• แมวเหมียว
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2007-01-30
  • จำนวนเรื่อง : 179
  • จำนวนผู้ชม : 702881
  • ส่ง msg :
  • โหวต 492 คน
แมวเหมียว
พร้อมที่จะเดินทางทุกครา ถ้ามีใบลาและตั๋วเครื่องบิน
Permalink : http://www.oknation.net/blog/wassanok
วันพุธ ที่ 3 ตุลาคม 2550
Posted by แมวเหมียว , ผู้อ่าน : 15147 , 16:54:02 น.  
หมวด : ท่องเที่ยว

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

บทความร่วมโครงการในหลวงในดวงใจของชาวโอเคเนชั่น 

พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในอันที่จะทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขของพสกนิกร ได้แผ่ไพศาลไปทั่วทุกภูมิภาคในแผ่นดินไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร บนฝั่งขวาของทางหลวงแผ่นดินสาย ๓๐๔ ที่ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นที่ตั้ง "ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน" อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นเสมือน "พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต" หนึ่งในศูนย์การศึกษาการพัฒนา ๖ แห่ง ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ

แต่ดั้งเดิมมา พื้นที่หลายหมื่นไร่ของอำเภอพนมสารคามเป็นป่าดงดิบ มีเขาหินตามธรรมชาติก้อนใหญ่ก้อนเล็กระเกะระกะอยู่ทั่วไป จึงมีชื่อว่า "เขาหินซ้อน" และเคยเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย เพียงชั่วระยะเวลา ๓๐ กว่าปีที่ผ่านมา มีการสร้างถนนทางหลวงแผ่นดินสาย ๓๐๔ พนมสารคาม - กบินทร์บุรี ได้มีการระเบิดหินไปทำถนน และเปิดทางนำผู้คนเข้าสู่พื้นที่โดยสะดวก ป่าดงดิบเขาหินซ้อนจึงถูกน้ำมือมนุษย์โค่นทำลายลงเป็นที่ดินทำกิน และต่อมาก็ถูกทอดทิ้งให้เป็นแผ่นดินเสื่อมโทรมรกร้าง…

ด้วยเดชะพระบารมี เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิด พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ เขาหินซ้อน ได้เสด็จไปทอดพระเนตรที่ดินที่มีผู้น้อมเกล้าฯ ถวาย แล้วได้พระราชทานพระราชดำริให้ก่อตั้ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ให้เป็น ศูนย์ตัวอย่างรวมการพัฒนาด้านเกษตรกรรมที่สมบูรณ์แบบ เช่น การพัฒนาชุมชน ฟื้นฟูป่าไม้ พัฒนาแหล่งน้ำ การเลี้ยงปศุสัตว์ การประมง งานส่งเสริมการเกษตร การชลประทาน สาธารณสุข การเลี้ยงปศุสัตว์ การประมง งานส่งเสริมการเกษตร การชลประทาน สาธารณสุข ตั้งวิทยาลัยเกษตรกรรม ส่งเสริมศิลปาชีพหัตถกรรมพื้นบ้านเพิ่มพูนรายได้ รวมทั้งพัฒนาพื้นที่รอบนอกศูนย์ บริเวณลุ่มน้ำโจนให้เจริญขึ้น สำหรับเป็นแบบอย่างการพัฒนาให้ขยายออกไปสู่พื้นที่ตำบลอื่น 

 

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริให้ทำการฟื้นฟูสภาพของดิน เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน โดยใช้วิชาการในหลายๆ ด้าน ประกอบกันเป็นการดำเนินการแก้ไขในลักษณะผสมผสานของหลายๆ หน่วยงานแบบบูรณาการ โดยดำเนินการพัฒนาด้านต่างๆ อาทิ การพัฒนาปรับปรุงดินโดยใช้ปุ๋ยพืชสด และการปลูกพืชตระกูลถั่วเป็นพืชแซม การป้องกันศัตรูพืชโดยวิธีธรรมชาติ การศึกษาความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ในการปลูกไม้ผล การฟื้นฟูสภาพป่า การบำรุงพันธุ์ไม้เดิม ไม้มีค่าหายาก และไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ การจัดทำสวนสมุนไพร การรวบรวมพันธุ์ไม้ป่าหายากในภาคตะวันออก การสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง การสาธิตการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาสวยงาม ซึ่งราษฎรสามารถนำไปประกอบอาชีพเป็นรายได้เสริม นอกเหนือจากการทำการเกษตร รวมทั้งแนะนำส่งเสริมระบบสหกรณ์ให้แก่เกษตรกร การให้บริการสีข้าว ฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตเพื่อจำหน่าย อันจะทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงสมบูรณ์ต่อไป

ในการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาแห่งนี้ มีลักษณะการดำเนินงานแบบผสมผสาน มีหน่วยงานต่างๆรวมกันดำเนินงานในพื้นที่ ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมป่าไม้ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมชลประทาน กรมพัฒนาชุมชน กรมโยธาธิการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา และมีหน่วยงานนอกศูนย์ฯ ตลอดจนภาคเอกชน สนับสนุนการดำเนินการอีกมาก โดยมีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหลักประสานการดำเนินการ และบริหารงานโดยคณะกรรมการ คณะทำงานต่างๆ ทั้งในระดับส่วนกลาง ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ 

 

 

      ๑. ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร
                ๑.๑ การฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และอนุรักษ์ธรรมชาติ
                ๑.๒ การฟื้นฟูทรัพยากรดิน
                ๑.๓ การฟื้นฟูทรัพยากรแหล่งน้ำ
                ๑.๔ การศึกษาวิจัยพันธุ์พืชและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตร      ๒. งานค้นคว้าวิจัย 
                ๒.๑ ผักหวานบ้าน
                ๒.๒ โครงการสร้างพันธุ์ลูกผสมสองชั้นในพืชผักรับประทานผล
                ๒.๓ ข้าวโพดหวานลูกผสมสามทางพันธุ์ "ฉัตรทอง 2-9 F1"
                ๒.๔ ทดสอบปลูกข้าวโพดหวานพันธุ์ฉัตรทอง 2-9 F1

                ๒.๕ ข้าวโพดหวานพันธุ์ "ฉัตรทอง 1-4"
                ๒.๖ ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมเดียวชั่วที่ 1 พันธุ์ "ฉัตรเงิน F1"
                ๒.๗ ถั่วฝักยาวพันธุ์ "พนมสารคาม"
                ๒.๘ พันธุ์ไม้หายาก อาทิ จำปีสิรินธร , สิรินธรวัลลี , เปล้าน้อย , ยี่หุบปลี , พระเจ้าห้าองค์ เป็นต้น


      ๓. งานขยายผล
                ๓.๑ การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำจากงบประมาณประจำปี
                ๓.๒ การจัดสร้างแหล่งน้ำโดยใช้งบประมาณของสำนักงาน กปร.

      ๔. งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
                ๔.๑ ต้อนรับผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานเยี่ยมชมศูนย์ฯ ซึ่งมีทั้งภาครัฐและเอกชน โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่บรรยายให้กับคณะเยี่ยมชม พื้นที่ โดยทำการสรุปผลจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเป็นรายเดือน

จากการดำเนินงานที่ผ่านมาศูนย์ฯ ได้ปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติพื้นฐาน เพื่อให้สามารถนำมาใช้ประกอบการเกษตรได้อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ กล่าวคือได้จัดสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง สร้างสภาพป่าและไม้ยืนต้นในบริเวณโครงการและพื้นที่ข้างเคียงเป็นการปรับสภาพแวดล้อมและเพิ่มความชุ่มชื้นให้มากขึ้น สร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินซึ่งปัจจุบันพระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริให้ใช้หญ้าแฝกในการดำเนินการดังกล่าว 

และปรับปรุงบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นหลังจากนั้นได้ศึกษาหาเทคโนโลยีพัฒนาการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ โดยเน้นวิธีการผสมผสานเป็นการรักษาสมดุลธรรมชาติและประหยัด เพื่อเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรเข้าศึกษาหาความรู้ นำไปปรับใช้กับพื้นที่ของตนเองได้ ตลอดจนใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมศึกษาดูงานของผู้สนใจทั่วไป จากนั้นได้ขยายผลออกสู่หมู่บ้านบริเวณรอบศูนย์ให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

