The Beauty of Sunlight
วันอังคาร ที่ 12 มกราคม 2553
Posted by ดอกไม้ในขุนเขา , ผู้อ่าน : 1326 , 12:04:12 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

คิชกูฏ...ดอกไม้กับอาจารย์ที่สอนปัจจัยค่ะ น่ารักมั้ย อิอิ....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 21 ธันวาคม 2552
Posted by ดอกไม้ในขุนเขา , ผู้อ่าน : 1570 , 14:40:06 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

สวัสดีค่ะพี่ๆ เพื่อนๆดอกไม้ คือ ปัญญา บานที่พุทธคยาค่ะข้างหลังคือต้นโพธิตรัสรู้และรัตนบัลลังก์น้องดอกไม้ไปอินเดียมา...ห่างหายไปนานไม่บอกกล่าวต้องขอโทษพี่ๆ และเพื่อนๆ ด้วยนะคะยังระลึกถึงทุกคนเสมอ จุ๊บ จุ๊บ ^_^....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2552
Posted by ดอกไม้ในขุนเขา , ผู้อ่าน : 3056 , 15:04:46 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

กระทำสังคายนาครั้งที่ 2 ที่แคว้นวัชชี หลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานได้ ๑๐๐ ปีคืนและวันล่วงไปโดยลำดับ เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้า เสร็จปรินิพพานแล้วได้ ๑๐๐ ปีพวกภิกษุวัชชีบุตรชาวเมืองไพศาลีแสดงวัตถุ ๑๐ ประการในเมืองไพศาลี คือ๑.  เก็บเกลือไว้ในเขนงฉัน  ควร           ๒.   ฉันอาหารในเวลาบ่าย   ล่วงสององคุลี   ควร           ๓.  เข้าบ้านฉันอาหารเป็นอนติริตตะ  ควร           ๔.  อาวาสมีสีมาเดียวกัน  ทำอุโบสถต่าง ๆ กั....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 27 เมษายน 2552
Posted by ดอกไม้ในขุนเขา , ผู้อ่าน : 2030 , 09:25:27 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

พระมหากัสสปะเถระ...อันเป็นที่รักยิ่งของข้าพเจ้า 9**อยู่มาเวลาเที่ยงคืนวันหนึ่งพระมหาเถระเข้าฌานสมาบัติเป็นที่สบายแห่งพระอริยเจ้าจึงพิจารณาอายุสังขารของท่านเห็นว่าแก่ชรา มีอายุได้ร้อยยี่สิบปีแล้วเล็งแลดูไปก็เห็นว่าอายุของท่านสิ้นแล้วเพลาพรุ่งนี้ท่านจะนิพพานและจะนิพพานในระหว่างภูเขากุกกุฏสัมปาตบรรพต...ใกล้เมืองราชคฤห์..*ครั้นรุ่งเช้า...พระมหาเถระจึงให้ประชุมสงฆ์แล้วสั่งสอนว่า...อย่าประมาทอุตส่าห์พยายาม....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2552
Posted by ดอกไม้ในขุนเขา , ผู้อ่าน : 2597 , 11:22:45 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

พระมหากัสสปะเถระ...อันเป็นที่รักยิ่งของข้าพเจ้า 8พระมหากัสสปะเถระเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในลำดับที่สามของหมู่พระมหาสาวก รองจากพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะซึ่งเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาและเบื้องซ้ายสมดังที่ท่านได้รับพุทธพยากรณ์จากพระปทุมุตตระพุทธเจ้าท่านจะเป็นพระสาวกที่ ๓ ของพระโคดมพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลนั้น พระอัครสาวกทั้งสองต่างก็ได้นิพพานไปก่อนพระพุทธองค์*ส่วนพระมหากัสสปะมีอายุยืนต่อมาหลังพุทธปรินิพพานจึ....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 7 เมษายน 2552
Posted by ดอกไม้ในขุนเขา , ผู้อ่าน : 1923 , 10:25:59 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

พระมหากัสสปะเถระ...อันเป็นที่รักยิ่งของข้าพเจ้า  7พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ประทานการอุปสมบทด้วยวิธี โอวาทปฏิคคหณอุปสัมปทา แก่พระมหากัสสปเถระด้วยโอวาท ๓ ประการ ดังนี้*เพราะเหตุนั้นแล กัสสป! เธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่า (1) เราจักเข้าไปตั้งความละอาย และความเกรงไว้ในภิกษุทั้งที่เป็นผู้เฒ่า ทั้งที่เป็นผู้ใหม่ ทั้งที่เป็นผู้ปานกลาง อย่างแรงกล้า,เธอพึงศึกษาอย่างนี้แหละ กัสสป !*เพราะเหตุนั้นแล กัสสป ! เธอพึงศึกษาอย่า....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 31 มีนาคม 2552
Posted by ดอกไม้ในขุนเขา , ผู้อ่าน : 1768 , 09:47:13 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

