• Treesirikul
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2018-08-01
  • จำนวนเรื่อง : 11
  • จำนวนผู้ชม : 5589
  • ส่ง msg :
  • โหวต 0 คน
Website design&Marketing Online
แหล่งรวบรวมความรู้ด้านการพัฒนา Website ด้วย Wordpress และการทำการตลาดออนไลน์ เช่น Seo Sem
Permalink : http://www.oknation.net/blog/treesirikul
วันพุธ ที่ 27 ตุลาคม 2564
Posted by Treesirikul , ผู้อ่าน : 450 , 21:36:35 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ข้อสอบตำรวจสายอำนวยการเป็นข้อสอบสำหรับคนที่ต้องการเป็นตำรวจสายอำนวยการ ซึ่งเป็นอาชีพที่ผู้หญิงหลายคนนิยมมาก

สำหรับว่าที่นายสิบตำรวจสายอำนวยการที่อยากทดลองทำข้อสอบก่อนสอบจริงนั้น ก็สามารถเข้าไปดูแนวข้อสอบของปี 64 ได้ซึ่งมี

การอธิบายอย่างละเอียด ในบทความจะมาพูดถึงแนวข้อสอบตำรวจสายงานอำนวยการว่าเป็นการสอบแบบใด


ข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ
ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง

ข้อสอบตำรวจสายอำนวยการจะมีการสอบหลัก ๆ อยู่ 6 วิชา คะแนนรวมทุกวิชาเท่ากับ 150 คะแนน ให้เวลาในการทำข้อสอบ

ทั้งหมด 3 ชั่วโมง สามารถกล่าวถึงข้อสอบที่ใช้ทั้ง 6 วิชาได้ดังต่อไปนี้

   1. ข้อสอบนายสิบตำรวจสายอำนวยการ วิชาความสามารถทั่วไป มีทั้งหมด 30 ข้อ แบ่งได้หลัก ๆ 2 ส่วน นั่นก็คือ

         - คณิตศาสตร์ ยกตัวอย่างเช่น ความน่าจะเป็น พหุนาม สมการ ร้อยละ สถิติ

         - ความถนัด ยกตัวอย่างเช่น มิติสัมพันธ์ของรูปภาพ เลขอนุกรม อุปมาอุปไมย

   2. ข้อสอบนายสิบตำรวจสายอำนวยการ วิชาภาษาไทย มีทั้งหมด 30 ข้อ แบ่งได้หลัก ๆ 2 ส่วน นั่นก็คือ

         - กายวิเคราะห์ ยกตัวอย่างเช่น กลอน การวิเคราะห์บทความ การใช้คำถูกต้อง

         - หลักภาษา ยกตัวอย่างเช่น คำราชาศัพท์ สระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ คำเป็นคำตาย

   3. ข้อสอบนายสิบตำรวจสายอำนวยการ วิชาคอมพิวเตอร์ มีทั้งหมด 35 ข้อ แบ่งได้หลัก ๆ 4 ส่วน นั่นก็คือ

         - Social Media ยกตัวอย่างเช่น จุดเด่นของประเภทต่าง ๆ การใช้งาน

         - อุปกรณ์ ยกตัวอย่างเช่น ระบบเครือข่าย ระบบสารสนเทศ

         - Microsoft office ยกตัวอย่างเช่น ปุ่มคีย์ลัด การใช้งาน

         - ประวัติความเป็นมา ยกตัวอย่างเช่น การแบ่งยุค ประวัติคอมพิวเตอร์

4. ข้อสอบนายสิบตำรวจสายอำนวยการ วิชาคอมพิวเตอร์ มีทั้งหมด 25 ข้อ แบ่งได้หลัก ๆ 4 ส่วน นั่นก็คือ

         - Grammar ยกตัวอย่างเช่น S-V agreement, Tenses, If-clauseฃ

        - Conversation ยกตัวอย่างเช่น เติมประโยคเพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์รูปแบบต่าง ๆ

         - Reading ยกตัวอย่างเช่น สรุปบทความที่กำหนดมาให้ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ

         - Vocabulary ยกตัวอย่างเช่น เติมคำให้ถูกต้องตามความหมาย

   5. ข้อสอบนายสิบตำรวจสายอำนวยการ วิชาสังคม อาเซียน วัฒนธรรม และจริยธรรม มีทั้งหมด 15 ข้อ แบ่งได้หลัก ๆ 3 ส่วน นั่นคือ

         - อาเซียน ยกตัวอย่างเช่น เศรษฐกิจอาเซียน ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับอาเซียน

         - สังคมวัฒนธรรม ยกตัวอย่างเช่น เศรษฐกิจพอเพียง ประเพณี

         - ศาสนา ยกตัวอย่างเช่น หลักธรรมของแต่ละศาสนา

   6. ข้อสอบนายสิบตำรวจสายอำนวยการ วิชา พ.ร.ฎ.46  มีทั้งหมด 15 ข้อ จะเกี่ยวกับหน่วยงานต่าง ๆ ว่ามีความสัมพันธ์เป็นอย่างไร

การเล่นนิยาม


การทดสอบสมรรถภาพทางกาย


   ในการสอบสมรรถภาพร่างกายเพื่อสอบเป็นตำรวจสายอำนวยการนั้น จะมีการทดสอบหลากหลายรูปแบบที่นอกเหนือไปจากการทำ

ข้อสอบตำรวจสายอำนวยการซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมาก การทำอะไรก็ตาม ร่างกายจะต้องแข็งแรง ไม่มีโรคภัยร้ายแรงติดตัว