 

        ๑. พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มีเนื้อที่ ประมาณ 1,250 ไร่ 
        ๒. โครงการส่วนพระองค์เขาหินซ้อนฯ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มีเนื้อที่ 655 ไร่

        ๓. หมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ พื้นที่ลุ่มน้ำโจน จำนวน 15 หมู่บ้านในเขตตำบลเขาหินซ้อน และตำบลเกาะขนุน มีเนื้อที่ประมาณ 113,214 ไร่
        ๔. พื้นที่ราษฎรน้อมเกล้าฯ ถวาย บริเวณตำบลบ้านซ่องและตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสาร คาม มีเนื้อที่ 33 ไร่


        ๕. โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณเขาชะโงก จังหวัดนครนายก มีเนื้อที่ประมาณ 23,157 ไร่


 

 

        กรมชลประทาน 
        กรมวิชาการเกษตร 
        กรมที่ดิน
        กรมป่าไม้ 
        กรมส่งเสริมการเกษตร 
        กรมส่งเสริมสหกรณ์

     

  ต้นพระศรีมหาโพธิ ในหลวงทรงปลูก

 กรมประมง 
        ตำรวจตระเวนชายแดน 
        กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
        กรมปศุสัตว์ 
        กระทรวงสาธารณสุข 
        จังหวัดฉะเชิงเทรา
        กรมพัฒนาที่ดิน 
        กรมการพัฒนาชุมชน 
        กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
        สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย


 

        ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ ณ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 100กิโลเมตร ทางทิศตะวันออก อยู่บนฝั่งขวาของถนนฉะเชิงเทรา -กบินทร์บุรี ตามทางหลวงแผ่นดินสาย304 ห่างจากที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม ประมาณ 15 กิโลเมตร

พื้นที่ดำเนินการ ,๘๖๙ ไร่ โทร. (๐๓๘) ๕๙๙๑๐๕-๖ โทรสาร (๐๓๘) ๕๙๙๑๐๖ 

การไปทัศนศึกษาครั้งนีต้องการปลูกฝังเยาวชนให้รับรู้และเข้าใจใครงการต่างๆที่ในหลวงทรงทำเพื่อปวงชนชาวไทย และเพื่อก่อให้เกิดสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันล้นพ้น 

 ข้าพเจ้าขอถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

แมวเหมียว

 

3 ตุลาคม 2550

 

 

 

http://www.rdpb.go.th/rdpb/TH/BRANDSITE/theproject_rdsc04_1.aspx

http://web.ku.ac.th/king72/center/center1.htm
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 34 (0)
สมดุล วันที่ : 06/11/2009 เวลา : 14.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/retailshop

ร่วมช่วยกัน ปลดหนี้เกษตรกร 8 แสนล้านบาท กับนวัตกรรมล้ำสมัย Atomic Biotech ร่วมกับระบบ อี-คอมเมิร์ซ ของบริษัทมหาชนขนาดใหญ่ เชิญที่ http://www.ainews1.com

ความคิดเห็นที่ 33 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 05/11/2007 เวลา : 20.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

ได้ความรู้เพิ่มขึ้นครับ ขอบคุณสำหรับ
ข้อมูลดี ๆ เช่นนี้

ความคิดเห็นที่ 32 (0)
ก้อนหิน8887 วันที่ : 07/10/2007 เวลา : 15.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/TonKaew

แวะมาตามงานการบ้านค่ะ
จะ copy ไปไว้รวมๆ กันที่โน้น
จะเอาไปยังไงดีล่ะ
ทำไง ดีหว่า แมวเหมียวจ๊า

งั้นขอมาเที่ยวนั่งรถให้เหมียว พาเที่ยวก่อนล่ะกัน

ความคิดเห็นที่ 31 (0)
ลานเทวา วันที่ : 04/10/2007 เวลา : 17.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/phutanow
 .......ทุกบทคำนำนัยยะ   เถอะเจ้าจงชำระ   มันด้วยใจ.........

