than
เป็นเรื่องทั่วไปที่เกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบัน หรือความรู้ต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่น ๆ และเนื้อหาหรือบทความของบุคคลอื่นที่เขียนแล้วนำมาเสนอให้คนอื่นได้รับรู้
Permalink : http://www.oknation.net/blog/than
วันอาทิตย์ ที่ 16 มกราคม 2565
Posted by คนของแผ่นดิน , ผู้อ่าน : 353 , 16:38:31 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

"วันครูรู้ไว้ให้ชอบ"          วันครู ไม่มีอยู่จริง แต่ถูกสมมติขึ้นมาโดยคนหรือกลุ่มคน เมื่อสมมติขึ้นมาแล้วก็รณรงค์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทำกิจกรรมต่าง ๆ นานา การทำกิจกรรมในวันนี้หรือวันไหน ๆ ก็ตาม อันนี้เป็นความจริง เพราะการเคลื่อนไหวทางกาย ทางวาจา ทางใจ ที่เรียกว่า “กรรม” นี้ มีอยู่จริง คือ บางคนหรือคนบางกลุ่ม ถือเอาวันสมมตินี้ ทำกิจกรรมชั่วทางกาย มีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมากินเองบ้าง มาเลี้ย....

อ่านต่อ

Posted by คนของแผ่นดิน , ผู้อ่าน : 324 , 14:17:24 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

"ครูด้านจิตวิญญาณ"           การกล่าวถึงครูที่เป็นบุคคลยกไว้ มีมุมมองเกิดขึ้นเกี่ยวกับครูที่มิใช่บุคคล แต่เป็นจิตวิญญาณหรือจิตใจที่สิ่งอยู่ในร่างบุคคลนั้น ๆ บัณฑิตผู้รู้เห็นมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น ได้แบ่งแยกจิตวิญญาณของบุคคล(คนทุกชาติทุกภาษา) ออกเป็น ๑๐ ระดับชั้นจิต ดังนั้น ครูในโลกใบนี้จึงมี ๑๐ ระดับชั้นเช่นกัน คือ         ๑. ครูจิตวิญญาณเป็นสัตว์นรก         ๒. ครูจิ....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 9 มกราคม 2565
Posted by คนของแผ่นดิน , ผู้อ่าน : 396 , 22:26:00 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

การเลี้ยงลูกตามสิงคาลกสูตร         ไม่มีใครไม่เคยเป็นลูก คนเป็นลูกไม่มีใครไม่มีแม่พ่อ เมื่อลูกคลอดจากท้องแม่ แม่กับพ่อจะเป็นผู้ดูแลลูกให้เจริญเติบโตตามวัย พระพุทธองค์ได้สอนการเลี้ยงลูกปรากฏในสิงคาลกสูตร เล่ม ๑๑ ทีมฆนิกาย ปาฏิกวรรค ข้อ ๒๖๗ หน้า ๒๑๒-๒๑๓ พระไตรปิกฎภาษาไทย ฉบับมจร.          การเลี้ยงลูกต้องยึดหลัก ๕ อย่าง คือ         ๑. แม่พ่อย่อมปิดกั้นบาปให้ลูก หมายความว่า อย่าเอาบาป เอาความชั่ว เอา....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 7 มกราคม 2565
Posted by คนของแผ่นดิน , ผู้อ่าน : 383 , 17:52:43 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

การสวมหน้ากากอนามัยกับชีวิตจริง         ทุกสถานที่ ๆ เราไป จะเห็นคนสวมหน้ากากอนามัย คนที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยจะกลายเป็นคนแปลกไป ที่กล่าวนี้มิใช่ไม่เห็นด้วยและก็ไม่ได้หมายความว่าเห็นด้วยทุกกรณี แต่ควรพิจารณาหรือมีความฉลาดในการจะสวมหรือไม่สวมหน้ากากอนามัย ก่อนอื่นเรามาดูการหายใจของคน(สัตว์อื่น ๆ ยกไว้ก่อน)         ทุกคนที่มีชีวิตอยู่ จะต้องมีการหายใจ คือ หายใจเข้าและหายใจออก การหายใจเข้า ก็คือ การสูดเ....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 18 ธันวาคม 2564
Posted by คนของแผ่นดิน , ผู้อ่าน : 463 , 13:00:01 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

"มรรค"         มรรค แปลว่า ทาง เป็นทางเดินของจิต พระพุทธองค์ตรัสไว้ มี ๓ ทาง คือ ทางสายเคร่ง ทางสายหย่อน และทางสายกลาง ทาง ๓ สายนี้ ล้วนเป็นการเดินทางของจิต และพระพุทธองค์ทรงแนะให้เดินทางสายกลาง เพราะเป็นทางเดียวเท่านั้น ที่จะนำพาจิตวิญญาณเข้าถึงนิรวาณ การเข้าถึงนิรวาณ มีหลักปฏิบัติอย่างเดียวที่ เรียกว่า อัพยากตกรรม(อับ-พะ-ยา-กะ-ตะ-กรรม) ซึ่งหมายถึง การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานและการปฏิบัติวิปัสสนา....

อ่านต่อ

Posted by คนของแผ่นดิน , ผู้อ่าน : 424 , 12:50:32 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

"พุทธศาสนาตัวจริง" ๑. พุทธศาสนา คืออะไร และอยู่ที่ไหน จะรู้ได้อย่างไร? ------------ พุทธศาสนา คือ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า มีอยู่ในชีวิตคนและสิ่งมีชีวิตทุกชนิด จะรู้ได้ก็ต่อเมื่อ... ๑. ไปอยู่ในสำนักของสัตบุรุษ ๒. สอบถามปัญหากับท่าน ๓. มีเจตนาดีไว้ในใจ ๔. เคยทำบุญเป็นทุนไว้มาก ๆ มาสนับสหนุนด้วย   ๒. พุทธศาสนานนั้น มี ๓ ปิฎก รวม ๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธ์ เป็นพุทธศาสนาตัวจริงเพียง ๓ ธ....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 30 ตุลาคม 2564
Posted by คนของแผ่นดิน , ผู้อ่าน : 415 , 21:24:45 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

"คนรวยที่สุดในโลกมนุษย์" คนรวยที่สุดในโลกของผู้มีรูปร่างเป็นมนุษย์ คือ คนที่มีทรัพย์สมบัติประจำชีวิต ๗ อย่าง คือ  ๑. คนมีทรัพย์สมบัติ คือ ศรัทธา (สัทธาธนัง) มีความเชื่อมั่นใน ๔ เรื่อง  ๒. คนมีทรัพย์สมบัติ คือ ศีล (สีลธนัง)  มีความเป็นปรกติ ๔ ระดับ  ๓. คนมีทรัพย์สมบัติ คือ หิริ (มีหิริธนัง) ความละอายใน ๑๐ เรื่อง  ๔. คนมีทรัพย์สมบัติ คือ โอตตัปปะ (โอตตัปปธนัง) มีความเกรงกลัวใน ๑๐ เรื่อง  ๕. คนมีท....

อ่านต่อ

Posted by คนของแผ่นดิน , ผู้อ่าน : 350 , 12:57:09 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

"ความเป็นพาลและบัณฑิต"         ความเป็นพาล เป็นภาวจิตที่อยู่ในร่างคนที่มีชีวิต พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นทางกาย วาจา จะเป็นไปเพื่อความไม่เจริญ คือ จะมีโทษแก่ตนเองและคนอื่นทั้งในปัจจุบันและอนาคต ความเป็นพาลสิงในร่างคนใด คนนั้นจะมีความยินดีในการทำลายความเป็นมนุษย์ ด้วยพฤติกรรม ๑๐ อย่าง มีความยินดีในการฆ่า การทรมานคนสัตว์ เป็นต้น และเป็นผู้มีความเห็นผิดในทุก ๆ เรื่อง และชักชวนคนอื่นให้ปฏิบัติตามที่ตนเป็นนั....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 4 ตุลาคม 2564
Posted by คนของแผ่นดิน , ผู้อ่าน : 387 , 14:39:12 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

บอกกล่าวให้ทราบเพื่อความสวัสดี         ขอความสวัสดีท่านผู้ได้ฟังธรรมบรรยายทุกท่านครับ การนำธรรมบรรยายของหลวงปู่หรือพระครูสุคนธ์คณารักษ์ แห่งวัดหนองริวหนัง อ. หนองกุงศรี จ. กาฬสินธุ์ ที่ sitlangpu thammikawas ได้เผยแผ่ใน youtube เป็นการรวบรวมธรรมบรรยายเท่าที่เห็น (๙๖ เรื่อง) ความจริงอาจมีมากกว่านี้ หากพบเรื่องใดที่ยังไม่ได้นำมาเผยแผ่ก็จะนำมาลงในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป       การเผยแผ่พุทธศาสนาหรือคำสั่ง....

อ่านต่อ


/29