ซึ่งการทดสอบสมรรถภาพทางด้านร่างกายนั้น มีดังต่อไปนี้

- ว่ายน้ำ 20 เมตร หากเป็นผู้ชายจะต้องใช้เวลาไม่มากไปกว่า 30 นาที ส่วนผู้หญิงจะต้องใช้เวลาไม่มากกว่า 50 นาที โดยการว่ายน้ำ

จะเป็นการทดสอบหัวใจว่ามีความอดทนมากน้อยแค่ไหน

- วิ่งระยะไกล หากเป็นผู้ชายจะวิ่งในระยะ 1,000 เมตร เวลาที่ใช้ต้องไม่มากกว่า 4.55 นาที ส่วนผู้หญิงจะวิ่งในระยะ 800 เมตร ใช้

เวลาไม่เกินกว่า 5 นาที วิ่งระยะไกลจะเป็นการทดสอบว่ากล้ามเนื้อหัวใจ มีความอดทนแค่ไหน และมีความเร็วมากเท่าไหร่

- ยืนกระโดด หากเป็นผู้ชายจะต้องกระโดดไม่ต่ำกว่า 180 เซนติเมตร ส่วนผู้หญิงต้องกระโดดไม่ต่ำกว่า 120 เซนติเมตร การยืน

กระโดดเป็นการทดสอบว่าพลังกล้ามเนื้อมีเท่าไหร่

- วิ่งเก็บของ 10 เมตร หากเป็นผู้ชายจะต้องใช้เวลาไม่มากกว่า 13 วินาที ส่วนผู้หญิงจะใช้เวลาไม่มากกว่า 15 วินาที เป็นการทดสอบ

ว่าความคล่องตัวของร่างกายนั้นเป็นอย่างไร

- วิ่ง 50 เมตร หากเป็นผู้ชายจะใช้เวลาไม่มากกว่า 10 วินาที ส่วนผู้หญิงจะใช้เวลาไม่มากกว่า 13 วินาที เป็นการทดสอบว่าความเร็ว

ของร่างกายนั้นเป็นอย่างไร


เกณฑ์การผ่านทดสอบ

   คนที่สามารถทำข้อสอบตำรวจสายอำนวยการแล้วผ่าน จะมีเกณฑ์การประเมินอยู่นั่นก็คือวิชาต่าง ๆ ที่จัดขึ้นมาทั้ง 6 วิชา โดย

วิชาภาษาไทยกับความรู้ความสามารถทั่วไปจะคิดเป็นร้อยละ 60

วิชาสังคม อาเซียน จริยธรรม และวัฒนธรรม

วิชาภาษาอังกฤษ, วิชาคอมพิวเตอร์ รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน พรก. ปี 46 คิดเป็นร้อยละ 60 ด้วยเช่นกัน

หากใครสอบได้ตามที่กล่าวก็จะสามารถสอบผ่านทันที ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการสอบในรอบที่ 1 ส่วนการสอบรอบที่ 2 จะเป็นการทดสอบ

สุขภาพจิต ประวัติและความประพฤติ ตรวจร่างกาย สอบสัมภาษณ์ ตรวจสอบคุณสมบัติ


คุณสมบัติผู้สมัครสอบตำรวจสายอำนวยการ

   คนที่มีสิทธิ์ในการสมัครเพื่อสอบเป็นตำรวจสายอำนวยการนั้น จะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปี ถึง 35 ปี หากเป็นเพศชาย ต้องมีความสูงไม่

ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร แต่หากเป็นเพศหญิง จะต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร รับทั้งคนที่จบ ม.6, ปวช. ซึ่งไม่ว่าจะจบจาก

สาขาไหนก็สามารถสมัครได้ และปริญญาตรี ไม่จำกัดว่าอยู่ในสถานะโสดหรือแต่งงานแล้ว ไม่จำเป็นต้องสอบพละ รับทั้งคนสายตาสั้น

และสายตาเอียง ยกเว้นคนที่มีปัญหาตาบอดสี รวมถึงรับทุกน้ำหนักไม่ว่าจะมีน้ำหนักน้อยหรือมาก หากไม่เป็นโรคอ้วนก็สมัครได้

เนื่องจากโรคอ้วนเป็นหนึ่งในโรคต้องห้ามที่ไม่ควรเป็นในสายอาชีพนี้ เมื่อสำรวจตนเองแล้วพบว่าตรงตามคุณสมบัติดังที่กล่าวไป ก็ให้

ทดลองทำ ข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ ของปี 2564 และปีอื่น ๆ ย้อนหลังเพื่อให้เกิดความชำนาญ แล้วจะง่ายต่อการสอบเข้า

อย่างแน่นอน ยิ่งคนที่เตรียมตัวมากเท่าไหร่ โอกาสที่จะสามารถสอบเข้าไปเป็นตำรวจสายอำนวยการก็มีมากเท่านั้น 

สนใจฝึกทำตัวอย่าง ข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ

   สามารถเข้าไปดาวน์โหลดข้อสอบได้ที่ https://www.gurupoliceacademy.com/policegeneral-exam/

   จากบทความจะเห็นว่าข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ ที่มีให้ทดลองทำในเว็บไซต์จะช่วยให้โอกาสในการสอบผ่านมีมากขึ้น

โดยได้รวบรวมข้อสอบของปีต่าง ๆ ให้นำมาฝึกทำ ซึ่งตำรวจสายอำนวยการถือได้ว่าเป็นอาชีพที่หลายคนให้ความสนใจมากเลยทีเดียว

เข้าถึงได้ง่ายเพราะรับตั้งแต่วุฒิ ม.6 ปวช. ทุกสาขาอาชีพ หรือคนที่จบปริญญาตรีก็สามารถสมัครได้ด้วยเช่นกัน
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< ตุลาคม 2021 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            [ Add to my favorite ] [ X ]