วันที่ เสาร์ เมษายน 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาดูได้ยาก การเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 1 ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2440 (เสด็จสวีเดน)ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ ที่หาดูได้ยาก การเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 1 ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ.2440 เป็นภาพยนตร์ขณะเสด็จขึ้นจากเรือพระที่นั่งของสวีเดน "วาสะออเดน" ณ ท่าลอการ์ด (Logard) ซึ่งออกไปรับเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงจากเรือใหญ่ "โอลาสตาร์" ของพระเจ้าซาร์แห่งรัสเซียซึ่งให้มาส่งพระพุทธเจ้าหลวง จากรัสเซียแทนเรือของไทยที่ส่งไปซ่อม โดยมีการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติโดยพระเจ้ากรุงสวีเดนและนอร์เวย์ (พระองค์แรกที่ขึ้นจากเรือฉลองพระองค์ชุดทหารสีเข้ม) ซึ่งในครั้งนั้น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฏราชกุมาร(รัชกาลที่6)โดยเสด็จด้วย (ฉลองพระองค์ชุดทหารสีเข้ม ทรงขึ้นจากเรือต่อจากพระพุทธเจ้าหลวง) คลิปนี้ออกอากาศโดยรายการ ตามไปดู (เป็นรายการที่ออกอากาศครั้งแรกวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2529 และสิ้นสุดการออกอากาศในปี พ.ศ. 2542) ที่สำคัญมีคำบรรยายด้วยครับ ส่วนคลิปที่ 2 นี้เป็นแบบชัดๆ กว่าคลิปแรกแต่ไม่มีคำบรรยายครับ

การเสด็จประพาสประเทศเพื่อนบ้านของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น มีขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2413 ทรงเลือกที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปประเทศสิงคโปร์ และประเทศชวา ด้วยทรงต้องการที่จะเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้านในแถบอินโดจีนด้วย และเพื่อเรียนรู้การปกครองเนื่องด้วยประเทศทั้งสองนี้ต่างก็เป็นเมืองขึ้น ของประเทศอังกฤษ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2415 ทรงได้เสด็จเยือนประเทศเพื่อนบ้านอีก 2 ประเทศ คือประเทศอินเดีย และประเทศพม่า และเมื่อที่เสด็จไปประเทศอินเดียนั้น ทรงได้รับการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพันธุ์พระศรีมหาโพธิ์จากพุทธคยา อินเดีย เพื่อนำกลับมาปลูกในประเทศไทย ทั้งนี้เป็นการทำนุบำรุงพระศาสนาให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสมากขึ้น

ด้วยในขณะนั้นประเทศในแถบอินโดจีนได้รับการรุกรานจากประเทศมหาอำนาจ จากตะวันตกและด้วยประเทศในแถบอินโดจีนนั้นเป็นปรเทศที่ด้วยพัฒนา ทำให้ตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศมหาอำนาจได้โดยง่า รวมถึงประเทศไทยก็กำลังต้องเผชิญกับสภาวะนี้อยู่เช่นกัน ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลของพระองค์ในกาลนี้ พระองค์จึงตั้งพระทัยที่จะเสด็จประพาสยุโรปเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศ มหาอำนาจเหล่านั้น

 

รัชกาลที่ 5 เสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ประพาส เมืองสิงคโปร์ ใน หนังสือชื่อ ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน ซึ่งรัชกาลที่ 5 ทรงพระราชนิพนธ์ในคราวเสด็จประพาสสิงคโปร์ บรรยายว่ารูปหมู่ถ่ายที่บ้านสุลต่านยะโฮในเมืองสิงคโปร์ดูพระราชนิพนธ์ บอกว่าฉายเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2439

 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2440 (ค.ศ.1897) โดยประเทศที่ได้เสด็จประพาส คือ ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส เดนมาร์ก สวีเดน เบลเยี่ยม อิตาลี ออกสเตรเลีย ฮังการี สเปน เนเธอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ อียิปต์และเยอรมัน ทั้งนี้มีเหตุผลอยู่หลายประการในการเสด็จประพาสครั้งนี้ คือ เพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศมหาอำนาจ และร่วมปรึกษาหารือในการแก้ไขปัญหาบ้านเมือง ซึ่งในขณะนั้นมีปัญหาการสู้รบกันอยู่ การเสด็จประพาสของพระองค์ในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติของพระมากษัตริย์ไทย โดยในช่วงที่ทรงเสด็จประพาสนั้นทรงให้สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีฯ เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์