ครับผม
ขอบคุณมากเลยนะครับผม
ที่แวะไปเยือนลานเทวา
ครับผม
ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 30 (0)
raksanok วันที่ : 04/10/2007 เวลา : 16.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/raksanok
 raksanok เพราะควมสุขอยู่ทีใจ  www.sumbydesign.net

ก้อนหินขอเวลาอีก2-3วันนะ

กำลังรวบรวมกำลังภายในอยู่ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 29 (0)
แมวเหมียว วันที่ : 04/10/2007 เวลา : 15.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wassanok

ใช่แล้วค่ะ คุณพีระ ไปกันเองค่ะ ไม่ได้ไปกับทัวร์ แบ็คแพ็คกันสามคน ค่าใช้จ่ายสูงพอสมควรค่ะ

ความคิดเห็นที่ 28 (0)
pierra วันที่ : 04/10/2007 เวลา : 14.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pierra
สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ...ธรรมทาน ย่อมชนะทานทั้งปวง


อ่านจากบ้านวิหก ว่าจะไปรัสเซียเหรอ?
น่าไปนะ แต่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง
แต่ถ้ารู้จักเที่ยว ก็คงไม่เท่าไหร่??

ความคิดเห็นที่ 27 (0)
Invisible-Ink วันที่ : 04/10/2007 เวลา : 14.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/victor

ขอบคุณคับ น่าไปจริงๆ

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
วิหคพลัดถิ่น วันที่ : 04/10/2007 เวลา : 13.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/vihokpludtin
..'AVihok's [email protected] War

เหมียวอยู่กรุงเทพหรือเปล่า
จะชวนไปตานก๋วยสลากเนาะ
อาทิตย์นี้ไปไหม ไปไหม

มีแนวร่วมไปเยอะนะขอบอก ๆ

.

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
วิตามินบี วันที่ : 04/10/2007 เวลา : 12.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/babymind
VitaMin B @ OK Nature  Save Nature Save Life  

ความคิดเห็นที่ 47
แมวเหมียว วันที่ : 04/10/2007 เวลา : 12.02 น.

สะสมตุ้กตาเหมือนกันค่ะ ว่าแต่ตุ้กตาน่ารักของคุณบีนี่แมวเหมียวขอยืมไปโชว์บ้างได้ไหมคะ

.......................................
@ ยินดีค่ะคุณแมวเหมียว แจกจ่ายความสุขให้กันค่ะ
บีก็ชอบสะสมตุ๊กตา เห็นแล้วมีความสุข
นี่ก็เพิ่งได้ตุ๊กตาตัวใหม่มา สามารถใส่หัวใจให้มันได้ด้วยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
ขุนสมบูรณ์เป่าเสนาะ วันที่ : 04/10/2007 เวลา : 12.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/worrapojm


พึ่งรู้ว่าคุณแมวเหมียวนอกจากจะเป็นนักท่องเที่ยวที่หาตัวจับยากแล้ว ยังมีความสามารถพิเศษเป็นไกด์พร้อมกับขับรถบัสพาเที่ยวอีก แหม อะไรจะเก่งปานฉะนี้ ฮ่า ๆ

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
วิตามินบี วันที่ : 04/10/2007 เวลา : 11.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/babymind
VitaMin B @ OK Nature  Save Nature Save Life  

ควรเผยแพร่ให้ช่วยกันรับรู้ค่ะ
เพราะมีโครงการหลวงอีกมากมาย
ที่พระองค์ทรงให้การสนับสนุน
และเกิดจากแนวพระราชดำริ
คนไทยโชคดีที่มีพระองค์ท่านเป็นพ่อหลวง
ทรงห่วงใยความทุกข์สุขและการเป็นอยู่ของลูกๆ
อย่างเท่าเทียมกัน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
oho วันที่ : 04/10/2007 เวลา : 11.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ooh

มาดูด้วยคน

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
มะอึก วันที่ : 04/10/2007 เวลา : 11.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/panakom

แมวเหมียวทำให้นึกถึงอดีตที่เคยไปทำกิจกรรม ณ สถานที่แห่งนี้....
.
......................

