*/
  • ตนภูเก็จ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2009-08-11
  • จำนวนเรื่อง : 671
  • จำนวนผู้ชม : 445480
  • จำนวนผู้โหวต : 66
  • ส่ง msg :
  • โหวต 66 คน
วันเสาร์ ที่ 12 มกราคม 2562
Posted by ตนภูเก็จ , ผู้อ่าน : 616 , 00:50:16 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

คหบดีบุตร ! โทษในการประกอบเนืองๆ ซึ่ง การดื่มนํ้าเมา คือ สุราและเมรัย  อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทมี ๖ ประการ คือ :-   (๑) ความเสื่อมทรัพย์อันผู้ดื่มพึงเห็นเอง (๒) ก่อการทะเลาะวิวาท (๓) เป็นบ่อเกิดแห่งโรค (๔) เป็นเหตุเสียชื่อเสียง (๕) เป็นเหตุไม่รู้จักละอาย (๖) เป็นเหตุทอนกำลังปัญญา    คหบดีบุตร ! เหล่านี้แล คือ โทษ ๖ ประการ ในการประกอบเนืองๆ ซึ่งการดื่มนํ้าเมา คือ สุราและเมรัย อันเป็....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 1 ธันวาคม 2561
Posted by ตนภูเก็จ , ผู้อ่าน : 880 , 23:36:02 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ตัณหานำสู่กำเนิดโลกใหม่ [๕๖] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ มีสมัยบางครั้งบางคราว โดยล่วง ระยะกาลยืดยาวช้านานที่โลกนี้จะพินาศ เมื่อโลกกำลังพินาศอยู่ โดยมากเหล่า สัตว์ย่อมเกิดในชั้นอาภัสสรพรหม สัตว์เหล่านั้นได้สำเร็จทางใจ มีปีติเป็นอาหาร มีรัศมีซ่านออกจากกายตนเองสัญจรไปได้ในอากาศ อยู่ในวิมานอันงาม สถิต อยู่ในภพนั้นสิ้นกาลยืดยาวช้านาน ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ มีสมัยบางครั้ง บางคราว โดยระยะกาลยืดยาวช้านาน ที....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561
Posted by ตนภูเก็จ , ผู้อ่าน : 912 , 22:43:12 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสแก่พระเจ้าปเสนทิโกศลว่ามหาราช !   บุคคล ๔ จำพวกนี้ มีปรากฏอยู่ในโลก บุคคล ๔ จำพวกเป็นไฉน ?  บุคคล ๔ จำพวกคือ :-บุคคลผู้มืดแล้วมืดต่อไปจำพวก ๑, บุคคลผู้มืดแล้วกลับสว่างต่อไปจำพวก ๑, บุคคลผู้สว่างแล้วกลับมืดต่อไปจำพวก ๑, บุคคลผู้สว่างแล้วคงสว่างต่อไปจำพวก ๑.มหาราช !  ก็อย่างไร บุคคลชื่อว่ามืดแล้วคงมืดต่อไป ? มหาราช !  บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้เกิดมาภายหลังในตระกูลอันต่ำ คือในตระกู....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2561
Posted by ตนภูเก็จ , ผู้อ่าน : 726 , 22:31:26 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรมเหล่าใดที่เราแสดงแล้ว ด้วยปัญญาอันยิ่ง ธรรมเหล่านั้น พวกเธอพึงเรียนเอาให้ดี พึงเสพให้ทั่ว  พึงเจริญทำให้มาก  โดยอาการที่พรหมจรรย์   (คือศาสนานี้) จักมั่นคง ตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนาน,  ข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่มหาชน เพื่อความสุขแก่มหาชน, เพื่ออนุเคราะห์โลก, เพื่อประโยชน์ เพื่อความเกื้อกูล  เพื่อความสุขแก่ เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย.ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรมเหล่าไหนเล่า ที่เราแส....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 23 ตุลาคม 2561
Posted by ตนภูเก็จ , ผู้อ่าน : 761 , 22:37:53 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

ภิกษุทั้งหลาย มรณสติอันบุคคลเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก หยั่งลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุด.ภิกษุทั้งหลาย ก็มรณสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรกระทำให้มากแล้วอย่างไร จึงมีผลมาก มีอานิสงส์มากหยั่งลงสู่อมตะ มีอมตะเป็นที่สุด.ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เมื่อกลางวันสิ้นไป กลางคืนเวียนมา ย่อมพิจารณาดังนี้ว่า ปัจจัยแห่งความตายของเรามีมากหนอ คือ งูพึงกัดเราก็ได้ แมลงป่องพึงต่อยเราก็ได้ ต....

อ่านต่อ


/135