ในปี พ.ศ 2449 พระองค์ได้เสด็จประพาสยุโรปอีกเป็นครั้งที่ 2 การเสด็จประพาสครั้งนี้นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ เพราะเมื่อพระองค์ได้เสด็จประพาสประเทศในทวีปยุโรปแล้วพระองค์ได้นำความรู้ และวิทยาการต่างๆที่ได้ไปศึกษาหรือเยี่ยมชมจากประเทศในยุโรปมาปฏิรูปประเทศ ให้มีความเจริญทัดเทียมอารยะประเทศ อีกทั้งยังเป็นการถ่วงดุลอำนาจของประเทศมหาอำนาจในขณะนั้นซึ่งก็คือ ฝรั่งเศสและอังกฤษ ได้อีกด้วยสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสวีเดนนั้น นับได้ว่ามีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน นับตั้งแต่ที่ไทยกับสวีเดนได้ทำสนธิสัญญาทางไมตรีการพาณิชย์และการเดินเรือ (The Treaty of Friendship, Commerce and Navigation of 1868) เมื่อปี 2411 และนับตั้งแต่ปี 2425 เป็นต้นมา ไทยได้แต่งตั้งอัครราชทูต ประจำประเทศในยุโรป ให้ดำรงตำแหน่งอัครราชทูตไทย ประจำประเทศสวีเดนด้วยอีกตำแหน่งหนึ่ง และมีความสัมพันธ์ทางการฑูตอันดีต่อกันตลอดมาจวบจนปัจจุบัน

ปัจจุบันประเทศสวีเดนมีการปกครองเป็นระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐ ธรรมนูญและองค์กษัตริย์เองมิได้มีพระราชอำนาจทางการเมือง กระนั้นก็ยังทรงเป็นสถาบันสูงสุดรวมถึงได้รับความเคารพจากสังคมของราช อาณาจักรสวีเดนมาโดยตลอด ในปี ค.ศ. 1810 รัฐธรรมนูญสวีเดนว่าด้วยการสืบทอดราชสมบัติ ได้กำหนดไว้ว่า ราชวงศ์เบอร์นาดอตต์เป็นพระราชวงศ์ผู้ ปกครองราชอาณาจักรสวีเดน อีกทั้งผู้สืบทอดราชสมบัติต้องนับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ ในสมัยโบราณ นอกจากพระมหากษัตริย์แห่งสวีเดนจะทรงดำรง พระอิสริยยศเป็นระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรสวีเดนแล้ว พระองค์ยังทรงดำรงตำแหน่งเป็นพระมหากษัตริย์แห่งนอร์เวย์ และพระมหากษัตริย์แห่งฟินแลนด์อีกด้วย ปัจจุบันกษัตริย์ของสวีเดนได้แก่ สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟ (ภาษาสวีเดน H.M. Konung Carl XVI Gustaf) ทรงเป็นประมุของค์ปัจจุบันแห่งราชอาณาจักรสวีเดน เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 30 เมษายน ค.ศ. 1946 ทรงเป็นพระโอรสในเจ้าชายกุสตาฟ อดอล์ฟ มกุฏราชกุมารในขณะนั้นและเจ้าหญิงซิบิลลาแห่ง แซ็กซ์-โคบูร์กและก็อตธา เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสวีเดนเมื่อวันที่ 15 กันยายน ค.ศ. 1973
สำหรับในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จประพาสสวีเดนนั้นซึ่งอยู่ในช่วงปี ค.ศ. 1897 นั้น กษัตริย์สวีเดนซึ่งทรงครองราช ณ ขณะนั้นคือ สมเด็จพระราชาธิบดีออสการ์ที่ 2 แห่งสวีเดนและนอร์เวย์ (ประสูติ 21 มกราคม พ.ศ. 2372 - สวรรคต 8 ธันวาคม พ.ศ. 2450) ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2415 ทรงสละราชสมบัติจากการเป็นกษัตริย์แห่งนอร์เวย์เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2448 และทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งสวีเดนเมื่อวันเดียวกันกับการเป็นพระมหากษัตริย์แห่งนอร์เวย์ พระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2450 รวมพระชนมายุได้ 78 ปี


ดูเพิ่มเติมได้จาก http://www.oknation.net/blog/556644/2010/02/21/entry-1


ขอขอบคุณ

http://th.wikipedia.org

http://www.thaigoodview.com/node/18552

http://www.navy22.com/smf/index.php?PHPSESSID=bf320a0518560eef5c08670fae5e5b96&topic=15766.0

http://www.pakxe.com/nuke/kings/sweden_page.htm

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=offway&month=10-2008&date=23&group=15&gblog=20

โดย รักแห่งสยามประเทศ

 

กลับไปที่ www.oknation.net