พระมหากัสสปะเถระ...อันเป็นที่รักยิ่งของข้าพเจ้า 6มาณพ และนางภัททากาปิลานีเมื่อกลับมาก็อาบน้ำขึ้นปราสาท รับประทานอาหารแล้ว ปิบผลิมาณพกล่าวว่า แม่ภัททากาปิลานีทรัพย์ที่เธอนำเอามาเมื่อจะมาเรือนนี้ห้าหมื่นห้าพันเล่มเกวียน กับทรัพย์ของเรา ๘๗ โกฎิในเรือนนี้ และสมบัติอื่น ทั้งหมด เราขอมอบแก่เธอ เราจะออกบวช นางภัททากาปิลานีจึงกล่าวว่า เราก็จะบวชเช่นกัน *คนทั้งสองนั้นให้คนรับใช้นำผ้ากาสายะและบาตรดินมาจากตลาด ....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2552
Posted by ดอกไม้ในขุนเขา , ผู้อ่าน : 2097 , 10:31:38 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

พระมหากัสสปะเถระ...อันเป็นที่รักยิ่งของข้าพเจ้า 5กำเนิดเป็นปิบผลิมาณพในสมัยพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ระหว่างที่คนทั้งสองนั้นอยู่ในพรหมโลกพระศาสดาของเราทั้งหลายทรงอุบัติขึ้นในโลกประกาศพระธรรมจักรอันประเสริฐเสด็จเข้าไปยังกรุงราชคฤห์โดยลำดับครั้งพระศาสดาประทับอยู่ในกรุงราชคฤห์นั้น ปิบผลิมาณพจุติในท้องภรรยาหลวงของกบิลพราหมณ์ ในหมู่บ้านของพวกพราหมณ์ชื่อมหาติตถะ นครมคธนางภัททากาปิลานี มาเกิดในท้องภรรยาหลวง....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2552
Posted by ดอกไม้ในขุนเขา , ผู้อ่าน : 3271 , 09:35:00 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

พระมหากัสสปะเถระ...อันเป็นที่รักยิ่งของข้าพเจ้า 4กำเนิดในตระกูลอำมาตย์จุติจากสวรรค์...ท่านพระมหากัสสปะในอดีตชาติบังเกิดในตระกูลอำมาตย์ตระกูลหนึ่ง ซึ่งพำนักอยู่ในที่ห่างจากกรุงพาราณสีประมาณโยชน์หนึ่ง ฝ่ายลูกสาวเศรษฐีจุติจากเทวโลกเกิดเป็นพระราชธิดาองค์ใหญ่ ในราชตระกูล.*เมื่อคนทั้งสองนั้นเจริญวัย ในหมู่บ้านที่กุมารอยู่มีงานนักขัตฤกษ์ กุมาร ต้องการจะไปเที่ยวงานกล่าวกับมารดาว่า แม่จ๋า จงให้ผ้าสาฎกฉัน ฉันจ....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 17 มีนาคม 2552
Posted by ดอกไม้ในขุนเขา , ผู้อ่าน : 1700 , 09:47:05 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

พระมหากัสสปะเถระ...อันเป็นที่รักยิ่งของข้าพเจ้า 3ท่านเกิดในระหว่างกาลของพระโกนาคมน์พุทธเจ้า และพระกัสสปทศพลพุทธเจ้ากาลนั้น...ท่านจุติจากสวรรค์...กลับมาเกิดในเรือนของกฏุมพี...กรุงพาราณสี ในระหว่างกาลของพระพุทธเจ้า ๒ พระองค์ คือ พระผู้มีพระภาคเจ้าโกนาคมน์และพระกัสสปทศพลในกัปนี้*ครั้นเจริญวัยขึ้น...ก็แต่งงานมีเหย้าเรือนอยู่มาวันหนึ่ง..ระหว่างที่เดินเที่ยวพักผ่อนไปในป่า.ก็พบพระปัจเจกพุทธเจ้าทรงกระทำจีวรก....

อ่านต่อ


/3