แมวเหมียว คิดเรื่องกรรมก็ถูกต้อง กรรมใดใครก่อคนนั้นก็ต้องรับกรรม
ก่อกรรมดี ได้รับผลดี
ก่อกรรมชั่วได้รับผลชั่ว

ไม่มีใครหลีกหนีพ้นครับ

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
skinhead วันที่ : 04/10/2007 เวลา : 10.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/skinhead
          ส     กิ     น     เ     ฮ     ด         

น่าไปหาความรู้เพิ่มเติมให้ตัวเองนะครับ

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
ปฐม วันที่ : 04/10/2007 เวลา : 09.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pathom
หยุด !!!  การเกลียดชังทุกอย่าง  หันมาเกลียดตัวเองแทน  ตึ่งโป๊ะ !!!

ขอบคุณสำหรับเรื่องนี้ครับพี่สาว

อรุณสวัสดิ์ครับ

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
คนช่างเล่า วันที่ : 03/10/2007 เวลา : 21.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nukpan
คนช่างเล่า....และเล่า เรื่องประวัติศาสตร์ ในอดีตที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม

ขอให้พระองค์เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาตลอดไป

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
นานา วันที่ : 03/10/2007 เวลา : 20.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nana

ร่วมเทิดพระเกียรติ พ่อหลวง ค่ะ

เขาหินซ้อน นานา เคยไปมาเหมือนกันค่ะ ชอบสวนป่าสมุนไพร ค่ะ
แต่ไม่มีโอกาสทดลอง อบสมุนไพร ค่ะ เพราะเวลาจำกัดค่ะ
ได้แต่ขับรถชมสถานที่ค่ะ คุณแมวเหมียว.....

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
1000mile วันที่ : 03/10/2007 เวลา : 20.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/1000mile

ร่วมเทิดพระเกียรติพ่อหลวง ด้วยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
ลานเทวา วันที่ : 03/10/2007 เวลา : 20.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/phutanow
 .......ทุกบทคำนำนัยยะ   เถอะเจ้าจงชำระ   มันด้วยใจ.........

สวัสดี ครับ
แวะมาเยี่ยมเยือนยามค่ำครับผม
ช่วงนี้ไม่เดินทางไปไหนอีกเหรอครับ


ความคิดเห็นที่ 14 (0)
ITGLOBAL วันที่ : 03/10/2007 เวลา : 19.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/global
โลกใบนี้มีแต่รัก

ทรงพรเจริญครับ

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
วิหคพลัดถิ่น วันที่ : 03/10/2007 เวลา : 19.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/vihokpludtin
..'AVihok's [email protected] War


เห็นด้วยกับปั๊บนะ

ว่าน่ารวมเล่มจังเลย

เหมียวเขียนบทความนี้ดีจัง แต่พี่ยังไม่ได้เขียนเลย

รูปในหลวงมีพี่ด้วย เย๊ ๆๆๆ ดีใจที่ได้เป็นหนึ่งในกลุ่มของน้อง ๆด้วยนะ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
ตุ้มจิ๋ว วันที่ : 03/10/2007 เวลา : 18.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/namtan
simply9

เล็งไว้แล้วค่ะ สวนสมุนไพรน่าเที่ยวมาก เผื่อจะได้ความรู้มาใช้กับตัวเองบ้าง..

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
ปุ๊บปั๊ป วันที่ : 03/10/2007 เวลา : 18.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/champions

พี่แมวเหมียวน่ารวมเล่มจังนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
neesinancy วันที่ : 03/10/2007 เวลา : 18.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/neesinancy

อู้ย รถสวยน่ารักดี บรรยากาศร่มรื่นด้วย เป็นอีกที่หนึ่งที่เป็นแหล่งความรู้ที่ดี มีอีกหลายคนที่ยังไม่เคยรู้ ดีจังมีคนเอามาแนะนำ ขอบคุณนะคะ คุณแมวเหมียว

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
แมวเหมียว วันที่ : 03/10/2007 เวลา : 17.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wassanok

ท่านอาจารย์มาตรวจการบ้านแล้วเหรอคะ ขอบพระคุณคะ
ขออภัยด้วยนะคะ วันนี้พอโพสเสร็จแล้วมีหลายรูปอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางก็เลยเข้าไปแก้ไข คราวนี้เลยระเนระนาดยิ่งกว่าเก่าอีก กลายเป็นหลายเอนทรี่ด้วย ตกลงเอาอันนี้นะคะ
ขอบคุณค่ะเพื่อนๆที่มาชม เดี๋ยวไปเยี่ยมที่บ้านนะคะ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
แมวเหมียว วันที่ : 03/10/2007 เวลา : 17.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wassanok

