than
เป็นเรื่องทั่วไปที่เกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบัน หรือความรู้ต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่น ๆ และเนื้อหาหรือบทความของบุคคลอื่นที่เขียนแล้วนำมาเสนอให้คนอื่นได้รับรู้ขออภัยครับ
ยังไม่มี Video Clip ครับ
ลำดับที่ รูปภาพ รายละเอียด วันที่