากขึ้น จึงขอให้เพื่อนครู ทุกท่านปฏิบัติตนด้วยความเสียสละ อดทน ยึดถือความดี มีคุณธรรมเพื่อจะบังเกิด ผลดีแก่ตนเอง ชุมชน และประเทศชาติสืบไป (โดย นายชวน หลีกภัย) 
       
พ.ศ.2529 – ครู คือ ผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีคุณค่าต่อการพัฒนาชาติให้ก้าวหน้า และอยู่รอดปลอดภัย (โดย นายชวน หลีกภัย)        
พ.ศ.2530 – ครูดีมีวินัย และคุณธรรม ย่อมน้อมให้เยาวชนเป็นพลเมืองดี (โดย นายมารุต บุญนาค) 
       
พ.ศ.2531 – ครูเป็นผู้สร้าง ครูเป็นผู้ให้ความหวัง ครูเป็นพลังให้ศิษย์เป็นคนดี (โดย นายมารุต บุญนาค)
       
พ.ศ.2532 – ครูดี มีจรรยา มุ่งค้นคว้าเพื่อพัฒนาเด็กไทย (โดย พลเอกมานะ รัตนโกเศศ 
        พ.ศ.2533 – ครูคือผู้อุทิศทั้งชีวิตและจิตใจ ส่งเสริมเพิ่มพูนให้เยาวชนเป็นคนดี (โดย พลเอกมานะ รัตนโกเศศ) 
        พ.ศ.2534 – ครูคือผู้สร้างสรรค์ให้เยาวชนของชาติเป็นพลเมืองดี (โดย พลเอกมานะ รัตนโกเศศ) 
        พ.ศ. 2535 – ครูคือ ผู้ให้ ผู้สร้าง ผู้พัฒนา และผู้นำเยาวชนของชาติ (โดย ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์) 
       
พ.ศ.2536 – ครูคือนักพัฒนา และรักษาสิ่งแวดล้อม (โดย นายสัมพันธ์ ทองสมัคร) 
       
พ.ศ.2537 – ครูคือ ผู้มีคุณธรรม ชี้นำประชาธิปไตย สร้างเด็กไทยให้เป็นคนดี (โดย นายสัมพันธ์ ทองสมัคร) 
       
พ.ศ.2538 – อุทิศเวลา รักษาคุณธรรม ชี้นำประชาธิปไตย สร้างเด็กไทยให้เป็นคนดี (โดย นายสัมพันธ์ ทองสมัคร) 
       
พ.ศ.2539 – ครู เป็นหัวใจของการพัฒนาคน (โดย นายสุขวิช รังสิตพล) 
       
พ.ศ.2540 – ครูสร้างศิษย์ ด้วยมิตรและนำใจ ครูคือผู้ให้ เพื่อเยาวชนไทยได้พัฒนา (โดย นายสุขวิช รังสิตพล) 
       
พ.ศ.2541 – ครูเป็นผู้นำทางปัญญา ชี้นำประชาธิปไตย สร้างเด็กไทยให้เป็นคนดี (โดย นายชุมพล ศิลปะอาชา)  
       
พ.ศ.2542 – ครูเป็นผู้เบิกทางแห่งปัญญา (เจ้าของคำขวัญ นายปัญจะ เกสรทอง) ครูชี้ทางสร้างสรรค์ภูมิปัญญา ชนเชิดบูชาพระคุณครู (โดย นางเซียมเกียว แซ่เล้า)        
พ.ศ.2543 – ครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี (เจ้าของคำขวัญ นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล) สร้างชาติ สร้างคน ผลงานของครู ทั่วโลกรับรู้ เชิดชูบูชา (โดย นายประจักษ์ เสตเตมิ) 
       
พ.ศ.2544 – พระคุณครูยิ่งใหญ่ สร้างไทยให้พัฒนา ขอบูชาคุณครู (โดย นางสาวสุทิสา ธนบดีไพบูลย์) 
       
พ.ศ.2545 – สร้างคนสร้างชาติ สร้างศาสตร์ก้าวหน้า สร้างภูมิปัญญา ขอบูชาครู (โดย นายสุเทพ วิเศษศักดิ์ศรี) 
       
พ.ศ.2546 – ครูให้ความรู้ ควบคู่จรรยา ปวงชนทั่วหล้า น้อมบูชาครู (โดย นางสมปอง สายจันทร์) 
       
พ.ศ.2547 – ครูคือพลังสร้างแผ่นดิน ไทยทุกถิ่นน้อมบูชา พระคุณครู (โดย นางสาวพรทิพย์ ศุภกา) 
       
พ.ศ.2548 – ครูสร้างคนสร้างชาติ ด้วยศาสตร์ศิลป์ ทั่วแผ่นดิน ศรัทธาบุชาครู (โดย นายประจักษ์ หัวใจเพชร) 
       
พ.ศ.2549 – ครูดีเป็นศรีแผ่นดิน ศิษย์ทั่วถิ่น ศรัทธาบูชาครู (โดย นางพรรณา คงสง) 
       
พ.ศ.2550 – สิบหกมกรา เทิดทูน พ่อแผ่นดิน ภูมินทร์บรมครู (โดย นางสาวศันสนีย์ แสนโรจน์) 
       
พ.ศ.2551 – ครูของแผ่นดินเลิศศิลป์ศาสตร์ มหาราชภูมิพลฯ ชนบูชา (โดย นางพงษ์จันทร์ สุขเกษม) 
       
พ.ศ.2552 – ครูสร้างคนดี เป็นศรีแผ่นดิน ทั่วถิ่นศรัทธา บูชาคุณครู (โดย นางนฤมล จันทะรัตน์ จากจังหวัดกาฬสินธุ์) 
       
พ.ศ.2553 – น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที (โดย นายกันทา วงศ์จันทร์ทิพย์ จังหวัดลำพูน) 
        พ.ศ.2554 – เทิดพระเกียรติทั่วหล้า บูชาครูของแผ่นดิน ภูมินทร์ภูมิพล 
       
พ.ศ.2555 – บูชาครูแห่งแผ่นดิน จอมปราชญ์ศาสตร์ศิลป์ สยามมินทร์ “ภูมิพล” (โดย นางสาวขนิษฐา อุตรโส จังหวัดนครปฐม)        
พ.ศ.2556 – แปดสิบพรรษา พระราชินี ราษฎร์รัฐภักดี ครูศรีแผ่นดิน (โดย นายสะอาด สีหภาค จังหวัดศรีสะเกษ) 
       
พ.ศ.2557 – เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน (โดย นายธีธัช บรรณะทอง) 
        พ.ศ.2558 – เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ (โดย เด็กหญิงอนุสรา ชื่นบาล จากจังหวัดอ่างทอง)
        พ.ศ.2559 – “อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ”

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

Silence of Love

บางทีคุณอาจจะไม่มีพ่อ..ที่ดีที่สุด แต่มีพ่อ..ที่รักคุณมากที่สุด จงดูแลคนที่ดูแลคุณ ก่อนที่จะไม่มีเค้าให้ดูแล..

View All
<< มกราคม 2016 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            [ Add to my favorite ] [ X ]


คุณคิดว่า..Blog Thaidbm เป็นอย่างไร? How do you think about this blog?
ดีมาก / very good
841 คน
ดี / good
1522 คน
พอใช้ / satisfy
24 คน
ปรับปรุง / unsatisfy
18 คน

  โหวต 2405 คน