ความคิดเห็นที่ 1
noopuk วันที่ : 03/10/2007 เวลา : 17.14 น.
http://www.oknation.net/blog/konmanruk
1 เดือนที่ต้องจากลา ต้องทนนอนนับเวลาเพื่อที่จะกลับมาหาทุกคนอีกครั้ง...เเต่ที่ไม่อยากทุกคนลืมนั่นคือ น่าตาดี.....มีความสามารถ.....ชาติตระกูลดี.....
ip : 61.19.95.118
มาทักทายก่อบกลับบ้านค่ะ.....ก่อนปิดเทอมด้วย
เจิมๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆก่อนนะ
ความคิดเห็นที่ 1
Supawan วันที่ : 03/10/2007 เวลา : 17.12 น.
http://www.oknation.net/blog/supawan
ip : 203.146.158.2


ขอบคุณค่ะ ทักทายจากเชียงใหม่ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
แมวเหมียว วันที่ : 03/10/2007 เวลา : 17.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wassanok

ความคิดเห็นที่ 3
ดินดำน้ำชุ่ม วันที่ : 03/10/2007 เวลา : 17.25 น.
http://www.oknation.net/blog/derreiser
ip : 203.154.74.160


เห็นแค่ป้ายแต่ไม่ได้แวะครับพี่นก


ความคิดเห็นที่ 2
แม่น้องฯ วันที่ : 03/10/2007 เวลา : 17.22 น.
http://www.oknation.net/blog/MAENONGDD
...เรื่อง...บ้ า น...บ้ า น.................................
ip : 84.169.138.157


เมื่อก่อนเดินทางผ่านแถวนี้บ่อยมาก แต่ไม่เคยได้มีโอกาสแวะเยี่ยมชมเลยค่ะ ขอตามคุณแมวเหมียวไปเที่ยวเขาหินซ้อนแทนแล้วกัน

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
yai2333 วันที่ : 03/10/2007 เวลา : 17.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yai2333
..Everything can do... If you done..

ร่วมแรงร่วมใจสร้างสิ่งดีดี...ร่วมเทิดพระเกียรติพ่อหลวงด้วยครับ...
...

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ศุภศรุต วันที่ : 03/10/2007 เวลา : 17.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/voranai
เรื่องราวหลากหลายในมุมมองของนักวิชากวน

ตามมาตรวจการบ้านคุณแมวเหมียว
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีให้กับประชาชนของพระองค์ โดยการสร้าง"ความยั่งยืน"


น่าจะเป็นที่ที่คุณแมวเหมียวประทับใจที่สุด

มีอีก ก็เขียนอีกนะครับ จะได้รวบรวมกัน ให้โลกเห็นความสามัคคีของชาว Blog OKNation ของเราครับ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
มัคคุเทศก์ทางวิญญาณ วันที่ : 03/10/2007 เวลา : 17.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/guide007
ฉันถอดเสื้อสีแล้ว!!!! คุยกับฉันได้ไหมเพื่อนมนุษย์!!!!

ขอบคุณครับ
ข้อมูลแน่นมากๆ
เป็นอีกโครงการที่ผมปรารถนา
อยากชมและดูงาน
เผื่อจะประยุกต์กับบ้านไร่สวนในวันหน้า

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
pierra วันที่ : 03/10/2007 เวลา : 17.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pierra
สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ...ธรรมทาน ย่อมชนะทานทั้งปวง


ขอเชิญชวนชาวชุมชน"โอเคเนชั่น"

ร่วมเทิดพระเกียรติ"พ่อของแผ่นดิน"ครับผม.....

: http://www.oknation.net/blog/TonKaew/2007/09/30/entry-1

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ลูกเสือหมายเลข9 วันที่ : 03/10/2007 เวลา : 17.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chai
<<==แวะไปทัก..แล้วคุณจะรักหนุ่มคนนี้


มาอ่านครับ...

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
feng_shui วันที่ : 03/10/2007 เวลา : 17.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buzz
feng_shui

ร่วมเทิดพระเกียรติ ในหลวงฯด้วยค่ะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< ตุลาคม 2007 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      [ Add to my favorite ] [ X ]